سوالات آزمون وکالت سال 1396 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1396 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1396

اصول استنباط حقوق اسلامی

61- ماده 866 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی، راجع به حاکم است». از نظر کیفیت مصرف ترکه، این ماده چگونه عبارتی است؟

الف) مؤوّل

ب) ظاهر

ج) محکم

د) مجمل

62- ماده 822 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرفِ‌نظر کردن از حق مزبور نماید، واقع می‌شود». اگر شریک پس از آگاهی از فروش سهم شریک دیگر، به خریدار پیشنهاد اجره سهم او را بکند، دلالت ایجاب اجازه بر انصراف از حق، مصداق کدام نوع از دلالت است؟

الف) تضمنی

ب) التزامی

ج) مفهومی

د) مطابقی

63- با توجه به بند «ب» ماده 136 قانون تجارت که یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی را تراضی تمام شرکا اعلام داشته است، معلوم می‌شود که شرکا نمی‌توانند انحلال شرکت با رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش‌بینی کنند. اگر مدیرعامل از اشخاص خارج از شرکت انتخاب شده باشد، این حکم که انحلال شرکت را نمی‌توان به هیئت‌مدیره شرکت واگذار کرد، از باب کدام نوع قیاس است؟

الف) ادنی

ب) خفی

ج) اولویت

د) مساوات

64- طبق ماده 435 قانون مدنی: «خیار عیب بعد از علم به آن فوری است». درخصوص این ماده، وجوب فوری اعمال خیار عیب، جزو کدام دسته از واجبات زیر است؟

الف) واجب موّسع

ب) واجب موقّت

ج) واجب مضیّق

د) واجب غیرموقّت

65- ماده 43 قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند.» در این ماده، آیا عبارت «در محکمه» و «لوایح کتبی»، دارای مفهوم مخالف‌اند؟

الف) بلی، هر دو دارند.

ب) خیر، هیچ‌کدام ندارند.

ج) فقط «لوایح کتبی»، دارای مفهوم مخالف است.

د) فقط «در محکمه»، دارای مفهوم مخالف است.

66- کدام‌یک، از مرجّحات باب تزاحم نیست؟

الف) تقدم حکم ثانوی بر حکم اولی

ب) تقدم حق‌الناس بر حق‌الله

ج) تقدم واجب مضیق بر واجب موسّع

د) تقدم واجب عینی بر واجب کفایی

67- در کدام مورد، اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند؟

الف) دوران امر بین اقل و اکثر، اگر مخصص منفصل باشد.

ب) دوران امر بین اقل و اکثر و متباینین، اگر مخصص منفصل باشد.

ج) شبهه مصداقیه

د) دوران امر بین متباینین، اگر مخصص منفصل باشد.

68- در ماده 699 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برای جرم تهدید به قتل، مجازات شلاق یا زندان تعیین کرده است. اختیار قاضی در انتخاب یکی از این دو، مبتنی بر کدام نوع از تخییر است؟

الف) تخییر در موارد دوران بین محذورین

ب) تخییر بین دو حکم متزاحم

ج) تخییر بین افراد واجب تخییری

د) تخییر واقعی یا قانونی

69- در کدام عبارت، عدد دارای مفهوم مخالف است؟

الف) موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.

ب) جمع دو خواهر در ازدواج ممنوع است، اگرچه به عقد منقطع باشد.

ج) اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل می‌شود.

د) هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، حق شفعه به وجود می‌آید.

70- مطابق ماده 212 قانون مدنی: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به‌واسطه عدم اهلیت باطل است»، با توجه به اینکه کلمه «معامله» در این ماده، ظهور در عقد دارد، اگر بخواهیم با قیاس ایقاع به معامله، حکم به بطلان ایقاع محجورین کنیم، این قیاس را چه می‌نامند؟

الف) اولویت

ب) منصوص‌العله

ج) ادنی

د) مستنبط‌العله

71- مطابق اصل 167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. کلمه «قاضی» در اصل مزبور، دارای چه اطلاقی است؟

الف) افرادی، ازمانی و احوالی

ب) افزادی یا ازمانی

ج) فقط افرادی

د) فقط افرادی و احوالی

72- کدام‌یک از اقسام اجماع، به اتفاق نظر همه اصولیان شیعه، از حجیّت و اعتبار برخوردار نیست؟

الف) سکوتی

ب) منقول

ج) مستند

د) مرکّب

73- دو وصیتنامه از شخصی به جا مانده است که در یکی که تاریخ آن معلوم است، نوشته شده است: «وصی همه کتاب‌هایم را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هدیه کند.» و در دیگری که تاریخ آن مجهول است، چنینی نوشته شده است: «وصی کتاب‌های مذهبی‌ام را به کتابخانه مسجد محل اهدا کند». صورت فوق مصداق کدام مورد است؟

الف) تخصّص

ب) تخصیص

ج) نسخ با نسخیّت عام

د) نسخ با ناسخیّت خاص

74- مطابق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه ملک مشاع باشد، فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد، مگر اینکه با سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند». آیا این ماده مفهوم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟

الف) مفوم دارد. - شرط، حصر و استثنا

ب) مفهوم دارد. شرط و استثنا

ج) مفهوم ندارد.

د) مفهوم دارد. - حصر و استثنا

75- مطابق ماده 291 قانون مدنی: «ابراء ذمه میّت از دین، صحیح است». حکم مندرج در این ماده، چه نوع حکمی است؟

الف) ظاهری

ب) ثانوی

ج) وضعی

د) تکلیفی

76- به موجب ماده 456 قانون مدنی: »تمام انواع خیار در جمع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.» خیار شرط در عقد وقف و خیار غبن در عقد هبه جاری نمی‌شود. خروج از این دو مورد، از عموم ماده فوق، به ترتیب، از چه بابی است؟

الف) تخصیص به مخصّص لبّی - تخصیص به مخصّص لبّی

ب) تخصیص به مخصّص لفظی - تخصیص به مخصّص لفظی

ج) تخصّص - تخصّص

د) تخصّص - تخصیص به مخصّص لبّی

77- مطابق ماده 1052 قانون مدنی: «تفریقی که با لعان حاصل می‌شود، موجب حرمت ابدی است». آیا این ماده مفهوم مخالف دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع آن کدام است؟

الف) مفهوم دارد. - شرط

ب) مفهوم دارد. - حصر

ج) مفهوم ندارد.

د) مفهوم دارد. - وصف

78- روایتی را که همه روایان آن امامی بوده و در کتب رجال مدح شده باشند، اما به عدالت آنها تصریح نشده باشد، چه می‌نامند؟

الف) موثّق

ب) حسن

ج) صحیح

د) ضعیف

79- دلالت «الفاظ عام بر عموم» و «مطلق بر اطلاق»، به ترتیب، چگونه است؟

الف) به تبادر - به اصالة الظهور

ب) مطابقی - التزامی

ج) مبتنی بر بنای عقلا - مبتنی بر بنای عقلا

د) وضعی - به مقدمات حکمت

80- بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، الصاق تمبر را به دادخواست، در حینِ تقدیم دادخواست لازم می‌داند، ولی بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...، مقرر می دارد که اگر قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغی تمبر الصاق و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می‌شود. نسبت بند 14 ماده 3، به بند 1 ماده 53 چیست؟

الف) مخصّص منفصل است.

ب) حکومت دارد.

ج) مخصّص لبّی است.

د) ورود دارد.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

81- رفتار مردی که نسبت به همسر و اولاد واجب النفقه خود ترک انفاق کند، واجد چه وصفی است؟

الف) رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدّد

ب) جرایم متعدّد دارای عنوان مجرمانه خاص

ج) تعدّد اعتباری

د) در حکم تعدّد مادی

82- محکوم به اقامت اجباری، در اثنای اجرای حکم، محل را ترک می کند. دادگاه چه تصمیمی درباره او اتخاذ می کند؟

الف) دادگاه می‌تواند بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل کند.

ب) به منظور تضمین اجرای حکم، دادگاه می‌تواند محکوم را به معرفی ضامن با تودیع وثیقه ملزم کند.

ج) دادگاه مکلف است برای بار اول، مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش دهد.

د) دادگاه می‌تواند محکوم را به مجازات تکمیلی دیگری که به حال او مناسب‌تر باشد، محکوم کند.

83- در صورت وجود کدام شرایط، دادگاه می‌تواند صدور حکم را به تعویق اندازد؟

الف) وجود جهات تخفیف- جبران ضرر و زیان- خفیف بودن زیان وارده- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

ب) وجود جهات تخفیف- پیش‌بینی اصلاح مرتکب- جبران ضرر و زیان- فقدان سابقه کیفری مؤثر

ج) ندامت و یا وضع خاص متهم- پیش‌بینی اصلاح مرتکب- فقدان سابقه کیفری مؤثر- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

د) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی- جبران ضرر و زیان- فقدان سابقه کیفری مؤثر- مداخله ضعیف مرتکب در وقوع جرم

84- در پرونده اتهامی آقای «الف»، جهات تعدّد تخفیف وجود دارد. اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی او، حبس تعزیری درجه 3 باشد، دادگاه چگونه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد؟

الف) تقلیل حبس تا دو درجه

ب) تبدیل حبس به جزای نقدی از همان درجه

ج) تبدیل حبس به جزای نقدی به هر میزان

د) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

85- اگر «الف» به قصد سرقت، مبادرت به شکستن قفل درِ منزل کند و بی‌درنگ از کار خود پشیمان شود و قبل از ورود، محل را ترک نماید. به کدام مجازات محکوم می‌شود؟

الف) تخریب اموال

ب) شروع به جرم ورود به عنف

ج) خرابکاری

د) شروع به سرقت

86- مأمور یک اداره دولتی، امر غیرقانونی رئیس خود را به تصور اینکه قانونی است و به علت اشتباهِ قابلِ قبول، اجرا می‌کند. این اشتباه، چه تأثیری در میزان مسئولیت یا مجازات مأمور دارد؟

الف) موجب تخفیف مجازات مأمور است.

ب) تأثیری در مجازات مأمور ندارد.

ج) عامل رافع مسئولیت است.

د) عامل موجهه جرم است.

87- شخصی غیر ایرانی در کشور فرانسه به دلیل جعل چک عادی یک ایرانی تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است. او سپس برای بازدید به ایران مسافرت می کند و شاکی ایرانی او، علیه وی در مراجع کیفری مبادرت به طرح دعوی می‌نماید. مراجع قضایی با چه تکلیفی مواجه هستند؟

الف) چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقیب نیست.

ب) چون چک از اسناد رسمی تلقی نمی‌شود و صرفاً در حکم اسناد رسمی است، قابل تعقیب نیست.

ج) چون چک از اسناد تعهدآور است، در صورت استرداد مرتکب به ایران و یا آنکه در ایران یافت شود، قابل تعقیب است.

د) هرگاه رفتار ارتکابی در ایران و محل وقوع جرم باشد، قابل تعقیب است، هرچند برائت حاصل کرده باشد.

88- برای اینکه جرمی که جنبه حق الناسی دارد، قابل گذشت باشد،................. .

الف) باید در قانون تصریح شده باشد.

ب) باید شرعاً قابل گذشت باشد.

ج) باشد صراحتاً به عنوان جرم غیرقابلِ گذشت در قانون تصریح شده باشد.

د) باید کیفر آن، مادون قصاص باشد.

89- در تعدّد جرم حدّی مستوجب اعدام و قصاص، کدام مورد صحیح است؟

الف) اجرای مجازات حد، به عنوان حق الهی مقدم است.

ب) به نظر قاضی اجرای احکام بستگی دارد.

ج) هرگاه مجازات اعدام، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص شود، اجرای کیفر قصاص مقدم است.

د) اجرای مجازات قصاص به عنوان حق الناس، با اجازه قاضی مقدم است.

90- در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، احراز کدام یک از موارد زیر، ضرورت دارد؟

الف) قصد نتیجه و علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در رفتار مجرمانه

ب) قصد نتیجه یا علم به وقوع آن به همراه علم مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه

ج) قصد نتیجه و علم به وقوع آن

د) قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه و علم او به موضوع جرم

91- «الف» که مدعی است «ب» قاتل پدر اوست، پس از تعقیب وی، نهایتاً او را به قتل می‌رساند. پس از تشکیل پرونده علیه «الف»، مشخص می‌شود که پدر او غیرعمد توسط «ب» به قتل رسیده است، در نتیجه ادعای «الف» نادرست است. «الف» با توجه به قوانین کیفری، چه وضعیتی دارد؟

الف) مرتکب قتل شبه عمدی شده است.

ب) مرتکب قتل خطای محض شده است.

ج) مرتکب جرمی نشده است.

د) به قصاص محکوم می‌شود.

92- «الف» معاون شهردار منطقه، تحتِ تأثیر راننده شخصی خود، نسبت به پایان کار «ب»، برخلاف حق، تصمیماتی می‌گیرد که منجر به صدور پایان کار می‌شود. «الف» وجهی از راننده شخصی خود دریافت نکرده، ولی راننده از «ب» وجوهی را دریافت کرده است. کدام مورد درخصوص «ب»، راننده و «الف» به ترتیب، صحیح است؟

الف) مرتکب جرمی نشده است.- مرتکب اعمال نفوذ برخلاف حق شده است.- مرتکب جرم شده است.

ب) مرتکب جرم رشاه شده است.- مرتکب جرم معاونت شده است.- مرتکب جرم ارتشاء شده است.

ج) مرتکب جرمی نشده است. – مرتکب جرم رشاء شده است.- مرتکب جرم اعمال نفوذ برخلاف حق شده است.

د) مرتکب جرم رشاء شده است.- مرتکب اعمال نفوذ برخلاف حق شده است. – مرتکب جرم شده است.

93- «الف» با استفاده از رایانه و در فضای مجازی، ضمن گفت و گو با «ب» مدعی می‌شود که قادر به استخدام او در یک شرکت است. سرانجام پس از گذشت یک ماه، اعتماد «ب» را جلب و «ب» مبلغ دو میلیون تومان به حساب «الف» واریز می کند. چه اتهامی متوجه «الف» است؟

الف) شروع به کلاهبرداری

ب) جعل رایانه‌ای

ج) کلاهبرداری از طریق رایانه

د) کلاهبرداری رایانه ای

94- «الف» 25 ساله و بیکار است. «ب» کارمند شهرداری است. «ج» که متقاضی جواز ساختمانی است و شرایط لازم را ندارد، مبلغی به «الف» می دهد که به «ب» پرداخت نماید تا جواز ساختمان به نام او صادر شود. «الف» یک سوم این مبلغ را با توافق «ج»، خودش برمی‌دارد و بقیه را به «ب» می‌دهد. عنوان اتهامی «الف»، «ب» و «ج» به ترتیب کدام‌اند؟

الف) رشاء- ارتشاء- رشاء

ب) جرم نیست.- ارتشاء- رشاء

ج) دریافت رشوه- رشاء- ارتشاء

د) معاونت در پرداخت رشوه- ارتشاء- رشاء

95- پدرخوانده‌ای به خاطر اختلافات خانوادگی، فرزند خود را به قتل می‌رساند. نوع قتل و مجازات او کدام است؟

الف) شبه عمد- قصاص

ب) خطای محض- دیه

ج) عمد- دیه و تعزیر

د) عمد- قصاص

96- نادر سی ساله با تهدید و اکراه، پسر سیزده ساله به نام بهروز را مجبور می‌کند که بهمن را به قتل برساند. مجازات هر یک کدام است؟

الف) نادر حبس ابد می‌شود و عاقلة بهروز دیه می‌پردازد.

ب) نادر قصاص می‌شود و بهروز از مجازات معاف می‌شود.

ج) نادر حبس ابد و بهروز قصاص می‌شود.

د) نادر قصاص می‌شود و عاقلة بهروز دیه می‌پردازد.

97- یابنده دسته چک پس از شبیه‌سازی امضای صاحب چک و مراجعه، به بانک، مبلغ آن را وصول کرده چه اتهامی (اتهاماتی) در حق یابنده، صحیح است؟

الف) جعل سند رسمی- استفاده از سند مجعول- کلاهبرداری

ب) سرقت- جعل-استفاده از سند مجعول

ج) جعل-استفاده از سند مجعول- تحصیل مال از طریق نامشروع

د) جعل-استفاده از سند مجعول- کلاهبرداری

98- اگر کسی در حین فروش یک شیء عتیقه که بر حسب تصادف به دست آورده به یک تبعه خارجی دستگیر شود، به کدام اتخام قابل تعقیب کیفری است؟

الف) شروع به جرم قاچاق کالا

ب) هیچ اتهامی

ج) فروش مال غیر

د) قاچاق کالا

99- کالایی به امین داده شده که به قیمت معین بفروشد وجه آن را به مالک کالا رد کند، لیکن امین کالا را گران‌تر از قیمت معهود فروخته و ما به التفاوت را مسترد نکرده است. چه اتهامی متوجه امین است؟

الف) هیچ اتهامی

ب) تصرف غیرقانونی

ج) گران‌فروشی

د) خیانت در امانت

100- آیا نگهداری تجهیزات دریافتی از ماهواره، داخل در عنوان جرم قاچاق است؟

الف) بلی، هرگاه مورد استفاده قرار گیرد.

ب) خیر

ج) بلی، هرگاه به قصد فروش نگهداری شود

د) بلی

آیین دادرسی کیفری

101- درمواردی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده صادر می نماید. ملاک پرداخت قیمت، کدام زمان است؟

الف) تلف مال

ب) صدور حکم

ج) اجرای حکم

د) تقدیم دادخواست ضرر و زیان

102- در صورت بروز اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، در مصادیق قانونی جرم،‌ تصمیم کدام مرجع یا مقام ملاک عمل است؟

الف) دادستان، با توجه به نظارت عالیه او بر قضات دادسرا

ب) دادگاه کیفری یک واقع در شهرستان مرکز استان

ج) بازپرس، به اعتبار مقام تحقیق بودن و استقلال او نسبت به مقام تعقیب

د) دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

103- در کدام مورد، بازپرس مکلف به جلوگیری از فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه ها و شرکت های تجاری است؟

الف) رأساً و در خصوص اعمال مجرمانه ای که مضر به سلامت عمومی امنیت جامع و نظم عمومی باشند.

ب) با تأیید دادستان در تمام موارد رسیدگی به پرونده اشخاص حقوقی

ج)حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سلامت امنیت و نظم عمومی باشد، با اطلاع دادستان

د) در خصوص اعمال مجرمانه مضر به سلامت و امنیت جامعه و نظم عمومی با تأیید حوزه قضایی

104- در جرایمی که مستوجب مجازات جزای نقدی نسبی است، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد؟

الف) دادگاه کیفری دو

ب) شورای حل اختلاف

ج) حسب مورد، دادگاه کیفری دو و یا شورای حل اختلاف

د) حسب میزان مجازات، دادگاه های کیفری یک و یا دو

105- کدام یک از مجازات های تعزیری، در صورت حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی تا زمان افاقه به تأخیر نمی‌افتد؟

الف) سالب حقوق

ب) مالی

ج) حبس

د) شلاق

106- برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان، در خصوص حضور یا عدم حضور طفل، کدام یک از موارد زیر، صحیح است؟

الف) فقط در ضرر و زیان ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی، حضور طفل لازم است.

ب) حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ج) مطلقا حضور طفل لازم نیست.

د) حضور طفل در صورت صلاحدید ولیّ یا سرپرست قانونی در همه موارد لازم است.

107- در صورتی که در حوزه قضایی بخش، قتل عمدی صورت گیرد، تکلیف رئیس دادگاه بخش چیست؟

الف) ارسال پرونده به نزدیک ترین دادسرای محل وقوع جرم برای انجام تحقیقات مقدماتی

ب) انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و تکمیل تحقیقات و نهایتاً اقدام به صدور کیفرخواست

ج) ارسال مستقیم پرونده به دادگاه کیفری یک

د) انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس و صدور قرار نهایی

108- اگر شخصی مرتکب یک فقره حمل مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام در شهرستان شیراز و یک فقره قتل عمدی مستوجب مجازات قصاص نفس در شهرستان قزوین و یک فقره کلاهبرداری مستوجب مجازات یک الی هفت سال حبس در شهرستان تهران گردد، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم کدام است؟

الف) دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به اتهامات قتل عمدی و کلاهبرداری

ب) دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به اتهام قتل عمد و دادگاه کیفری دو تهران برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری

ج) دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به همه اتهامات

د) دادگاه کیفری یک قزوین برای رسیدگی به کلیه اتهامات

109- در چه مواردی، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند؟

الف) در کلیه جرایم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری

ب) انجام چنین اقداماتی، فاقد مجوز قانونی است.

ج) فقط در جرایم مشهود موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آ.د.ک، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری

د) در همه جرایم مذکور در ماده 352 ق.آ.د.ک در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری

110- کدام یک از عبارت های زیر در خصوص قرار منع تعقیب بازپرس، که به علت جرم نبودن عمل صادر و به تأیید دادگاه رسیده، صحیح است؟

الف) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آد.ک باشد، قابل فرجام خواهی است.

ب) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت و ث ماده 352 ق.آ.د.ک باشد، قابل فرجام خواهی است.

ج) غیر قابل اعتراض است، مگر در فرض کشف دلیل جدید که در این صورت، قابل تجدیدنظر است.

د) در صورتی که ناظر به بندهای الف، ب، پ و ت ماده 352 ق.آ.د.ک باشد، قابل تجدیدنظر است.

111- چنانچه بازپرس، درخواست شاکی خصوصی مبنی بر مطالعه پرونده یا دسترسی به آن را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، چه تصمیمی می گیرد و وضعیت آن از لحاظ قابلیت اعتراض چگونه است؟

الف) قرار ردّ درخواست- غیر قابل اعتراض

ب) قرار عدم دسترسی- غیر قابل اعتراض

ج) قرار عدم دسترسی- قابل اعتراض

د) قرار ردّ درخواست- قابل اعتراض

112- مرجع تجدیدنظر قرارهای قابلّ اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی اتهاماتی که به طور مستقیم در دادگاه انجام می شود، کدام است؟

الف) دادگاه تجدیدنظر استان

ب) دیوان عالی کشور

ج) دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان، اگر دادگاه صادر کننده، قرار، به ترتیب، دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو باشد.

د) دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده قرار

113- کدام عبارت در خصوص تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، صحیح است؟

الف) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی نیست، لیکن سایر تشریفات دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید رعایت شود.

ب) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی است، ولی سایر تشریفات دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید رعایت شود.

ج) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

د) مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و کیفری و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

114- معاینه و تحقیقات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، توسط کدام مقام انجام می شود؟

الف) بازپرس یا مقام قضایی صالح، متعاقب صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی

ب) بازپرس رأساً یا حسب مورد به دستور وی، توسط ضابطان دادگستری و یا با همکاری آنان

ج) بازپرس پس از صدور دستور و موافقت دادستان

د) بازپرس پس از صدور قرار معاینه و تحقیقات محلی و موافقت دادستان

115- چنانچه متهم در جریان تحقیقات مقدماتی، جلب نظر کارشناسی را تقاضا کند و مقام قضایی نیز جلبِ نظر کارشناسی را در جهت کشف حقیقت لازم بداند، حق الزحمه کارشناس چگونه پرداخت می شود؟

الف) پرداخت حق الزحمه آن، بر عهده متهم است.

ب) بر عهده متهم متقاضی است و در صورت استنکاف وی، از اعتبارات قوه قضائیه.

ج) بالمناصفه بر عهده طرفین است.

د) از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه

116- متعاقب اعتراض به رأی شورای حل اختلاف، دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع تجدیدنظر، رأی مذکور را نقض می کند. رأی دادگاه از لحاظ قابلیت اعتراض، چه وضعیتی دارد؟

الف) هرگاه تصمیم شورا به صورت «قرار» صادر شده باشد و دادگاه کیفری دو آن را نقض کند و رسیدگی ماهوی انجام دهد، قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک است.

ب) قطعی است، مگر اینکه رأی شورای حل اختلاف به جهت ردّ صلاحیت، توسط دادگاه کیفری دو نقض و رسیدگی ماهوی انجام شود که در این صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ج) در هر صورت، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

د) در هر صورت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

117- دادگاه تجدیدنظر استان در فرایند رسیدگی به جرم تعزیری درجه شش، قرار ارجاع به میانجی گری صادر و یکی از وکلای دادگستری را به عنوان میانجی گر تعیین می کند. این اقدام دادگاه، چگونه ارزیابی می شود؟

الف) در صورتی که طبق قانون، اجرای مجازات اتهام انتسابی قابل تعلیق باشد، با موافقت متهم و بزه دیده، این اقدام بی اشکال است.

ب) در صورت تشخیص، صرفِ نظر از موافقت متهم و بزه دیده، می تواند قرار مذکور را صادر کند و میانجی گر قرار دادن وکیل دادگستری اشکالی ندارد.

ج) دادگاه تجدیدنظر استان، حق صدور قرار ارجاع به میانجی گری را ندارد.

د) در صورت تأیید رئیس کل دادگستری استان امکان پذیر است، ولی نمی تواند وکیل دادگستری را میانجی گر قرار دهد.

118- چناچه شاهد یا مطلّع پس از تحقیق از او، در مظان اتهام قرار گیرد، تکلیف مقام قضایی چیست؟

الف) در صورت موافقت شاهد یا مطلّع، اقدام به تفهیم اتهام و ادامه تحقیق می‌کند.

ب) مراتب را به دادستان اطلاع دهد و طبق دستور او به‌عنوان مقام تعقیب، عمل کند.

ج) باید با تفهیم اتهام به او، به ادامه تحقیقات مبادرت ورزد.

د) باید وی را طبق مقررات و به‌عنوان متهم برای وقت دیگر احضار کند.

119- در خصوص بزه‌دیدگان ناتوان از اقامه دعوی به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا کهولت سن، دادستان تحت چه شرایطی، جرایم قابل گذشت را تعقیب می‌کند؟

الف) رأساً و بدون جلب موافقت بزه‌دیدگان

ب) در صورت جلب موافقت بزه‌دیدگان

ج) فقط در جرایم علیه تمامیت جسمانی با جلب موافقت بزه‌دیدگان

د) پس از جلب موافقت رئیس حوزه قضایی

120- کنترل حساب‌های بانکی اشخاص توسط بازپرس، چگونه انجام می‌شود؟

الف) با تأیید دادستان کل کشور

ب) رأساً و بنا به تشخیص بازپرس

ج) با تأیید رئیس حوزه قضایی

د) باتأیید دادستان محل وقوع جرم

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

سوالات آزمون وکالت سال 1396 (قسمت اول)+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز