سوالات آزمون وکالت سال 1382 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1382 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1382

حقوق مدنی

۱- تسليم مبيع وقتي محقق مي گردد كه:

الف) مشتري مبيع را عملاً تصرف كرده باشد.

ب) كافي است مشتري خود، قدرت بر تسليم مبيع را داشته باشد.

ج) مبيع در اختيار مشتري قرار گيرد و او عملاً از آن استفاده نمايد.

د) مبيع در اختيار مشتري قرار گيرد هر چند عملاً در آن تصرف نكرده باشد.

۲- كدام عبارت صحيح است؟

الف) اجاره مال مشاع صحيح است و موجر مي تواند سهم خود را بدون اذن شريك به تصرف مستأجر دهد.

ب) مال مشاع را مي توان اجاره داد، اما تصرف مستأجر منوط به اذن شريك است.

ج) چون شريك در تمام ذرات مال مشاع، مالكيت دارد، اجاره دادن آن منوط به اذن اوست.

د) در صورت اجاره دادن مال مشاع، شريك، حق تقدم دارد و مي تواند عين مستأجره را تصرف كند و اجاره بها را به مستأجر بپردازد.

۳- اگر كسي در حال مستي معامله كند، آن معامله چه وضعي دارد؟

الف) معامله باطل است.

ب) معامله صحيح است اما شخص مست، پس از زوال مستي مي تواند فوراً معامله را فسخ كند.

ج) معامله غير نافذ است و پس از زوال مستي، معامله كنندة مست مي تواند آن را تنفيذ كند.

د) چون مستي حالتي است كه با اراده و اختيار خود شخص براي او ايجاد شده، معامله صحيح است.

۴- اگر كسي معامله اي را به وكالت از طرفين انجام دهد، اين معامله چه وضعي دارد؟

الف) صحيح و نافذ است.

ب) معامله غير نافذ است و طرفين مي توانند آن را تنفيذ كنند.

ج) عقد باطل است چون ايجاب و قبول نياز به دو اراده مستقل دارد.

د) چون ايجاب صحيح واقع شده، طرف قبول مي تواند معامله را تنفيذ يا رد كند.

۵- مال موقوفه در ملكيت:

الف) واقف است.

ب) دولت است.

ج) شخص خاصي نيست.

د) موقف عليهم است.

۶- اگر كسي به علت ترس از ديگري و بدون تهديد از طرف او معامله كند، اين معامله چه وضعي دارد؟

الف) معامله صحيح است.

ب) ترس موجب سلب اراده است و معامله را باطل مي كند.

ج) ترس از ديگري اكراه محسوب مي شود و معامله را غير نافذ مي كند.

د) كسي كه از روي ترس معامله انجام داده، بعد از رفع ترس مي تواند آن را فسخ كند.

۷- در صورتي كه مبيع قيمي قبل از تسليم بر اثر اهمال و تقصير بايع تلف شود:

الف) براي مشتري حق فسخ ايجاد مي شود.

ب) به دليل تلف مبيع قبل از قبض، بيع منفسخ مي گردد.

ج) بيع صحيح است و مشتري مي تواند براي دريافت غرامت به بايع رجوع كند.

د) گزينه هاي ۱و۳ صحيح است.

۸- كدام يك از اشخاص زير مي تواند براي صغير وصي معين كند؟

الف) فقط پدر

ب) پدر يا جد پدري و يا قيم

ج) پدر يا مادر يا اجداد يا جدات

د) هر يك از پدر يا جد پدري بعد از وفات ديگري

۹- اگر زوجين، تبعة دولت واحد نبوده و در كشور ايران مقيم باشند، روابط مالي آنها تابع قانون كدام دولت است؟

الف) تابع قانون دولت متبوع زن است.

ب) تابع قانون كشور ايران است.

ج) تابع قانون دولت متبوع شوهر است.

د) هركدام تابع قانون دولت متبوع خويش مي باشند.

۱۰- اگر موصي به، كلي باشد تعيين مصداق با كيست؟

الف) با دادگاه است.

ب) با موصي له (لهم) است.

ج) با ورثه موصي است.

د) با خود موصي است.

۱۱- حيوانات و اشيايي كه در يك مزرعه اختصاص به زراعت داده شده باشد:

الف) از تمام جهات در حكم غيرمنقول است.

ب) تنها از لحاظ نقل و انتقال در حكم غير منقول است.

ج) چون تابع زمين است، غير منقول تبعي ناميده مي شود.

د) از لحاظ توقف اموال و صلاحيت محاكم در حكم غير منقول است.

۱۲- سرپرست كودك كه بر طبق قانون، نگاهداري اورا به عهده دارد، در صورت تقصير در نگاهداري، در زمينه جبران خسارات وارده از سوي صغير:

الف) مسئول نيست.

ب) مسئول جبران خسارات است.

ج) تنها در مورد صغير غيرمميز مسئول است.

د) اگر صغير غيرمميز تقصير كرده باشد مسئول نيست.

۱۳- كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر:

الف) تصرف او متعارف باشد.

ب) براي دفع ضرر از خود يا ديگري باشد.

ج) براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد.

د) به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد.

۱۴- در صورتي كه معامله به دليل اقاله به هم خورد، شرط فعل مندرج در معامله چه حكمي خواهد داشت؟

الف) اگر شرط انجام نشده باشد ساقط مي گردد.

ب) مشروط له حق درخواست اجبار مشروط عليه را به انجام شرط دارد.

ج) شرط باقي مي ماند مگر آنكه مشروط له هنگام اقاله از آن صرف نظر كرده باشد.

د) شرط به قوت خود باقي مي ماند و مشروط له بايد ما به ازاء آن را پرداخت كند.

۱۵- چك صادره از طرف يك شركت دولتي:

الف) سند رسمي است.

ب) سند عادي است.

ج) سند رسمي و لازم الاجرا است.

د) به شرطي رسمي است كه طبق قانون و توسط مقام صلاحيتدار، صادر شده باشد.

۱۶- اگر در عقد رهن شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد:

الف) عقد باطل است.

ب) عقد و شرط صحيح است.

ج) عقد، صحيح و شرط باطل است.

د) شرط و عقد هر دو باطل است.

۱۷- هرگاه متولی، مال موقوفه را اجاره داده باشد در صورت فوت او:

الف) اجاره صحيح است.

ب) اجاره براي بقيه مدت باطل مي گردد.

ج) اجاره در صورتي صحيح است كه با ملاحظه صَرفه وقف باشد.

د) اجاره صحيح است اما متولي بعدي، حق فسخ آن را دارد.

۱۸- تعهدات ناشي از عقودي كه در ايران منعقد مي شود:

الف) در هر حال تابع قانون ايران است.

ب) تابع قانون ايران است، مگر شرط خلاف شده باشد.

ج) در صورتي كه متعاقدين از اتباع خارجه باشند، تابع قانون دولت متبوع آنها مي باشد.

د) تابع قانون ايران است؛ مگر متعاقدين خارجي بوده و عقد را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

۱۹- كدام عبارت در تعريف «تفريط» درست است؟

الف) خودداري از انجام عملي كه به موجب قرارداد يا عرف براي حفظ مال غير، لازم است.

ب) انجام عملي كه متعهد از آن منع شده است.

ج) ترك عملي كه شخص نبايد آن را انجام دهد.

د) تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف

۲۰- شخصي بدون علم و اطلاع از غصبي بودن، مالي را از غاصب خريده و آن مال نزد او تلف شده است:

الف) تلف از مال خود اوست و حق رجوع به غاصب را ندارد.

ب) در صورتي حق رجوع دارد كه مالك ذمة غاصب را بري كرده باشد.

ج) در صورتي حق رجوع دارد كه مال بدون تعدي و تفريط او تلف شده باشد.

د) چون آگاهي از غصب نداشته، در هر حال حق رجوع به غاصب را دارد.

آیین دادرسی مدنی

۲۱- هر شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ............. .

الف) مركب از ۵ قاضي است كه رسميّت جلسه با حضور كليه اعضاء و تصميمات آن با اكثريت آرا خواهد بود.

ب) مركب از ۵ قاضي است كه رسميّت جلسه با اكثريت اعضا و تصميمات آن با اكثريت آرا خواهد بود.

ج) مركب از ۳ قاضي است كه رسميّت جلسه با حضور كليه اعضا و تصميمات آن با اكثريت آرا خواهد بود.

د) مركب از ۳ قاضي است كه رسميّت جلسه با حضور اكثريت اعضا و تصميمات آن به اتفاق آرا خواهد بود.

۲۲- هرگاه دعوي راجع به اداره دولتي باشد اوراق اخطاريه به ............ .

الف) رییس اداره ابلاغ مي شود.

ب) رییس دفتر يا قائم مقام او ابلاغ مي شود.

ج) دايره حقوقي اداره ابلاغ مي شود.

د) رییس كارگزيني يا قائم مقام او ابلاغ مي شود.

۲۳- رسيدگي به شكايت از شهرداري در مورد خودداري از صدور پروانه ساختماني در صلاحيت ......... .

الف) دادگاه محل وقوع ملك است.

ب) دادگاه محل اقامت خواهان است.

ج) ديوان عدالت اداري است.

د) در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است.

۲۴- عدم رعايت صلاحيت محلي دادگاه:

الف) موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر و فرجام است حتي اگر نسبت به آن ايراد نشده باشد.

ب) موجب نقض رأي دادگاه در مرحله تجديدنظر و فرجام نيست مگر اينكه نسبت به آن ايراد شده باشد.

ج) در مرحله تجديدنظر در صورتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد و در مرحله فرجام حتي اگر نسبت به آن ايراد نشده باشد موجب نقض راي دادگاه است.

د) در مرحله تجديدنظر موجب نقض رأي دادگاه است حتي اگر نسبت به آن ايراد نشده باشد و در مرحله فرجام وقتي موجب نقض رأي است كه نسبت به آن ايراد شده باشد.

۲۵- درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكمي كه از دادگاه بدوي صادر و در دادگاه تجديدنظر تأييد و در مرحله فرجامي نيز ابرام شده است بايد در كدام يك از مراجع زير رسيدگي و راجع به آن اتخاذ تصميم گردد؟

الف) دادگاه بدوي

ب) ديوان عالي كشور

ج) دادگاه تجديدنظر استان

د) شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

۲۶- چنانچه ديوان عالي كشور در مرحله فرجام قرار دادگاه تجديدنظر استان را كه در تأييد قرار دادگاه بدوي صادر شده است نقض نمايد؛ رسيدگي مجدد را به كدام دادگاه ارجاع مي نمايد؟

الف) دادگاه بدوي

ب) شعبه هم عرض دادگاه بدوي

ج) شعبه هم عرض دادگاه تجديدنظر

د) دادگاه تجديدنظر استان كه قرار منقوض را صادر كرده است.

۲۷- دعوايي به استناد يك فقره سفته طرح مي شود، خوانده (كه وكيل دارد) براي تأديه حق الوكالهاي كه ممكن است خواهان به پرداخت آن محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين مي كند، در اين صورت:

الف) دادگاه قرار تأمين صادر و دادرسي ادامه پيدا مي كند.

ب) دادگاه قرار تأمين صادر مي كند و دادرسي متوقف مي ماند.

ج) خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

د) دادگاه قرار تأمين صادر و دادرسي متوقف مي شود و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه منقضي شود و خواهان تأمين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود.

۲۸- كدام يك از قرارهاي زير مستقلاً قابل تجديدنظر است؟

الف) قرار رد دادخواست جلب ثالث

ب) قرار رد درخواست دستور موقت

ج) قرار رد درخواست تأمين خواسته

د) هيچ كدام

۲۹- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف) قبول يا رد سوگند قابل توكيل نيست.

ب) هيچ قراري از اعتبار امر مختوم برخوردار نيست.

ج) از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود.

د) دعواي خلع يد از مال غير منقول بايد در مركز اصلي شركت اقامه شود.

۳۰- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف) بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حتي با تراضي حق عزل آنان را ندارند.

ب) دادگاه نمي تواند وكيل يكي از اصحاب دعوا را حتي با تراضي طرفين به سمت داور معين نمايد.

ج) طرفين دعوا فقط در مرحله بدوي مي توانند دعوا را به داوري ارجاع دهند و در مراحل ديگر چنين اختياري ندارند.

د) هيچ كدام

۳۱- در جلسه اول دادرسي يكي از اسنادي كه خوانده به آن استناد و رونوشت آن را به دادگاه تقديم نموده و سند عادي است مورد انكار واقع و تقاضاي ارائه آن مي شود كه خوانده اصل آن را ارائه نمي دهد در اين صورت:

الف) دادگاه با وجود دلايل ديگر خوانده را محكوم ميكند.

ب) سند مذكور از عداد دلايل خوانده خارج مي شود.

ج) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند.

د) خوانده موظف است ظرف ده روز، اصل سند موضوع انكار را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا چنانچه مؤثر در دعوا باشد به اعتبار آن رسيدگي شود.

۳۲- در صورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي در مورد رد دعوا به جهت مذكور در قرار را موجه نداند ولي به جهات ديگر دعوا را مردود تشخيص دهد در اين صورت:

الف) قرار را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند.

ب) در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.

ج) قرار نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع مي شود.

د) قرار نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه ارجاع مي شود.

۳۳- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف) اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است با تقديم دادخواست به عمل مي آيد.

ب) دادخواست اعتراض ثالث اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه رأي غير قطعي را صادر كرده است.

ج) اعتراض ثالث اصلي، بدون نياز به دادخواست به دادگاهي تقديم مي شود كه رأي قطعي را صادر كرده است.

د) در اعتراض طاري اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض عنه را صادر كرده است معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي كند.

۳۴- در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد كدام يك از قرارهاي زير قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان نيست؟

الف) قرار رد دعوا

ب) قرار سقوط دعوا

ج) قرار عدم استماع دعوا

د) قرار رد درخواست مرحله بدوي كه توسط مدير دفتر صادر شده است.

۳۵- در صورتي كه وكيل تجديدنظر خواه وكالتنامه خود را پيوست دادخواست به دادگاه ندهد و با وجود اخطار رفع نقص در اين مورد اقدام نكند:

الف) دادگاه صادركننده حكم، قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد و قرار او قطعي است.

ب) دادگاه صادركننده حكم، قرار رد دادخواست را صادر مي كند. قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است.

ج) مدير دفتر دادگاه صادركننده حكم، قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد و قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در آن دادگاه است.

د) پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي شود و مدير دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. قرار صادره ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.

۳۶- كدام يك از دعاوي زير بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود؟

الف) اعسار از محكومٌ به

ب) ثمن معامله راجع به غير منقول

ج) دعواي خلع يد از اموال غير منقول

د) ابطال اجراییه كه اجراي ثبت به تقاضاي زوجه براي وصول مهريه عليه زوج صادركرده است.

۳۷- از دادگاه درخواست تأمين شده و دادگاه آن را رد كرده است. تصميم دادگاه:

الف) قابل اعتراض نيست.

ب) ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر است.

ج) ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و دادگاه در اولين جلسه به آن رسيدگي مي كند.

د) ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و در جلسه فوق العاده به آن رسيدگي مي شود.

۳۸- كدام يك از موارد زير موجب توقيف دادخواست است؟

الف) عدم تأديه هزينه دادرسي

ب) فوت يكي از اصحاب دعوا

ج) توقيف يكي از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان

د) هيچ كدام

۳۹- قرار رد دعوايي به خواسته مطالبه ي مبلغ دويست ميليون ريال وجه نقد در مرحله بدوي صادر شده است. هزينه ي درخواست تجديدنظر از قرار مذكور چه ميزان است؟

الف) يك هزار (۱۰۰۰) ريال است.

ب) سه درصد (۳٪) به نسبت ارزش محكومٌ به است.

ج) تا مبلغ ده ميليون ريال به سه درصد (۳٪) ارزش محكوم به و مازاد آن به نسبت اضافي پنج درصد (۵٪) محكوم به است.

د) تا مبلغ ده ميليون ريال معادل يك و نيم درصد (۵/۱٪) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ريال به نسبت مازاد آن دو درصد (۲٪) ارزش خواسته است.

۴۰- در صورتي كه دعوا مالي باشد و خواهان در مرحله بدوي بهاي خواسته را تعيين ننمايد و حكم به نفع او صادر شود و خوانده نسبت به آن درخواست تجديدنظر نمايد، دادگاه تجديدنظر چه تكليفي دارد؟

الف) تكليفي ندارد.

ب) مدير دفتر دادگاه بايد به خواهان بدوي اخطار نمايد تا بهاي خواسته را ظرف ده روز تعيين نمايد، در صورت عدم اقدام مدير دفتر دادگاه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي كند.

ج) دادگاه تجديدنظر به خواهان بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام نمايد و در صورت عدم اقدام، دادگاه تجديدنظر راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي كند.

د) دادگاه تجديدنظر پرونده را به دادگاه بدوي اعاده مي كند تا بهاي خواسته را تعيين كند و پس از آن پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال نمايد.

حقوق تجارت

۴۱- هر عضو در شركت تعاوني .........

الف) به نسبت سهام خود حق راي دارد.

ب) بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك راي است.

ج) در صورت پيش بيني اساسنامه ممكن است حق راي نداشته باشد.

د) در صورت تصويب مجمع عمومي مي تواند از داشتن حق راي محروم گردد.

۴۲- چنانچه هيات مديره شركت تعاوني ظرف مدت حداكثر يك ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نكند.... مي تواند نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد.

الف) يك پنجم اعضا

ب) يك سوم اعضا

ج) وزارت تعاون

د) هر يك از اعضا

۴۳- در شركت سهامي ...... اختيار افزايش سرمايه را به هيأت مديره بدهد.

الف) اساسنامه مي تواند.

ب) مجمع عمومي مي تواند.

ج) مجمع عمومي نمي تواند.

د) مجمع ثبت شركت ها مي تواند.

۴۴- در صورتيكه شركت سهامي عام ظرف مدت يك سال از تاريخ ........ هيچ اقدامي جهت انجام موضوع خود انجام نداده باشد، هر ذينفع مي تواند انحلال آن را از دادگاه تقاضا كند.

الف) ثبت

ب) تشكيل

ج) انتشار اعلاميه پذيره نويسي

د) تسليم اظهارنامه توسط مؤسسين به مرجع ثبت شركت ها

۴۵- هيأت مديره شركت سهامي بايد پس از انقضاي سال مالي، ترازنامه شركت را تنظيم كند و به ...... تسليم نمايد.

الف) مجمع عمومي

ب) مدير عامل

ج) بازرسان

د) مرجع ثبت شركت ها

۴۶- اگر تمام سرمايه نقدي شركت با مسئوليت محدود تأديه نگردد.......

الف) شركت باطل است.

ب) فقط شريكي كه سهم الشركه اش را پرداخت نكرده مسئول تأديه آن است.

ج) شركت باطل است و شركاء در مورد مبالغ پرداخت نشده مسئوليت تضامني دارند.

د) شركت باطل است و شريكي كه سهم الشركه خود را پرداخت نكرده نيز مسئول تأديه آن مي باشد.

۴۷- ضامن ظهرنويس برات در مقابل ....... مسئوليت دارد.

الف) برات دهنده

ب) فقط دارنده برات

ج) مضمون عنه خود

د) دارنده برات و امضاء كنندگان بعد از خود

۴۸- در صورتي كه سفته اي در وجه سه نفر صادر شده و آنان ظهرنويس كرده باشند، مسئوليت آنان در پرداخت وجه آن سند ....... است.

الف) مشترك

ب) تضامني

ج) اگر شرط شده باشد مشترك

د) حتي اگر شرط مسئوليت تضامني شده باشد مشترك

۴۹- براتگير ....... از دارنده برات براي اتخاذ تصميم در مورد قبول و يا نكول مهلت بخواهد.

الف) نمي تواند.

ب) مي تواند.

ج) در صورتيكه امضاء كنندگان موافق باشند، مي تواند.

د) چنانچه سررسيد سند به رؤيت باشد، مي تواند.

۵۰- هزينه واخواست برات و سفته از ظهرنويس قابل مطالبه ......... .

الف) است.

ب) نيست.

ج) است، مشروط به اينكه واخواست نامه به او ابلاغ شده باشد.

د) نيست، به شرط آنكه در سند قيد شده باشد كه دارنده سند از هزينه واخواست معاف است.

۵۱- تاريخ، يكي از شرايط صحت قبولي برات ........

الف) است.

ب) نيست.

ج) است، در صورتيكه سررسيد به وعده از رؤيت باشد.

د) است، در صورتي كه در سند قيد شده باشد كه ظرف مهلت مقرر، قبولي اخذ شود.

۵۲- دارنده ....... حتي اگر واخواست هم نشده باشد، مي تواند به صادركننده آن مراجعه كند.

الف) سفته

ب) برات

ج) برات و سفته

د) برات و چك

۵۳- مخارجي كه دلال متحمل مي شود قابل مطالبه ........

الف) است.

ب) نيست.

ج) نيست حتي اگر حق دريافت آن شرط شده باشد.

د) است اگر عرف محل، دلال را مستحق دريافت آن مخارج بداند.

۵۴- حق العمل كار حق دارد ....... را به حساب آمر گذارد.

الف) هزينه حمل

ب) هزينه انبارداري

ج) هزينه حمل و انبارداري

د) هزينه حمل و انبارداري و سود وجوهي كه قبل از معامله به آمر داده است.

۵۵- متصدي حمل و نقل بابت كرايه حمل از حق حبس برخوردار ....... .

الف) است.

ب) نيست.

ج) است، اگر صاحب كالا تأمين بدهد.

د) است، اگر كرايه مورد ادعا در صندوق دادگستري سپرده نشود.

۵۶- ارسال كننده کالا در مورد خسارت ناشي از عدم تعيين نكاتي كه بايد به اطلاع متصدي حمل و نقل برساند، مسئول... .

الف) است.

ب) نيست.

ج) است، به شرط آنكه عمد داشت.

د) است، مشروط بر آنكه متصدي حمل از او خواسته و تعيين نكرده باشد.

۵۷- خريدن مال تاجر ورشكسته كه متعلق حق طلبكاران اوست با علم خريدار به ورشكستگي ......

الف) جرم نيست.

ب) در حكم سرقت است.

ج) ورشكستگي به تقلب محسوب مي شود.

د) ورشكستگي به تقصير تلقي مي شود.

۵۸- نسبت به دعاوي تاجر ورشكسته راجع به اموال غير منقول كه طلبكاران در آن ذينفع باشند، مدير تصفيه ..... مي تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد.

الف) با اجازه عضو ناظر

ب) با اجازه عضو ناظر و موافقت تاجر ورشكسته

ج) با اجازه عضو ناظر و تصديق دادگاه

د) با اجازه عضو ناظر و موافقت اكثريت طلبكاران

۵۹- حكم بطلان قرارداد ارفاقي نسبت به كساني كه بعد از انعقاد آن قرارداد از تاجر طلبكار شده اند تسري ....... .

الف) ندارد.

ب) دارد.

ج) ندارد، در صورت تاييد دادگاه

د) ندارد، در صورت موافقت ارگان تصفيه

۶۰- در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت سهامي ...... مسئول خسارتي خواهد بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

الف) مدير عامل

ب) هيات مديره

ج) كسي كه بطلان منتسب به اوست

د) مديرعامل و هيات مديره


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز