سوالات آزمون وکالت سال 1394 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1394 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1394

اصول استنباط حقوق اسلامي

61- كدام حكم ، فقط شامل اشخاص بالغ و عاقل مي شود؟

1) زوجيت

2) بطلان

3) جواز

4) ضمان

62- مطابق ماده 161 ق.م.ا. سابق : « مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد» عبارت « مناسب است» معادل با كدام حكم تكليفي زير است؟

1) استحباب

2) حرمت

3) اباحه

4) كراهت

63- كدام عبارت متضمن حكم تكليفي است؟

1) طفل بايد مطيع ابوين خود باشد.

2) نكاح نبايد در ايام عده صورت گيرد.

3) عاقد بايد عاقل، بالغ و قاصد باشد.

4) در اجارة اشياء، مدت اجاره بايد معين باشد.

64- كدام مورد، داراي مفهوم مخالف است؟

1) ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

2) هرگاه كسي مال ديگري را تلف كند، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد.

3) هرگاه بالغ، نابالغ را بكشد، قصاص مي شود.

4) تصرف به عنوان مالكيت ، دليل مالكيت است.

65- در كدام مورد، عدد قابل مفهوم گيري است؟

1) جمع بين دو خواهر، ممنوع است.

2) دوره نمايندگي مجلس، چهار سال است.

3) موصي مي تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي تعيين كند.

4) درصورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند، به موت يكي از آنها، وكالت ديگري باطل مي شود.

66- ازعام هاي زير، كدام يك بدلي است؟

1) هرگاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضي باشند، تقسيم به نحوي كه شركا تراضي نمايند، به عمل مي آيد.

2) براي تصويب قطعنامه در شوراي امنيت، بايدهمه اعضاي دائم آن شورا، با آن قطعنامه موافق باشند.

3) هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد، تمام ارث را مي برد.

4) كليه معاملات تجار، تجارتي است.

67- ماده 391 ق.آ.د.م كه مقرر داشته:« پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد، مگر به تجويز قانون ...» بيانگر چه نوع مفهومي است؟

1) وصف

2) استثنا

3) غايت

4) لقب

68- ماده 1271 قانون مدني مقرر مي داند: « مقرله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد، مثل اقرار براي يكي ازدو نفر معين، صحيح است» مصداق كدام مورد است؟

1) علم تفصيلي

2) علم اجمالي

3) قطع

4) شك

69- قاعده يقين، به كدام دليل اعتبار ندارد؟

1) تقدم زمان مشكوك بر متيقّن

2) تعداد متعلّق يقين و شك

3) عدم وجود شك لاحق

4) عدم بقاي يقين گذشته

70- ماده 282 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:« حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پاي چپ، ت- نفي بلد»
اين ماده، مصداق كدام نوع واجب است؟

1) تعييني

2) كفايي

3) تخييري

4) عيني

71- اصل تخيير، دركدام مورد جاري است؟

1) افراد واجب مخير

 2) دو دليل متعارض

3) دو حكم متزاحم

4) دوران بين محذورين

72- به وسيله استصحاب، كدام يك از آثار زير، ثابت مي شود؟

1) فقط آثار شرعي بي واسطة مستصحب

2) آثار شرعي و غير شرعي مستصحب

3) فقط آثار شرعي و عقلي بي واسطة مستصحب

4) فقط آثار شرعي بي واسطه مستصحب و آثار شرعي با واسطه عقلي يا عادي مستصحب

73- در كدام مورد، اصل برائت به معناي برائت از تكليف است؟

1) ترديد در انتساب جرم به متهم

2) ترديد در قلمرو مفهومي جرم

3) ترديد در ميزان مجازات

4) ترديد در ثبوت ضمان قهري

74- عقد نكاحي واقع شده است. پس از مدتي شوهر بذل مدت كرده است ولي نمي دانيم نكاح دائم بوده يا موقت. با استصحاب نكاح به طور كلي، كدام يك ازآثار زير مترتب مي شود؟

1) فقط توارث و وجوب نفقه

2) فقط حرمت ازدواج زن و وجوب نفقه

3) حليت تمتع، حرمت ازدواج زن، توارث و وجوب نفقه

4) فقط حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن

75- حكم دو ماده زير، به ترتيب مصداق كدام مورد است؟

ماده 678 قانون مدني: « قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معينی از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند...»

ماده 375 قانون مدني: « مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محلّ ديگر باشد و يا در ضمن بيع، محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.»

1) مقتضاي اطلاق عقد قرض مقتضاي اطلاق عقد بيع

2) مقتضاي اطلاق عقد قرض مقتضاي ذات عقد بيع

3) مقتضاي ذات عقد قرض مقتضاي ذات عقد بيع

4) مقتضاي ذات عقد قرض مقتضاي اطلاق عقد بيع

76- لزوم حضور كارمندان در محل كار در ساعات اداري، مثال براي كدام مورد است؟

1) واجب فوري

2) واجب غيرفوري

3) واجب مضيق

4) واجب موسع

77- دركدام مورد، تخصيص به دليل لفظي است؟

1) تخصيص به سنّت

2) تخصيص به بناء عقلا

3) تخصيص به حكم عقل

4) تخصيص به اجماع

78- كدام مورد، حكم واقعي اولي است؟

1) جواز تلقيح مصنوعي

2) موظف بودن زن به سكونت در منزل شوهر

3) ممنوعيت تصرف مالك كه مستلزم اضرار به همسايه است

4) لزوم تأخير اجراي حد زنا بر زن باردار در صورت خوف ضرر براي حمل

79- اختلاف نظر اخباريان و اصوليان، مربوط به كدام مورد است؟

1) شبهات حكمي و موضوعيِ تحريمي

2) شبهات حكميِ تحريمي

3) شبهات حكميِ تحريمي و وجوبي

4) شبهات حكميِ وجوبي

80- بنا به نظر مشهور اصوليان در شبهات محصوره و غيرمحصوره، به ترتيب كدام اصل جاري است؟

1) احتياط برائت

2) برائت احتياط

3) برائت برائت

4) احتياط احتياط

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

81- حكم به نگهداري دركانون اصلاح وتربيت دردو روز آخرهفته، درمورد كدام گروه ازاطفال و نوجوانان بزهكار جايز است؟

1) تمام گروه هاي سني به جزاطفال و نوجوانان نابالغ

2) اطفال ونوجوانان نه تا پانزده سال تمام شمسي

3) نوجوانان پانزده تا هيجده سال تمام شمسي

4) تمام گروه هاي سني

82- در جرايم تعزيري درجه هاي هفت وهشت، دادگاه باچه شرايطي مي تواند محكوم را ازكيفرمعاف كند؟

1) تعهد به اجراي دستورهاي دادگاه، پيش بيني اصلاح مرتكب، فقدان سابقه ي كيفري موثر، گذشت شاكي وجبران ضرروزيان

2) احراز جهات تخفيف، پيش بيني اصلاح مرتكب، فقدان سابقه كيفري موثر، گذشت شاكي وجبران ضرروزيان

3) تعهد به اجراي دستورهاي دادگاه، پيش بيني اصلاح مرتكب، فقدان سابقه كيفري موثر

4) دراين مورد، معافيت ازكيفربه هيچ شرطي موكول نيست

83- چنانچه مجرم در زمان ارتكاب جرم، دچاراختلال رواني باشد، كدام مورد صحيح است؟

1) به شرط فقدان اراده، مسئوليت كيفري ندارد

2) مجنون محسوب مي شود و مسئوليت كيفري ندارد

3) فاقد اراده يا قوة تميز محسوب مي شود و مسئوليت كيفري ندارد

4) به شرط فقدان اراده يا قوه تميز، مسئوليت كيفري ندارد

84- صدورحكم واجراي مجازات درمورد كدام يك ازجرايم زير، قابل تعويق و تعليق است؟

1) معاونت در قتل عمد

2) جرايم عليه عفت عمومي

3) تعزير بدل از قصاص نفس

4) معاونت در اسيدپاشي

85- دركدام جرم زير، دادگاه ملزم به تبديل حبس به مجازات جايگزين نيست؟

1) جرم عمدي كه حداكثرمجازات قانوني آن، شش ماه تا يك سال است

2) جرم عمدي كه ميزان تعزير آن، در قانون معين نشده است

3) جرم غيرعمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن، كمتر از دو سال است

4) جرم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن، بين 91 روز تا شش ماه حبس است

86- چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، چه تصميمي درباره او اتخاذ ميشود؟

1) مجازات تكميلي ديگري، جايگزين مجازات تكميلي اوليه مي شود

2) مجازات تكميلي لغوومجازات اصلي به موقع اجرا گذاشته مي شود

3) براي باراول، مدت مجازات تكميلي مندرج درحكم، تا يك سوم افزايش مي يابد

4) براي بار اول، بقية مدت محكوميت، به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت وهشت تبديل مي شود

87- مجازات تبعي قاتل عمدي كه به قصاص نفس محكوم شده ، از چه تاريخي آغاز مي شود؟

1) صدور حكم

2) آزادي مجرم

3) رضايت اولياي دم

4) توقف اجراي حكم قصاص

88- اگرزنداني براي فرار از زندان ، در زندان را شكسته وبيرون از محوطه زندان دستگير شود ، اتهام (اتهامات ) او چه اوصافي دارد؟

1) تخريب عمدي وشروع به جرم فرار از زندان

2) عنوان خاص تخريب عمدي وفرار از زندان

3) فرار از زندان

4) شروع به فرار از زندان

89- هرگاه كودك هشت ساله اي مرتكب جرم حدي شود، دادگاه چه تصميمي درباره او اتخاذ مي كند؟

1) اقدام تأميني وتربيتي

2) هيچ تصميمي

3) مجازات سبك تر نسبت به بزرگسالان

4) نگهداري در كانون اصلاح وتربيت

90- هر گاه حكم صادره توسط دادگاه كيفري، فرا تر از ميزان و كيفيتي باشد كه در قانون مقرر شده است، كدام مورد صحيح است؟

1) چنانچه صدمه وخسارتي از اين جهت حاصل گردد ، در صورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد، حسبِ مورد موجب مسئوليت كيفري ومدني است ودر غير اين صورت، خسارت از بيت المال جبران مي شود.

2) صادر كننده حكم مسئوليت كيفري دارد ، ولي خسارات وارده از بيت المال جبران مي شود.

3) در هر صورت ، خسارت وارده به محكوم عليه بايد از بيت المال جبران شود.

4) صادر كننده حكم در هر صورت ، داراي مسئوليت كيفري و مدني است.

91- محروميت از حقوق اجتماعي ، چه نوع مجازاتي است؟

1) فقط مجازات تبعي

2) فقط مجازات تكميلي

3) فقط مجازات تكميلي يا تبعي

4) حسب مورد ، مجازات تكميلي، اصلي يا تبعي

92- در صورت اجتماع مباشر و سبب، كدام مورد صحيح است ؟

1) مباشر ضامن است

2) سبب ضامن است

3) عاملي كه جنايت مستند به اوست ، ضامن است.

4) هر دو به نسبت مساوي ، ضامن هستند.

93- كدام يك از جهات زير ، ممكن است باعث سقوط ، تقليل يا تبديل حدود شرعي شود؟

1) توبه

2) مرور زمان

3) نسخ قانون جزا

4) گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

94- در صورت ارتكاب مجدد رانندگي بدون پروانه رسمي ، مجازات اصلي مرتكب چيست؟

1) محروميت از حق رانندگي به مدت سه سال

2) مجازات حبس و جزاي نقدي

3) حبس

4) جزاي نقدي

95- اگر اولياي دم پس از گذشت از حق قصاص نفس ، قاتل را بكشند ، مجازات آنها اصولاً چيست ؟

1) تعزير و ديه

2) قصاص نفس

3) فقط تعزير

4) مجازاتي ندارد

96- مجازات كسي كه مجنوني را عامداّ به قتل برساند ، كدام است؟

1) ضمان ديه

2) قصاص نفس

3) ديه و تعزير

4) قصاص نفس، مگر در موارد استثناء

97- مردي زني را به قتل رسانده است .اولياي دم زن چه حقوقي دارند؟

1) حق عفو، حق قصاص با رد فاضل ديه ياگرفتن ديه با رضايت مرتكب

2) حق عفو، حق قصاص با رد فاضل ديه يا گرفتن ديه ولو بدون رضايت مرتكب

3) فقط حق عفو يا حق قصاص با رد فاضل ديه

4) حق عفو ، حق قصاص يا اخذ ديه

98- هر گاه بين دو نفر بر اثر عوامل قهري ، برخوردي به وجود آيد كه منتهي به جنايت شود ، حكم ضمان چيست؟

1) هريك ضامن نصف دية ديگري است

2) ضمان منتفي است

3) هريك ضامن تمام دية ديگري است

4) عاقلة هريك ، ضامن ديه است .

99- توهين به رئيس كشورخارجي كه وارد قلمرو ايران شده، دركدام شرايط جرم است؟

1) درصورت علني بودن و به شرط معاملة متقابل

2) صرفاَ به شرط معاملة متقابل

3) درصورت علني بودن يا به شرط معاملة متقابل

4) مطلقاَ جرم است

100- خيانت در امانت، با كدام افعال مادي زير، تحقق مي يابد؟

1) سوء استفاده ياتصاحب يا تلف يا مفقود كردن اشياء

2) سوء استفاده يا تصرف يا تلف يا مفقود كردن اشياء

3) استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كردن اشياء

4) استعمال يا تصرف يا تلف يا مفقود كردن اشياء

آيين دادرسي كيفري

101- كدام عبارت در خصوص نقش سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از محيط زيست، منابع طبيعي و بهداشت
عمومي است، در جهت تعقيب و دادرسي دعوي كيفري مربوط، صحيح نيست؟

1) مي توانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه هاي فوق، اعلام جرم كنند.

2) حق تجديد نظرخواهي نسبت به آراء صادر از دادگاه ها در خصوص موضوعات فوق الذكر را دارند.

3) مي توانند در تمام مراحل دادرسي مربوط به جرايم ارتكابي در زمينه هاي فوق شركت كنند.

4) در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، براي اعلام جرم، رضايت بزه ديده را نيز بايد اخذ كنند

102- مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در آراء قطعي صادر از شعب سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص تخلفات قاچاق كالا و ارز،
كدام مقام زير، در صورت احراز عدم انطباق رأي با قانون مي تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد؟

1) رئيس سازمان تعزيرات حكومتي

2) رئيس قوه قضائيه

3) دادستان كل كشور

4) وزير دادگستري

103- در فرايند دادرسي كيفري، كدام يك از خسارات زير، در دعواي خصوصي ناشي از جرم در دادگاه كيفري قابل مطالبه است؟

1) فقط خسارات مادي بالغ بر ده ميليون ريال

2) تمام منافع ممكن الحصول و خسارت معنوي

3) فقط خسارات مادي و معنوي به استثنا جرايم مستوجب تعزير شرعي

4) تمام خسارات مادي و نيز خسارات معنوي و منافع ممكن الحصول به اسثثنا جرايم مستوجب تعزير شرعي و ديه

104- كدام قرار، نهايي نيست؟

1) جلب به دادرسي

2) موقوفي تعقيب

3) منبع تعقيب

4) اناطه

105- در كدام يك از جرايم مستوجب مجازات تعزيري زير، صدور قرار نظارت قضائي، مستقلاَ جايز است؟

1) تعزيري درجه 8

2) تعزيري درجه 6

3) تعزيري درجه 7 و 8

4) تعزيري درجه 6، 7 و 8

106- علاوه بر موارد مذكور در ماده 162 ق.آ.د.ك، در كدام يك از جرايم زير، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان الزامي است؟

1) جرايم تعزيري درجه 5 و 6

2) جرايم تعزيري درجه 6 و 7 

3) جرايم تعزيري درجه 7 و 8

4) كليه جرايم تعزيري

107- كدام يك از مقامات زير، در خصوص جرايم عليه منافع و مصالح ملي و خسارات وارد به حقوق عمومي مكلف به طرح دعوي و
پيگيري ان در بين المللي است؟

1) وزير امور خارجه

2) رئيس قوه قضائيه

3) وزير دادگستري

4) دادستان كل كشور

108- درمرحله تحقيقات مقدماتي دركدام دسته ازجرايم زير، طرفين دعوي بايد وكيل يا وكلاي خودرا از بين وكلاي رسمي دادگستريِ مورد
تأييد رئيس قوه قضائيه انتخاب كنند؟

1) فقط در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كه مجازات آنها مشمول مجازات مقرر درماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 است.

2) در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول مجازات مقرردرماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري
1392 است.

3) فقط در جرايم سازمان يافته مشمول مجازات مقرردرماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392

4) در كليه جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ونيزجرايم سازمان يافته با هرميزان مجازات

109- تحت كدام يك از شرايط زير، صدورقرار بازداشت موقت توسط مراجع نظامي الزامي است؟

1) در زمان جنگ، درمطلق جرايم ارتكابي

2) در زمان صلح، در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي

3) در زمان جنگ، در برخي جرايم و موارد احصاء شده درقانون

4) در زمان جنگ، فقط در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي

110- كدام دسته از جرايم زير، به طورمستقيم در دادگاه صالح مطرح و رسيدگي مي شوند؟

1) جرايم تعزيري درجه 7 و 8 و منافي عفت و جرايم افراد زير 15 سال

2) فقط جرايم تعزيري درجه 7 و 8 و جرايم افراد زير 15 سال

3) جرايم مستوجب زنا و لواط و جرايم افرادزير 18 سال

4) فقط جرايم منافي عفت و تعزيري درجه 7 و 8

111- اعلام جرم در كدام صورت، از موجبات قانوني تعقيب دعواي عمومي است؟

1) اعلام كننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غير قابل گذشت باشد و به علاوه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد.

2) اعلام كننده ناظر وقوع جرم باشد، خواه جرم مذكور قابل گذشت يا غيرقابل گذشت باشد.

3) فقط جرم از جرايم قابل گذشت بوده و اعلام كننده ناظر وقوع آن باشد.

4) جرم غيرقابل گذشت ودر عين حال مشهود باشد.

112- مقررات دادرسي دادگاه هاي كيفري يك، دركدام دادگاه هاي ديگر لازم الرعايه است؟

1) دادگاه اطفال

2) دادگاه انقلاب درموارد تعدد قاضي

3) دادگاه انقلاب

4) همه دادگاه هاي كيفري

113- هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه كيفري مسئول پرداخت هزينه دادرسي است فوت نمايد، پرداخت هزينه به عهده كيست؟

1) به عهده وراث وي است

2) به عهده عاقله وي است

3) از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود

4) از ماترك وي وصول مي شود.

114- تحقيقات مقدماتي جرم رايانه اي كه محل وقوع آن معلوم نباشد، توسط كدام دادسرا صورت مي گيرد؟

1) دادسراي محل اقامت بزه ديده

2) دادسراي مركز استان محل كشف

3) دادسراي محل كشف

4) فقط دادسراي امور رايانه اي تهران

115- كدام يك از قرارهاي تأميني زير، درخصوص اشخاص حقوقي قابليت صدور ندارد؟

1) ممنوعيت انجام بعضي فعاليت هاي شغلي جرم زا

 2) منع ادغام شركت در شركت ديگر

3) منع انحلال شركت

4) وثيقه

116- هرگاه درخصوص حكمي كه متضمن مجازات بدني است از ديوان عالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي شود، شعبه ديوان عالي كشور،
درخصوص اجرا يا عدم اجراي آن مواجه با كدام تكليف است؟

1) شعبه ديوان بدواً تقاضا را بررسي مي كند ودرصورتي كه نظر اعضاي شعبه برپذيرش درخواست باشد، دستور توقف اجراي حكم را مي دهد.

2) شعبه ديوان صرفاً درخصوص تجويز اعاده دادرسي اظهارنظر مي كند و درمورد توقف يا عدم توقف اجرا مواجه با تكليفي نيست.

3) شعبه ديوان عالي باوصول تقاضاي اعاده دادرسي و قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي دهد.

4) صرفاً پس از تجويزاعاده دادرسي و مشروط به موافقت رئيس ديوان عالي كشور، اجراي حكم قطعي متوقف مي شود.

117- در كدام مورد، شخصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي به هر علت بازداشت شده باشد، مي تواند درخواست جبران خسارت ايام
بازداشت را نمايد؟

1) صدور قرار بايگاني نمودن پرونده

2) صدور قرار موقوفي تعقيب

3) صدور قرارمنع تعقيب

4) صدورقرار تعليق تعقيب

118- شخصي مرتكب يك فقره كلاهبرداري در تهران و يك فقره جعل مبايعه نامه درورامين شده است، ليكن دركرج دستگير مي شود،
رسيدگي به اتهامات متهم درصلاحيت كدام مرجع است؟

1) دادسراي عمومي و انقلاب كرج

2) دادسراي عمومي و انقلاب تهران

3) دادسراي عمومي و انقلاب ورامين

4) جرم كلاهبرداري در دادسراي عمومي و انقلاب تهران و جرم جعل در دادسراي عمومي و انقلاب ورامين

119- رسيدگي به جرايم مطبوعاتي درصلاحيت كدام دادگاه است وجلسه رسيدگي دادگاه باحضور حداقل چه تعداد ازاعضاي هيئت منصفه
رسميت مي يابد؟

1) حسب مورد اتهام، دادگاه كيفري يك يا دو محل وقوع جرم 11 نفر

2) دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم 7 نفر

3) فقط دادگاه كيفري يك استان تهران 11 نفر

4) دادگاه كيفري يك محل وقوع جرم 7 نفر

120- رسيدگي به كدام يك از جرايم زير، درصلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي نيست؟

1) دخالت غيرمجاز در امور پزشكي و دارويي

2) دخالت غيرمجاز در امور سمعي و بصري

3) خريد و فروش غيرمجاز اسلحه جنگي

4) قاچاق كالاهاي ممنوع

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

سوالات آزمون وکالت سال 1394 (قسمت اول)+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز