سوالات آزمون وکالت سال 1395 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1395 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1395

حقوق مدنی

1- در صورتی که هوشنگ حق انتفاع از ملک خود را به بهروز واگذار کند و سپس بدون اطلاع وی آن را به غیر بفروشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) معامله صحیح است، ولی بهروز منحصراً در صورتی می تواند از مال استفاده کند که خریدار به ادامه تصرفات وی راضی باشد.

ب) اعتبار معامله ای که موضوع حق انتفاع است، منوط به اجازه بهروز است.

ج) معامله صحیح است و بهروز فقط می توواند عوض منافع را از هوشنگ مطالبه نماید.

د) خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.

2- کدام مورد در خصوص تولیت مال موقوفه، صحیح است؟

الف) واقف می تواند خود را متولی قرار داده و واز منافع موقوفه، مبلغی به عنوان حق تولیت برای خود تعیین کند.

ب) حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد، متولی قرار داده شده است،‌ عزل کند، ولی واقف در صورتی که خیانت متولی ظاهر شود، حق عزل او را دارد.

ج) چنانچه در ضمن تعیین متولی برای وقف،‌ شرط مباشرت شده باشد، متولی می تواند وکیل بگیرد یا تولیت را به دیگران تفویض کند.

د) در صورتی که دو نفر به عنوان متولی تعیین شده باشند، در هر حال با فوت هر یک،‌ حاکم شخصی را ضمیمه خواهد کرد.

3- کدام مورد زیر، عقد خیاری محسوب می شود؟

الف) واجد یکی از خیارات مختص باشد.

ب) واجد خیار تخلف شرط باشد.

ج) واجد خیار طر باشد.

د) واجد یکی از خیارات مشترک باشد.

4- محمد اتومبیل متعلق به ثریا را که برای تعمیر در اختیار او بود، به مبلغ سیصد میلیون ریال به بهروز می فروشد و سپس اتومبیل در ید خریدار، بر اثر سیل تلف می شود، در صورت رد معامله،‌ کدام مورد صحیح است؟

الف) با توجه به اینکه اتومبیل بدون تقصیر بهروز تلف شده است، ثریا فقط حق مطالبه سیصد میلیون ریال را از وی دارد.

ب) ثریا می تواند برای مطالبه قیمت اتومبیل،‌ فقط به بهروز مراجعه کند.

ج) ثریا حق دارد قیمت اتومبیل را به نرخ روز،‌ از محمد یا بهروز مطالبه کند.

د) با توجه به اینکه اتومبیل بر اثر سیل تلف شده است،‌ثریا فقط حق رجوع به محمد را دارد.

5- در خصوص ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کنند،‌ کدام مورد صحیح است؟

الف) تابعیت ایرانی آنها باقی است و جز وزارت، نمایندگی مجلس، عضویت در شورای نگهبان و قضاوت، ‌اشتغالی به مشاغل دولتی دیگر بلامانع است.

ب) تابعیت ایرانی آنان درهر حال زایل می شود.

ج) موظف هستند ظرف شش ماه، ترک تابعیت ایران کنند.

د) در صورت تأیید تابعیت خارجی توسط هیئت وزیران،‌ تابعیت ایرانی آنها زایل می شود.

6- در خصوص عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد در موعد تعیین شده در قرارداد، کدام مورد صحیح است؟

الف) در کلیه تعهدات متعهدله در صورتی می تواند خسارت عدم انجام تعهد مطالبه کند که متعهد، با وجود تمکن مالی از اجرای تعهد خودداری نماید.

ب) در تعهدات غیرپولی، متعهدله با انقضای مدت، حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را دارد.

ج) چنانچه تعهد پولی باشد، با انقضای مدت،‌ متعهدله حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد.

د) متعهدله نمی تواند مطالبه خسارت نماید، مگر آنکه موعد سپری شده و اجرای تعهد مطالبه شود.

7- شرکت در کدام یک از موارد زیر،‌ زایل می شود؟

الف) از مالیت افتادن مال الشرکه

ب) عدم امکان تقسیم به علت ضرری بودن

ج) نقصان فاحش قیمت در صورت عدم تقسیم

د) تلف شدن بیش از نصف مال الشرکه

8- مطابق قواعد کلی قانون مدنی، کدام یک از موارد زیر،‌ در خصوص عقد مضاربه، صحیح است؟

الف) مضارب، ضامن و مسئول مال مضاربه است.

ب) مضارب می تواند با اخذ اجرت، اعمالی را که عرفاً رجوع به اجیر در آنها لازم است،‌ شخصاً انجام دهد.

ج) مضارب می تواند به تشخیص خود،‌ با سرمایه مالک و به منظور سودآوری بیشتر، با دیگری مضاربه کند.

د) مضارب، در صورت اطلاق عقد، حق هر نوع تجارتی را دارد.

9- شخصی مقدار معینی شکر را به دیگری می فروشد و پس از تحویل،‌ معلوم می شود که حین العقد معیوب بوده است. در کدام یک از موارد زیر،‌ خریدار در فسخ یا مطالبه ارش مخیر است؟

الف) چنانچه با واسطه عیب مزبور، کسر قیمتی در مبیع حاصل شده باشد.

ب) چنانچه خریدار،‌ مبیع را به دیگری هبه نموده باشد.

ج) در صورتی که به علت رطوبت انبار خریدار، مبیع از مالیت افتاده باشد.

د) چنانچه شکرهای مورد نظر، در کارگاه نبات سازی استفاده شده باشد.

10- تاجری با ارائه یک نمونه برنج هندی به خریدار، تمامی موجودی انبار خود را که حاوی صد تن برنج است،‌ می فروشد، اما هنگام تسلیم معلوم می شود که کالای فروخته شده،‌ فاقد اصناف نمونه است. کدام ضامن اجرایی، در دسترس خریدار خواهد بود؟

الف) حق دارد با قبول برنج های موجود در انبار، خسارت ناشی از عدم مطابقت کالا را مطالبه نماید.

ب) فقط حص فسخ معامله را دارد.

ج) فقط حق مطالبه ارش دارد.

د) می تواند الزام فروشنده را به تسلیم مبیع مطابق نمونه بخواهد.

11- کدام یک از موارد تعلیق زیر، مبطل عقد است؟

الف) در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون، من ملتزم به تأدیه خواهم بود.

ب) در صورتی که مدیون پرداخت نکند، من ضامن هستم.

ج) در صورتی که دینی بر عهده مدیون ثابت باشد، من ضامن هستم.

د) در صورتی که مدیون تاکنون ادای دین نکرده باشد،‌ من ضامن هستم.

12- کدام مورد در خصوص اقدامات وکیل، صحیح است؟

الف) چنانچه نامه عزل به اقامتگاه وکیلی که در مسافرت است، واصل گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

ب) وکیل پس از استعفا، تحت هیچ شرایطی نمی تواند در مورد وکالت اقدام کند.

ج) چنانچه نامه عزل وکیل که در مسافرت است،‌ ارسال گردد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

د) چنانچه نامه عزل به اطلاع وکیل که در مسافرت است، برسد، اقدامات او نسبت به موکل نافذ نیست.

13- در ضمن عقد اجاره یک ساله، بر مستأجر شرط شده است که در مدت اجاره، باغچه موجر را که در مجاورت عین مستأجره قرار دارد، به صورت رایگان آبیاری نماید. در صورت تخلف مستأجر در سه ماهه اول و خشک شدن برخی درختان،‌ کدام اقدام از سوی موجر متصور است؟

الف) فقط می تواند الزام به اجرای شرط فعل و مطالبه خسارت عدم اجرای شرط را بخواهد.

ب) پیش از فسخ قرارداد، باید الزام مستأجر را به ایفای شرط بخواهد.

ج) فقط می تواند خسارت ناشی از عدم اجرای شرط فعل را بخواهد.

د) ابتدائاً حق فسخ قرارداد را دارد.

14- مطابق قانون حمایت خانواده در خصوص انجام هزینه توسط زوجه از اموال خویش، کدام مورد صحیح است؟

الف) هر گاه زوجه به اذن زوج، هزینه مخارج متعارف شخصی خود را از اموال خود ادا نماید، در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

ب) هر گاه زوجه به اذن زوج، هزینه معالجه پدر خود را از اموال خود پرداخت نماید، در صورتی که ثابت شود قصد تبرع نداشته است، می تواند معادل آن را از زوج دریافت کند.

ج) هرگاه زوجه به پیشنهاد زوج، هزینه سفر برای ملاقات فرزندشان را که در شهر دیگری تحصیل می کند تقبل کند، حق مطالبه معادل آن را از زوج دارد، مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد.

د) هرگاه زوجه به اذن یا امر زوج،‌ هزینه تحصیل فرزندشان را پرداخت نماید، تحت هر شرایطی می تواند معادل آنچه را که هزینه نموده، از زوج مطالبه کند.

15- اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نماید. کدام مورد صحیح است؟

الف) مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد.

ب) مالک برای مطالبه منافع مال مغصوب، فقط حق رجوع به لاحقین را دارد.

ج) مالک برای مطالبه قیمت مال مغصوب، حق رجوع به غاصبین بعدی را دارد.

د) مالک برای مطالبه مثل مال مغصوب و منافع آن،‌ حق رجوع به هیچ یک از غاصبین را ندارد.

16- در ارتباط با احکام عده، کدام مورد صحیح است؟

الف) عده فسخ نکاح در مورد نکاح منقطع، سه طهر است.

ب) عده وفات در نکاح دائم و منقطع، یکسان است.

ج) اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده است،‌ عده فسخ نکاح دو ظهر است.

د) عده طلاق در زنی که به انقضای سن، عادت زنانگی نبیند،‌ 45 روز است.

17- در خصوص وصیت، کدام مورد صحیح است؟

الف) در صورت رد وصیت قبل از فوت، قبول موصی له بعد از فوت بدون قبض اثری ندارد.

ب) در صورت قبول وصیت از وی موصی له قبل از فوت موصی و قبض موصی به، وصیت قابل رجوع نیست.

ج) در صورت قبول وصیت از سوی موصی له قبل از فوت موصی و قبض موصی به، وصیت قابل رجوع نیست.

د) چنانچه وصیت در زمان حیات موصی قبول شده باشد، ولی موصی به قبض نشده باشد،‌ قبول بعد از فوت لازم است.

18- شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخته و مقترضی ادای دین نکرده است. کدام مورد از اقرارهای زیر،‌ تجزیه پذیر است؟

الف) از مدعی پول گرفته ام، اما نیمی از مدعی به را پرداخت کردم.

ب) از مدعی پول گرفته ام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است.

ج) از مدعی پول گرفته ام، اما تأدیه آن در یک سال آینده شرط شده است.

د) از مدعی پول گرفته ام،‌ اما بابت خدمات مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است.

19- در خصوص ارث اعمام و اخوال و اولاد آنها، کدام مورد صحیح است؟

الف) در صورت انحصار ورثه به دو عمو و یک پسر عموی ابوینی، همگی ارث می برند.

ب) در صورت انحصار ورثه به یک خاله، یک دایی و پسرعموی ابوینی، همگی ارث می برند.

ج) در صورت انحصار ورثه به دو عمومی ابوینی، یک دایی و یک عمو، همگی ارث می برند.

د) در صورت انحصار ورثه به یک پسرعموی ابوینی و یک عموی ابی،‌ فقط پسرعمو ارث می برد.

20- والدین صغیری، نگهداری او را در ساعات اداری موجب قرارداد به مهدکودکی سپرده اند، در همین مدت، صغیر به دیگری خسارت وارد می سازد. کدام مورد در خصوص مسئولیت جبران خسارت، صحیح است؟

الف) اصولاً والدین مسئول جبران خسارت هستند، مگر اینکه ثابت کنند تقصیری در تربیت طفل نکرده اند.

ب) صغیر مسئول است و باید از مال او، جبران خسارت شود.

ج) صغیر، مهدکودک و والدین، مسئولیت تضامنی دارند.

د) مهدکودک در هر حال، مسئول جبران خسارت است.

آیین دادرسی مدنی

21- چنانچه اصلِ دعوای تحویل مال منقول، در صراحیت دادگاه عمومی تبریز باشد و موضوع درخواست تأمین خواسته همان عین معین باشد که در مقر دادگاه عمومی تهران موجود است، درخواست تأمین خواسته باید به کدام دادگاه داده شود؟

الف) تبریز

ب) تهران

ج) تبریز یا تهران به انتخاب خواهان

د) چون موضوع درخواست مال منقول است،‌ صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست.

22- چنانچه قرار اتیان سوگند بتی صادر شود و مدعی علیه سوگند یاد نمایند،‌ آیا مدعی می تواند پس از اتیان سوگند مدعی علیه، دعوای خود را دلیل دیگری،‌ اثبات نماید؟

الف) بلی، تنها در دعوای بر ورات میت می تواند.

ب) تنها در دعوای بر وراث میت نمی تواند.

ج) بلی، می تواند.

د) خیر، نمی تواند

23- حکم راجع به فسخ نکاح که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد،‌ در کدام صورت نهایی محسوب می شود؟

الف) حکم دادگاه تجدیدنظر استان،‌ نهایی است.

ب) فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود.

ج) چنانچه در دیوان عالی کشور ابرام شود و یا مهلت فرجام آن منقضی شود.

د) فقط در صورتی که در دیوان عالی کشور ابرام شود و فسخ نیز در دفتر اسناد ثبت شود.

24- کدام مورد در خصوص گرفتن تأمین از درخواست کننده دستور موقت،‌ صحیح است؟

الف) الزامی نیست.

ب) الزامی است که باید وجه نقد باشد.

ج) الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.

د) تنها اگر مستند دعوا سند رسمی نباشد، الزامی است که می تواند وجه نقد نباشد.

25- اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد که جنون او متصل به زمان صغر نیست، خواهان دعوا کیست؟

الف) محجور

ب) قیم

ج) ولی خاص

د) اداره سرپرستی صغار و مجانین

26- اگر روز جلسه دادرسی، یا تعطیلی غیر منتظره مصادف شود،‌ وقت جلسه باید چگونه تعیین شود؟

الف) باید دو ماهه تعیین و به اصحاب دعوا حضوراً ابلاغ شود.

ب) باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود.

ج) باید یک ماهه تعیین شود و ابلاغ لازم نیست.

د) فردای روز تعطیل است.

27- در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رأی دادگاه، کدام مورد صحیح است؟

الف) مهلت ندارد، مگر معترض از دادرسی منتهی به رأی،‌ آگاه بوده باشد.

ب) در هر حال مهلت آن دو ماه از تاریخ اطلاع شخص ثالث از رأی است.

ج) در هر حال،‌ مهلت آن بیست روز از تاریخ اطلاع شخص ثالث از رأی است.

د) مهلت ندارد، حتی اگر معترض از دادرسی منتهی به رأی، آگاه بوده است.

28- چنانچه متصرف عدوانی،‌ در ملک مورد تصرف ساختمان احداث کرده باشد و حکم ره رفع تصرف عدوانی صادر شود،‌ در مورد اجرای آن،‌ کدام مورد صحیح است؟

الف) بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که متصرف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

ب) قبل از قطعیت اجرا می شود و ساختمان در صورتی باقی می ماند که منصرف، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت ملک را اقامه نماید.

ج) بلافاصله بعد از صدور اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.

د) بلافاصله بعد از قطعیت اجرا می شود و ساختمان تخریب می گردد.

29- در دعوای علیه متوقف، اگر خوانده درخواست صدور قرار تأمین خسارات اجتمالی وارد به خود را نماید، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

الف) با تعیین میزان خسارت احتمالی،‌ قرار تأمین صادر می کند.

ب) بدون تعیین خسارت احتمالی، قرار تأمین صادر می کند.

ج) قرار رد درخواست تأمین صادر می کند.

د) قرار تأمین صادر می کند اما برای تعیین خسارت به کارشناس رجوع می شود.

30- دعوای مطالبه مهریه غیر منقول را زوجه، در کدام دادگاه می تواند اقامه نماید؟

الف) محل وقوع مال غیر منقول

ب) محل اقامت زوج یا محل سکونت زوجه

ج) محل وقوع مال غیر منقول یا محل اقامت زوج

د) محل وقوع مال غیر منقول یا محل سکونت زوجه

31- اگر در وکالتنامه وکیل دادگستری تصری نشده باشد، وکیل حق اقدام در کدام یک از موارد زیر را دارد؟

الف) درخواست دستور موقت، افزایش خواسته، تعیین داور

ب) درخواست دستور موقت، ارجاع به داوری، دفاع از دعوای متقابل

ج) درخواست تأمین خواسته، افزایش خواسته،‌ اعتراض به حکم غیابی

د) درخواست تأمین خواسته، درخواست دستور موقت، افزایش خواسته

32- در دعاوی راجع به اموال غیر منقول چنانچه خواهان خواسته را کمتر از بهای واقعی تقویم نماید، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) در هزینه دادرسی مؤثر است، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر نیست.

ب) در هزینه دادرسی مؤثر نیست، اما در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر است.

ج) در هر دو مورد،‌ مؤثر است.

د) در هیچ یک، مؤثر نیست.

33- در صورت فسخ کدام یک از قرارهای زیر در دادگاه تجدیدنظر استان، همان دادگاه تجدیدنظر ملزم به رسیدگی ماهیتی می باشد؟

الف) قرار رد دادخواست ورود شخص ثالث، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث

ب) قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهلیت خوانده

ج) قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، قرار رد دعوا

د) کلیه قرارهای دادگاه بدوی

34- چنانچه وجه نقد محکوم علیه نزد ثالث بازداشت شود، اما ثالث از تسلیم آن به مأمور اجرا خودداری نماید، مأمور اجرا کدام اقدام زیر را انجام می دهد؟

الف) باید وجه توقیف شده که به دستور دادگاه آزاد شده و مال دیگری از محکوم علیه معرفی گردد.

ب) محکوم علیه، باید علیه ثالث اقامه دعوای مطالب وجه نماید.

ج) محکوم له، باید علیه اقامه دعوای مطالب وجه نماید.

د) به میزان وجه مزبور، از دارایی ثالث توقیف خواهد شد.

35- چنانچه در دعوای زوجیت حکم دادگاه تجدیدنظر، علیه خواهان صادر شود اما این حکم، پس از اعاده دادرسی، فسخ و حکم بر اثبات زوجیت صادر شود، محکوم علیه این حکم چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

الف) فقط می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

ب) می تواند نسبت به این حکم فرجام خواهی نماید.

ج) حق هیچ اقدامی ندارد زیرا حکم قطعی و امر مختومه شده است.

د) فقط می تواند نسبت به حکم اثبات زوجیت، مجدداً اعاده دادرسی نماید.

36- کدام مورد در خصوص گزارش اصلاحی،‌ صحیح است؟

الف) حکم تلقی می شود و قابل تجدیدنظر است.

ب) حکم تلقی می شود و پس از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد.

ج) مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیست.

د) مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و قابل تجدیدنظر نیست، مگر اینکه از شورای حل اختلاف صادر شده باشد.

37- اعاده دادرسی طاری، در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

الف) دیوان عالی کشور

ب) دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

ج) دادگاهی که در آنجا، حکم به عنوان دلیل ابراز شده است.

د) دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی مورد اعاده دادرسی صادر کرده است.

38- چنانچه هیئت سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هر یک از طرفین و داور مرضی الطرفین تعیین شود، در مورد عزل داور توط یکی از طرفین کدام مورد صحیح است؟

الف) هر یک می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید مگر اینکه صریحاً حق عزل را ساقط نموده باشد.

ب) هر یک می تواند داور اختصاصی خود و داور مرضی الطرفین را عزل نماید.

ج) هر یک فقط می تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید.

د) هیچ یک از طرفین نمی تواند هیچ یک از داوران را عزل نماید.

39- در مرحله اجرای حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه و عدم امکان استیفای محکوم به، در کدام صورت محکوم علیه حبس نمی شود؟

الف) ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغیه اجراییه، دادخواست اعسار بدهد.

ب) ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، کفیل یا وثیقه معرفی کند.

ج) ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، دادخواست اعسار بدهد.

د) در هر صورت، به تقاضای محکوم له حبس می شود.

40- در صورتی که یکی از دو قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خود را در رأیی که صادر نموده پس ببرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟

الف) هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

ب) مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و رئیس دیوان پرونده را نزد رئیس قوه قضائیه می فرستا.

ج) مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و در هر حال،‌ پرونده باید جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شود.

د) مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام و رئیس دیوان می تواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع دهد.

حقوق تجارت

41- کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟

الف) چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود،‌ مشمول عمل تجاری است.

ب) در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.

ج) عمل تجاری محسوب می شود.

د) به هیچ وجه تجاری نیست.

42- متصدی حمل و نقل،‌ کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صوت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟

الف) شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.

ب) هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.

ج) شخصاً مسئول بوده و نمی تواند به متقصدی بعدی رجوع کند.

د) یا متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.

43- چنانچه دوره مدیریت اعراضی هیئت مدیره شرکت سهامی پایان یابد،‌ کدام مورد صحیح است؟

الف) مدیران مجاز به انجام امور شرکت، به جز امور کلان هستند.

ب) اختیارات هیئت مدیره، کماکان به قوت خود باقی است.

ج) مدیران مجاز به انجام اعمال حقوقی، به جز امور اداری و روزمره شرکت نمی باشند.

د) مدیران حق دخالت در امور اجرایی شرکت را دارند،‌ معاملات آنها برای شرکت، تنها با تنفیذ مجمع عمومی معتبر است.

44- چنانچه مجمع عمومی عادی، بدون رعایت حد نصاب قانونی تشکیل و مدیران را انتخاب نماید. این انتخاب .............. .

الف) و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، باطل ولی نسبت به شرکت و سهامداران معتبر است

ب) قابل ابطال در دادگاه بوده، ولی اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، دارای اعتبار است

ج) و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث و شرکت، معتبر و غیر قابل ابطال می باشد.

د) بی اعتبار بوده و اعمال حقوقی چنین مدیرانی در برابر ثالث، کان لم یکن می باشد.

45- مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، علیه چه کسی (کسانی) امکان پذیر است؟

الف) صادر کننده و ضامن وی

ب) صادر کننده، ضامن وی و ظهرنویس

ج) صادر کننده و ظهرنویس

د) صادر کننده

46- بانک مکلف است به محض ارائه چک، ................................ سند را کارسازی کند.

الف) تنها در تاریخ مندرج در آن

ب) بدون توجه به تاریخ مندرج در آن

ج) در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ

د) حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور آن

47- انتشار اوراق مشارکت، با مجوز کدام نهاد صورت می گیرد؟

الف) بانک مرکزی

ب) بانک کارگزار انتشار اوراق مشارکت

ج) وزارت امور اقتصادی و دارایی

د) سازمان بورس اوراق بهادار

48- تقویم آوردة غیر نقدی در «شرکت‌های سهامی» و در «شرکت با مسئولیت محدود». به ترتیب از کدام طریق انجام می شود؟

الف) توافق شرکا- توافق شرکا

ب) کارشناسان رسمی دادگستری- توافق شرکا

ج) توافق شرکا- کارشنسان رسمی دادگستری

د) کارشناسان رسمی دادگستری- کارشناسان رسمی دادگستری

49- کدام مورد در خصوص کسی که جدیداً وارد شرکت تضامنی می شود، صحیح است؟

الف) مسئول قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود خواهد بود.

ب) فقط مسئول قروض بعد از ورود خود خواهد بود.

ج) به هیچ وجه، مسئول قروض قبل از ورود خود نخواهد بود.

د) فق در صورتی مسئول قروض قبل از ورود خود خواهد بود که در قرارداد انتقال، شرط شده باشد.

50- در حقوق ایران، کدام یک از موضوعات زیر، به عنوان آورده در شرکت با مسئولیت محدودو، نمی تواند در نظر گرفته شود؟

الف) حق اختراع

ب) سرقفلی

ج) نفوذ سیاسی

د) حقوق ارتفاقی

51- کدام مورد در خصوص شرکت های سهامی، صحیح است؟

الف) دریافت وام یا اعتبار مدیران از شرکت، خود به خود باطل است، مگر در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری و با رعایت قیود و شرایط عادی و جاری.

ب) معامله مدیران شرکت سهامی با شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی در مقابل اشخاص ثالث، معتبر نیست.

ج) معاملات مدیران که متضمن رقابت با شرکت باشد، باطل است.

د) تضمین یا تعهد وام مدیران، توسط شرکت،‌ معتبر است.

52- اگر مدیران یک شرکت تجاری، چکی صادر و با عدم پرداخت مواجه شود،‌ کدام مورد صحیح است؟

الف) فقط شرکت، مسئول پرداخت چک خواهد بود.

ب) مدیران به لحاظ حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت.

ج) مدیران امضا کننده و شرکت، در قبال دارنده، مسئولت تضامنی خواهند داشت.

د) مدیران و شرکت،‌ در قبال دارنده، مسئولیت تضامنی نخواهند داشت، مگر اینکه ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده باشند.

53- کدام مورددر خصوص تاریخ توقف تاجر، صحیح است؟

الف) تا یک سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،‌قابل تعیین است.

ب) فقط می تواند برای دو سال قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا کمتر، تعیین شود.

ج) اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب می شود.

د) تاریخ توقف تعیین شده در حکم ورشکستگی، در قبال اشخاصی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل استناد نیست.

54- چنانچه شخص حقوقی پس از محکومیت قطعی، قادر به پرداخت محکوم به نباشد، ......................... .

الف) می تواند دادخواست اعسار بدهد

ب) مدیران شخص حقوقی باید ورشکستگی خود و شخص حقوقی را اعلام کنند.

ج) شخص حقوقی تجاری باید دادخواست توقف و شخص حقوقی غیر تجاری باید دادخواست اعسار بدهد

د) شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و تنها مجاز به تقدیم دادخواست ورشکستگی می باشد

55- کدام مورد در خصوص کسر اندوخته قانونی یک بیستم، به ترتیب در «شرکت های سهامی» و «شرکت با مسئولیت محدود»، صحیح است.

الف) اجباری است. – اختیاری است.

ب) اجباری است. – اجباری است.

ج) اختیاری است. – اجباری است.

د) اختیاری است. – اختیاری است.

56- مدیران در «شرکت‌های سهامی» و در «شرکت با مسئولیت محدود». به ترتیب از بین چه کسانی انتخاب می شوند؟

الف) سهامداران- شرکا و غیر شکا

ب) سهامداران- شرکا

ج) سهامداران و غیر سهامداران- شرکا

د) غیر سهامداران- شرکا

57- هر گاه تاجر ورشکسته بعد از توقف،‌ مالی از اموال خود را به دیگری هبه نماید، معامله مزبور از نظر حقوقی چه وضعیت دارد؟

الف) قابل ابطال

ب) غیر نافذ

ج) باطل

د) قابل فسخ

58- اولین انتقال «برات» و «چک» به دیگری، به ترتیب ازکدام طریق صورت می گیرد؟

الف) ظهرنویسی- ظهرنویسی

ب) ظهرنویسی- ظهرنویسی یا قبض و اقباض

ج) ظهرنویسی یا قبض و اقباض- ظهرنویسی

د) ظهرنویسی یا قبض و اقباض- ظهرنویسی یا قبض و اقباض

59- کدام مورد درخصوص معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی و قبل از صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد انجام داده است، صحیح می باشد؟

الف) به هیچ وجه باطل نمی شود.

ب) در صورتی که به مصلحت طلبکاران نباشد، باطل می شود.

ج) در صورتی که معلوم شود به قصد فرار از دین بوده،‌ باطل می شود.

د) در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد، باطل است.

60- ظهرنویس چک به هنگام ظهرنویسی، در چک شرط عدم مسئولیت نموده است. کدام مورد در خصوص این شرط،‌ صحیح است؟

الف) صحیح است و در مقابل همه دارندگان (مستقیم و غیر مستقیم)، قابل استناد است.

ب) صحیح است، ولی فقط در مقابل دارنده مستقیم، قابل استناد است.

ج) قابل ابطال است.

د) باطل است.

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

سوالات آزمون وکالت سال 1395 (قسمت دوم)+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز