سوالات آزمون وکالت سال 1380( قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1380( قسمت اول)

آزمون وکالت 1380

حقوق مدنی

۱- اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث:

الف) به طور مطلق اعتبار دارد.

ب) در صورت تصریح قانون، معتبر است.

ج) مطلقاً اعتبار ندارد.

د) معتبر است، هرگاه در متن سند ذکر شود.

۲- در چه شرایطی صغیر را می توان وصی قرار داد؟

الف) می توان به اتفاق کبیر، وصی قرارداد؛ به شرط اینکه صغیر، ممیز باشد و صغیر به محض فوت موصی، به اتفاق کبیر، حق اجرای وصایا را خواهد داشت.

ب) می توان به اتفاق کبیر، وصی قرارداد، به شرط آنکه صغیر خویشاوند بلافصل موصی باشد.

ج) می توان به اتفاق کبیر، وصی قرار داد، در این صورت صغیر تا بلوغ و رشد حق دخالت در اجرای وصایای موصی را نخواهد داشت.

د) به هیچ وجه نمی توان وصی قرار داد.

۳- هرگاه وراث متوفی، منحصراً یک نفر خاله ابی و یک نفر دایی امی و دو نفر خاله ابوینی باشد در این صورت ماترک متوفی چگونه تقسیم می شود؟

الف) دایی امی یک سوم و خاله ها همگی دو سوم را بالسویه تقسیم می کنند.

ب) یک ششم ترکه متعلق به دایی امی و بقیه، بالسویه بین سه خاله تقسیم می شود.

ج) دایی امی یک ششم و دو نفر خاله ابوینی دو سوم و یک نفر خاله ابی بقیه ترکه را بین خود تقسیم می کنند.

د) با بودن خاله های ابوینی، خاله ابی ارث نمی برد و ترکه بین دایی امی و دو نفر خاله ابوینی بالسویه تقسیم می شود.

۴- اسقاط حق دینی به مفهوم ........... است.

الف) ابرا

ب) اعراض

ج) انتقال

د) اذن به بهره برداری از موضوع حق

۵- اگر راهن مقداری از دین را ادا نماید:

الف) از عین مرهونه چیزی آزاد نمی گردد.

ب) از عین مرهونه به نسبت ارزش دین، آزاد می گردد.

ج) از عین مرهونه به میزانی که ارزش معادل دین پرداختنی را دارد، آزاد می گردد.

د) تمامی عین مرهونه آزاد می گردد.

۶- ماده ۸۱۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از بیع اجرا نمود ...». منظور این ماده این است که:

الف) اگر بخشی از سهم مشاع مشترک بین دو نفر به وسیله مالک از طریق بیع منتقل گردد، حق شفعه نسبت به آن بخش ایجاد نمی گردد.

ب) اگر تمام سهم مشاع مشترک بین دو نفر به وسیله مالک از طریق بیع منتقل گردید و شرایط اخذ به شفعه نیز فراهم باشد نمی توان حق شفعه را نسبت به بعضی از مبیع اجرا نمود.

ج) اگر تمامی سهم مشاع مشترک بین دو نفر یا بیشتر فروخته شد ولو اینکه شرایط اخذ شفعه جمع باشد، در این وضعیت نمی توان اخذ به شفعه نمود.

د) اگر بخشی از ملک مشاع به وسیله مالک منتقل شود، حق شفعه نسبت به بعض دیگر آن ملک ایجاد نمی شود.

۷- مالک زمینی نهالی را از غیر، غصب و آن را در زمین خود می کارد. در این صورت:

الف) درخت متعلق به صاحب مال و میوه آن متعلق به صاحب زمین است.

ب) درخت و میوه آن به تناسب متعلق به طرفین است.

ج) درخت و میوه آن متعلق به مالک زمین است.

د) درخت و میوه آن متعلق به صاحب نهال است.

۸- مهایات یعنی:

الف) تقسیم منافع بین شرکای عین

ب) تملکی منافع شرکا به یکدیگر

ج) معاوضه عین و منعفت

د) مزج منافع شرکا

۹- چنانچه قسمتی از عین مستأجره در مدت اجاره تلف شود:

الف) موجر حق فسخ اجاره را دارد.

ب) عقد اجاره به طور کلی باطل است.

ج) مستأجر یا جلب موافقت موجر، حق فسخ اجاره را دارد

د) مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه مدت، فسخ و یا تقلیل نسبی مال الاجاره را بخواهد.

۱۰- رهن دین و منافع ... است.

الف) صحیح

ب) مطلقاً باطل

ج) فقط در صورت قبول داین و مستأجر صحیح

د) در صورت مخالفت داین و مستأجر باطل

۱۱- هرگاه مُقَرله مفاد اقرار را تکذیب کند:

الف) اقرار همچنان مؤثر است.

ب) در صورتی مؤثر است که مُقِر به صحت آن، قسم یاد کند.

ج) در این صورت اقرار در حق مقرله اثر ندارد.

د) مُقِر باید اقرار خود را مسترد کند تا اثر آن زایل شود.

۱۲- اگر مال مغصوب مثلی در دست غاصب تلف شود و مثل آن یافت نشود غاصب باید ...... را بپردازد.

الف) بالاترین قیمت بعد از زمان غصب

ب) قیمت زمان غصب

ج) قیمت حین الادا

د) میانگین قیمت های مختلفه از زمان غصب تا زمان پرداخت

۱۳- بطلان معامله ای مسلم است. دعوای ناشی از آن را:

الف) نمی توان به صلح خاتمه داد.

ب) می توان به صلح خاتمه داد.

ج) در صورتی می توان به صلح خاتمه داد که صلح معوض باشد.

د) در صورتی می توان به صلح خاتمه داد که قیمت عوضین در صلح، مساوی یکدیگر باشد.

۱۴- در صورتی که مالک مبیع که مال او به طور فضولی فروخته شده، مدعی خیار غبن شود. این ادعا به معنای:

الف) تنفیذ عقد بیع فضولی است مطلقاً.

ب) تنفیذ عقد بیع فضولی است اگر مغبون نشده باشد.

ج) رد عقد بیع فضولی است مطلقاً.

د) رد عقد بیع فضولی است اگر مغبون شده باشد.

۱۵- شخصی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از: یک- عموی امی و دو- عموی ابوینی و دو عمه ابوینی. ماترک او به شرح ذیل تقسیم می شود:

الف) عموی امی یک ششم ماترک و بقیه ترکه بین وراث دیگر ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود.

ب) عمومی امی یک ششم ماترک و مابقی آن بین وراث دیگر به طور مساوی تقسیم می شود.

ج) عمومی امی یک سوم ماترک و مابقی آن بین وراث دیگر به طور مساوی تقسیم می شود.

د) ماترک بین وراث ذکور و دو برابر اناث تقسیم می شود.

۱۶- زنی قصد ازدواج دایم با مردی دارد. مرد به تصور اینکه مقصود زن ازدواج موقت است قبولی خود را اعلام می کند در این صورت:

الف) رابطه آنها تابع احکام خواستگاری است.

ب) رابطه زوجیت موقت بین آنها برقرار می شود.

ج) رابطه زوجیت دایم بین آنها برقرار می شود.

د) هیچگونه رابطه ای بین آنها برقرار نمی شود.

۱۷- هرگاه در زمان حواله محالٌ علیه معسر باشد:

الف) محتال در هر حال حق فسخ حواله را دارد.

ب) محتال حق فسخ حواله را ندارد و باید به طرفیت محالٌ علیه اقامه دعوی نماید.

ج) در صورتی محتال حق فسخ حواله را دارد که به اعسار محالٌ علیه جاهل بوده باشد.

د) در صورتی محتال حق فسخ حواله را دارد که محیل عالم به اعسار محالٌ علیه بوده باشد.

۱۸- اگر روی دیوارِ بین دو ملک فقط سرتیر مربوط به ساختمان یکی از مجاورین گذاشته شده باشد این امر:

الف) اماره قضایی است بر مشترک بودن دیوار مجاورین با حفظ حق صاحب سرتیر

ب) اماره قانونی است بر اختصاص دیوار برای صاحب سرتیر

ج) اماره قضایی است بر اختصاص دیوار برای صاحب سرتیر

د) اماره قانونی است بر مشترک بودن دیوار بین مجاورین، با حفظ حق صاحب سرتیر

۱۹- هرگاه متعهدٌله از دریافت مال مورد تعهد خودداری کند متعهد چگونه از اصل دین برائت حاصل کند؟

الف) با اثبات امتناع متعهدٌله ذمه او بری می شود.

ب) تا زمانی که مورد را به شخص متعهد تحویل ندهد بری الذمه نمی شود.

ج) با مراجعه به حاکم یا قائم مقام او بری الذمه می شود.

د) با مراجعه به حاکم یا قائم مقام او و تصرف دادن مال مورد تعهد به آنان بری الذمه می شود.

۲۰- تبدیل رهن به مال دیگر وقتی جایز است که:

الف) راهن به مورد رهن، نیاز مبرم داشته باشد.

ب) راهن مالی را که ارزش آن از عین مرهونه بیشتر یا معادل آن است معرفی کند.

ج) طرفین عقد رهن بر امر مزبور تراضی نمایند.

د) مرتهن حق خود را نسبت به عین مرهونه ساقط نماید.

آیین دادرسی مدنی

۲۱- هرگاه شخصی که اقامتگاه او شهرستان کرج است، دعوایی به خواسته خلع ید از باغ خود واقع در رامسر به طرفیّت شرکت سهامی خاصی که مرکز اصلی آن در شهرستان رشت می باشد اقامه نماید، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام یک از دادگاه های عمومی ذیل است؟

الف) رامسر

ب) رشت

ج) کرج

د) یکی از دادگاه های رامسر یا رشت به انتخاب خواهان

۲۲- موکل باید ذیل وکالت نامه را امضاء یا مهر کرده یا انگشت بزند در صورتی که نامبرده امضاء یا مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید در این صورت دادگاه:

الف) به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه می دهد.

ب) به این موضوع رسیدگی میکند.

ج) به وکالت نامه وکیل ترتیب اثر نمی دهد.

د) چنین ادعایی را در حکم عزل وکیل تلقی خواهد کرد.

۲۳- هرگاه جهت اعاده دادرسی، حیله یا تقلب طرف مقابل باشد؛ ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ:

الف) ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.

ب) ابلاغ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است.

ج) ابلاغ و صدور حکم قطعی، مربوط به اثبات حیله و تقلب است.

د) اطلاع درخواست کننده اعاده دادرسی از حیله و تقلب طرف مقابل است.

۲۴- هرگاه علی رغم عدم احراز سِمت دادخواست دهنده دادگاه بدوی مبادرت به صدور رأی نماید و از این رأی تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر استان:

الف) در صورتی که طرف مقابل ایراد کرده باشد، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض می کند.

ب) رأي پرونده را برای نقض و قرار رد دعوای بدوی صادر نماید.

ج) رأی صادره را نقض و قرار ردّ دعوای بدوی را صادر نماید.

د) به خواهان اخطار می کند ظرف ده روز دلیل مثبت سِمت خود را ارائه دهد، والاّ با نقض رأی قرار ردّ دعوا را صادر می کند.

۲۵- در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد و دادگاه قرار ردّ درخواست را صادر نماید این قرار:

الف) ظرف ده روز در همان دادگاه صادر کننده قابل اعتراض است.

ب) ظرف ده روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ج) ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

د) قطعی و غیر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۲۶- در صورتی که دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از موعد قانونی تقدیم دادگاه شده باشد در این صورت:

الف) دادگاه تجدید نظر اقدام به صدور قرار ردّ دادخواست می کند.

ب) دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام به صدور قرار ردّ دادخواست می کند.

ج) تقدیم دادخواست در خارج از موعد قانونی مؤثر در مقام نمی باشد.

د) مدیر دفتر دادگاه بدوی اقدام به صدور قرار ردّ دادخواست می نماید.

۲۷- اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض وقتی قابل طرح است که:

الف) اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم مورد اعتراض اساساً قابل طرح نیست.

ب) اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم در هر وضعیّتی و به هر حال قابل رسیدگی است.

ج) ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است.

د) ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

۲۸- چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، در این صورت:

الف) شخص داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقدیم نماید.

ب) محکومٌ له می تواند آن را برای ابلاغ به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نماید.

ج) محکومٌ علیه می تواند آن را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقدیم کند.

د) وکیل محکومٌ له و یا محکومٌ علیه می تواند رأی داور را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

۲۹- در دادگاه بدوی حکم به نفع حَسن و به زیان علی صادر شده است. علی از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده بدون آنکه جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود و حسن در جلسه دادگاه شرکت نماید و یا لایحه دفاعیه و اعتراضیه بدهد دادگاه در جلسه فوق العاده حکم را به نفع علی نقض می کند در این صورت:

الف) رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف ده روز پس از ابلاغ قانونی قابل اعتراض است.

ب) رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ج) رأی دادگاه تجدیدنظر پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

د) رأی دادگاه تجدیدنظر پس از ابلاغ واقعی در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در همان دادگاه تجدیدنظر است.

۳۰- در دادگاه عمومی، حکم غیابی عَلیه علی و لَه اکبر صادر شده است، دادنامه به علی ابلاغ قانونی شده و اکبر از دادگاه تقاضای اجراییه نموده، ورقه اجرایی هم ابلاغ قانونی شده است ولی واخواهی نشده است در این صورت:

الف) اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ تأمین مناسب از محکومٌ له خواهد بود.

ب) اجرای حکم منوط به التزام و ضمانت شخص محکومٌ له است.

ج) اجرای حکم بدون قید و شرط بلامانع است.

د) اجرای حکم با موافقت رییس مجتمع یا رییس دادگستری امکان پذیر است.

۳۱- رضا متعهد است در تاریخ ۱۰/۱۰/۸۱ مبلغ ده میلیون ریال به جواد بپردازد. در چه صورتی و در چه شرایطی جواد می تواند قبل از سررسید پرداخت از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید؟

الف) اساساً نمی تواند قبل از سررسید چنین تقاضایی مطرح نماید.

ب) در صورتی که حق مستند به مدرک عادی بوده و در معرض تضییع و یا تفریط باشد.

ج) در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد.

د) هرگاه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد.

۳۲- آقای «الف» علیه «ب» که ایرانی است در لندن طرح دعوا می نماید و در دادخواست خود به تحقیقات و معاینه محلی در شهر تهران استناد میکند، دادگاه لندن به دادگاه عمومی تهران نیابت اجرای قرار تحقیقات و معاینه محلی را می دهد؛ در این صورت دادگاه عمومی تهران:

الف) ملزم به اجرای مورد نیابت است.

ب) می تواند نیابت را انجام دهد.

ج) در صورت موافقت ریاست قوه قضاییه مورد نیابت را انجام می دهد.

د) به شرط معامله متقابل فی مابین نیابتی که داده شده است انجام می دهد.

۳۳- اثبات دعاوی که اطلاع آن ها معمولاً در اختیاز زنان است از قبیل ولادت، رضاع، عیوب درونی زنان با گواهی ........ ممکن است.

الف) یک زن

ب) سه زن

ج) چهار زن

د) یک مرد و یک زن

۳۴- درخواست سازش بین متداعیین ..........

الف) بدون پرداخت هزینه و با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

ب) بدون پرداخت هزینه و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

ج) با پرداخت هزینه دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

د) با پرداخت هزینه دعاوی مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

۳۵- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را دارند در همان دادگاه طرح شده باشد دادگاه به تمامی آن ها یک جا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه طرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد در این صورت وکلا یا اصحاب دعوی:

الف) مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را آگاه سازند.

ب) می توانند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر سازند.

ج) خواهان فقط ملزم است از دعاوی مذکور دادگاه را آگاه سازد.

د) خوانده فقط مکلف است از دعوی مذکور دادگاه را آگاه سازد.

۳۶- مستثنیات دین مدیون تا چه زمانی جاری است؟

الف) برای همیشه

ب) تا زمان حیات محکومٌ علیه

ج) تا زمان حیات محکومٌ له

د) تا پنج سال پس از صدور اجراییه

۳۷- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمايم آن باید به ...... ابلاغ شود.

الف) شخص ورشکسته

ب) اداره تصفیه ورشکستگی یا مدیر تصفیه

ج) اداره تصفیه امور ورشکستگی

د) شخص ورشکسته و رییس مجتمع قضایی قائم مقام دادستان

۳۸- اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهريه، قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد؛ ابتدای اعتراض به شرح ذیل خواهد بود:

الف) از تاریخ رفع قوه قهریه و ممنوعیت از وکالت

ب) از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

ج) فوت یا ممنوعیت از وکالت و قوه قهریه تأثیری در مهلت اعتراض ندارد.

د) پس از کسر مدت زمانی که از تاریخ فوت یا ممنوعیت وکیل از وکالت و بروز قوه قهریه سپری شده بقیه مدت تا پایان مدت تجدیدنظر موکل می تواند شخصاً اقدام نماید.

۳۹- اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل، همانند اطلاعات حاصل از:

الف) شهادت شهود است.

ب) قسم است.

ج) امارات قانونی است.

د) امارات قضايی است.

۴۰- اگر خواهان در جلسه دوم دادرسی محجور شود و خوانده ایراد نماید در این صورت دادگاه:

الف) توأم با ماهیت دعوا اظهار نظر می نماید.

ب) قرار رد دعوا را به علت حَجر خواهان صادر می کند.

ج) رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند. د) به ایراد مذکور ترتیب اثر نمی دهد.

حقوق تجارت

41- در شركت هاي سهامي عام، موسسين بايد اقلاً ... از سرمايه شركت را خود تعهد نمايند.

الف) بيست درصد

ب) بيست و پنج درصد

ج) سي و پنج درصد

د) پنجاه درصد

۴۲- مديران شركت توسط.... انتخاب مي شوند.

الف) مجمع عمومي فوق العاده

ب) مجمع عمومي عادي

ج) مجمع عمومي مؤسس

د) مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي

۴۳- مجمع عمومي ساليانه شركت بدون دريافت گزارش بازرس، صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نموده است اين مصوبه:

الف) پس از تصويب هيأت مديره قانوني خواهد بود.

ب) قانوني و معتبر است.

ج) به هيچ وجه قانوني نبوده و از درجه اعتبار ساقط است.

د) در صورت تصويب دو سوم حاضرين در جلسه هيات مديره قانوني است.

۴۴- در شركت هاي تضامني و نسبي آيا طلبكار شركت مي تواند به شركا براي وصول طلب خود مراجعه كند؟

الف) قبل از انحلال شركت مي تواند به هركدام از شركا مراجعه نمايند.

ب) قبل از انحلال شركت حق مراجعه به شركا را ندارد.

ج) تا زماني كه شركت منحل نشده مي تواند براي وصول طلب خود به بعضي از شركا شركت مراجعه كند.

د) مي تواند به شركت و شركا توأمان مراجعه نمايد.

۴۵- اگر تاجر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر و يا فروشي نازل تر از مظنه روز كرده باشد در اين صورت:

الف) اقدام او قانوني است.

ب) ورشكسته به تقصير مي باشد.

ج) ورشكستگي او عادي است.

د) ورشكسته به تقلب محسوب مي شود.

۴۶- تابعيت شركت هاي تجاري در ايران:

الف) تابع اقامتگاه آنهاست.

ب) به وسيله دولت تعيين مي شود.

ج) در مجمع عمومي عادي به وسيله سهامداران تعيين مي شود.

د) به وسيله مؤسسين تعيين مي شود ولي چنانچه شركاء بخواهند متعاقباً مي توانند نسبت به تغيير اقامتگاه اقدام نمايند.

۴۷- انحلال و كاهش و يا افزايش سرمايه در شركت هاي سهامي:

الف) از اختيارات مجمع عمومي عادي است.

ب) از اختيارات مجمع عمومي فوق العاده است.

ج) از اختيارات مجمع عمومي مؤسس است.

د) هر يك از مجامع عمومي و فوق العاده مي توانند نسبت به آنها اتخاذ تصميم نمايند.

۴۸- انتشار اوراق قرضه در صورتي ممكن است كه:

الف) از تاريخ ثبت شركت دو سال گذشته باشد.

ب) كليه سرمايه شركت تأديه شده باشد.

ج) از تاريخ ثبت شركت دو سال گذشته وكليه سرمايه شركت تأديه و دو ترازنامه به تصويب هيات مديره رسيده باشد.

د) از تاريخ ثبت شركت دو سال گذشته و كليه سرمايه ثبت شده تأديه و دو ترازنامه شركت به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

۴۹- در شركت مختلط سهامي شريك ضامن كسي است كه:

الف) بدون آنكه سرمايه او به صورت سهام درآيد مسئول پرداخت كليه قروض شركت است.

ب) سرمايه او به صورت سهام درآمده و خارج از سرمايه خود هيچ مسئوليتي ندارد.

ج) سرمايه او به صورت سهام درنيامده و خارج از سرمايه خود هيچ مسئوليتي ندارد.

د) سرمايه او به صورت سهام درآمده و او مسئول پرداخت كليه قروض شركت مي باشد.

۵۰- هرگونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتازه منوط به تصويب:

الف) هيات مؤسس است.

ب) هيات مديره شركت است.

ج) مجمع عمومي عادي است.

د) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده است.

۵۱- قبل از رسيدن اجل دين اصلي، اگر مديون اصلي فوت نمايد يا ورشكست شود ضامن:

الف) ملزم به تأديه دين است.

ب) فقط با فوت مضمونٌ عنه ملزم به تاديه آن است.

ج) قبل از سررسيد ملزم به تأديه دين مؤجل نمي باشد.

د) با صدور حكم ورشكستگي مديون اصلي ملزم به تأديه دين است.

۵۲- در صورتي كه محموله كاميون سرقت شود در اين صورت متصدي حمل و نقل:

الف) تا شناسايي و دستگيري سارق مسئوليتي ندارد.

ب) در صورت اثبات و توجه اتهام به سارق مسئوليت دارد.

ج) به هر حال در قبال صاحب كالا مسئوليت داشته بايد خسارت وارده به صاحب آن را جبران كند.

د) هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

۵۳- اگر دلال در معامله سهيم باشد در اين صورت:

الف) آمر مسئوليتي ندارد و فقط دلال مسئوليت دارد.

ب) با آمر خود متناصفاً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

ج) دلال و آمر متضامناً مسئول اجراي تعهد مي باشند.

د) فقط آمر مسئول اجراي تعهد است.

۵۴- حكم ورشكستگي تاجري كه حين الفوت در حال توقف بوده:

الف) با مرگ تاجر ورشكسته صدور حكم موضوعاً منتفي است.

ب) تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي توان صادر كرد.

ج) بنا به درخواست ورثه تا هر زماني كه باشد مي توان صادر نمود.

د) فقط قبل از تقسيم ماترك تا هر زماني كه باشد مي توان صادر نمود.

۵۵- مؤسسين شركت سهامي نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رساندن شركت انجام مي دهند:

الف) مسئوليت تضامني دارند.

ب) مسئوليت ندارند.

ج) مسئوليت فردي دارند.

د) مسئوليت آنان بعد از ثبت شركت ها شروع مي شود.

۵۶- هرگاه تاجري در دوران توقف قرض حال خود را به طلبكار بپردازد عمل وي ...... است.

الف) باطل

ب) غيرنافذ

ج) قابل فسخ

د) صحيح

۵۷- مدت اعتبار اسم تجارتي ......

الف) پنج سال است.

ب) ده سال است.

ج) براي هميشه است.

د) هر سال بايد تمديد شود.

۵۸- شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه:

الف) پنجاه درصد سرمايه نقدي تأديه شده باشد.

ب) پنجاه درصد سرمايه نقدي تأديه و سرمايه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد.

ج) تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

د) تمام سرمايه نقدي تأديه شود.

۵۹- اقامتگاه شخص حقوقي ..... .

الف) محلي است كه مركز مهم امور او در آنجاست.

ب) محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجاست.

ج) محلي است كه مديرعامل در آنجا سكونت دارد.

د) مركز عمليات او در آنجاست.

۶۰- تقسيم دارايي شركت بين صاحبان سهام در مدت تصفيه در صورتي ممكن است كه:

الف) بيش از نصف بستانكاران آن را درخواست و مدير تصفيه نيز موافقت نمايد.

ب) بستانكاران قبلاً به وسيله آگهي در سه نوبت دعوت شوند و از تاريخ آخرين آگهي سه ماه گذشته باشد.

ج) بيش از نصف بستانكاران آن را درخواست نمايد.

د) شروع تصفيه و دعوت بستانكاران قبلاً سه مرتبه و در هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي شركت در آن منتشر مي شود آگهي شده و لااقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز