سوالات آزمون وکالت سال 1394 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1394 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1394

حقوق مدنی

1- شخصي مال غيرمنقولي را كه تصورمي كرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولي فروخته است. بعداً معلوم مي شود كه اين مال متعلق به محجوري بوده است كه قيمومت او را به عهده دارد. اين معامله چه حكمي دارد؟

1) غيرنافذ است و به صرف تنفيذ قيم، نافذ نمي شود.

2) غيرنافذ است و با تنفيذ قيم نافذ مي گردد.

3) صحيح است.

4) باطل است.

2- شخصي نسبت به ثلث اموالش، وصيت نامة خودنوشت تنظيم كرده و به قصد خودكشي، مقداري سم مصرف مي كند، اين وصيت چه
وضعيتي دارد؟

1) غيرنافذ است و در صورتي كه منجر به فوت نگردد، موصي بايد آن را تنفيذ كند.

2) غيرنافذ است و در صورت فوت موصي، اعتبار آن منوط به تنفيذ ورثه است.

3) باطل است.

4) صحيح است.

3- بعد از وقوع بيع، خريدار مبيع را به شخص ثالثي مي فروشد، در صورت اقالة بيع اول، اقاله و بيع دوم چه حكمي دارند؟

1) اقاله باطل مي شود و بيع دوم صحيح است.

2) اقاله و بيع دوم، هر دو صحيح است.

3) اقاله صحيح است و بيع دوم باطل مي شود.

4) اقاله صحيح است و بيع دوم منفسخ مي شود.

4- كدام مورد در خصوص قرارداد كمك و نجات دريايي كه در حين خطر و در شرايط اضطراري منقعد شده باشد، صحيح است؟

1) ممكن است توسط دادگاه ابطال شود.

2) تابع احكام معاملات اضطراري و صحيح است

3) باطل است

4) غيرنافذ است.

5- به موجب منطوق رأي وحدت رويه شماره 311 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در باب ضمان درك، كدام مورد در خصوص تعهد
فروشندة فضولي، صحيح است؟

1) بايد علاوه بر ثمن، قيمت روز مبيع را به مشتري مسترد كند.

2) بايد از باب تعهد استرداد ثمن، كاهش ارزش ثمن را جبران كند.

3) بايد بر مبناي تعهد پرداخت غرامت، كاهش ارزش ثمن را جبران كند.

4) بايد با رعايت ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، خسارت تأخير را پرداخت كند.

6- اگر ضامن با رضايت مضمون له پرداخت دين را به شخص ثالث حواله داده باشد، كدام مورد صحيح است؟

1) ضامن وقتي حق مراجعه به مضمون عنه را دارد كه شخص ثالث، حواله را قبول و دين را پرداخت كرده باشد.

2) ضامن وقتي حق مراجعه به مضمون عنه را دارد كه مضمون عنه به حواله رضايت داده باشد.

3) ضامن وقتي حق مراجعه به مضمون عنه را دارد كه شخص ثالث، حواله را قبول كرده باشد.

4) ضامن حق مراجعه به مضمون عنه را دارد.

7- در خصوص اهليت تمتع اشخاص حقيقي، كدام مورد صحيح است؟

1) هر انساني اهليت تمتع دارد و تمام انسان ها از تمام حقوق مدني برخوردار هستند.

2) هر انساني اهليت تمتع دارد، از اين رو هيچ انساني نمي تواند از هيچ حق مدني محروم شود.

3) هر انساني اهليت تمتع دارد، اما بعضي از انسان ها ممكن است از حقوق مدني برخوردار نباشند.

4) هر انساني اهليت تمتع دارد، اما بعضي از انسان ها ممكن است از بعضي از حقوق مدني برخوردار نباشند.

8- در قرارداد بيعي مقرر شده است كه در صورت عدم انجام تعهد از سوي فروشنده، وي مكلف به پرداخت مبلغ معيني وجه التزام است. بايع
از اجراي تعهد خودداري نموده است. براساس قواعد عمومي، كدام مورد صحيح است؟

1) خريدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.

2) خريدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد.

3) فروشنده در ايفاي اصل تعهد يا پرداخت وجه التزام، مخير است.

4) فروشنده مي تواند قرارداد را فسخ و فقط وجه التزام پرداخت كند.

9- كدام مورد، در خصوص اسباب انحلال قرارداد صحيح است؟

1) امكان اقالة قرارداد مطابق قاعده نيست.

2) بطلان قرارداد، جزو اسباب انحلال قرارداد است.

3) امكان فسخ قرارداد در عقود لازم، خلاف قاعده نيست.

4) انفساخ قرارداد قهري است و تنها ناشي از سبب قانوني نيست.

10- كدام مورد در خصوص خسارت تنبيهي درحقوق ايران، صحيح است؟

1) در موارد مشخصي دادگاه مي تواند به پرداخت آن رأي دهد.

2) در تمام موارد، به صلاح ديد دادگاه ميتواند مورد حكم قرار گيرد.

3) تنها در خصوص خسارات بدني به آن حكم داده مي شود.

4) در هيچ موردي پذيرفته نشده است.

11- در حوادث رانندگي، چنانچه زيان ديده زن باشد و فوت شود، با فرض معلوم بودن بيمهگر و عدم ورشكستگي او، كدام مورد در خصوص
مسئوليت بيمه گر و صندوق تأمين خسارت بدني، صحيح است؟

1) حتي اگر وسيله نقليه داراي بيمه شخص ثالث باشد، پرداخت معادل ديه كامل مرد، به عهده صندوق است.

2) پرداخت معادل يك ديه كامل مرد بر عهده بيمه گر است و صندوق در صورت بيمه نبودن وسيله نقليه، ديه پرداخت مي كند.

3) پرداخت معادل ديه كامل مرد به عهده بيمه گر است و بيمه گر نسبت به نصف آن، حق رجوع به صندوق دارد.

4) پرداخت نصف ديه كامل مرد به عهده بيمه گر و نصف ديگر آن، به عهده صندوق است.

12- بر اساس قانون پيش فروش آپارتمان، اگر مساحت آپارتمان براساس صورت مجلس تفكيكي بيش از مساحت مقرر در قرارداد پيش
فروش درآيد، كدام مورد صحيح است؟

1) پيش خريدار و پيش فروشنده هر دو حق فسخ دارند، مشروط بر اينكه اختلاف مساحت بيش از 5% باشد.

2) فقط پيش خريدار حق فسخ دارد. مشروط براينكه اختلاف مساحت بيش از 5% باشد.

3) پيش فروشنده و پيش خريدار در هر حال حق فسخ دارند.

4) فقط پيش فروشنده حق فسخ دارد.

13- شخصي ملكي را بر اولاد خود، نسلاً بعد نسل وقف كرده است. او داراي يك پسر به نام علي و يك دختر به نام زهرا است. درصورتي
كه علي فوت شود و داراي يك پسر به نام رضا و يك دختر به نام معصومه باشد، كدام مورد صحيح است؟

1) سهم رضا از منافع وقف، دو برابر سهم معصومه است.

2) سهم رضا و معصومه از منافع وقف، مساوي خواهد بود.

3) رضا و معصومه هيچ گاه حقي بر منافع وقف نخواهند داشت.

4) تا زماني كه زهرا در قيد حيات است. رضا و معصومه ازمنافع وقف منتفع نخواهند شد.

14- شخصي ملك ديگري را بدون سمت نمايندگي، به مبلغ معيني، براي خود فروخته و ثمن آن را دريافت نموده است. مالك پس از اطلاع،
فقط بيع را تنفيذ مي كند، كدام مورد صحيح است؟

1) ثمن متعلق به بايع فضولي است.

2) بايع فضولي بايد ثمن را به مالك پرداخت كند.

3) بايع فضولي بايد ثمن را به خريدار بازگرداند.

4) بايع فضولي بايد ثمن را به مالك پرداخت كند و در صورت امتناع وي از گرفتن ثمن آن را به حاكم بسپارد.

15- درخواست تقسيم مال مشترك از سوي يكي از شركا، در كداميك از موارد زير، امكان پذير است؟

1) بخشي از ملك موقوفه باشد.

2) تقسيم موجب از ماليت افتادن تمام مال مشترك شود.

3) تقسيم موجب كاهش بيش از حد متعارف قيمت مال شود.

4) شركا به صورت الزام آوري ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

16- درصورت امتناع از وصلت منظور توسط هر يك از طرفين در دوران نامزدي، كدام مورد صحيح است؟

1) مطالبه خسارت تحت شرايطي مقدور است.

2) صرف امتناع از وصلت، موجب ضمان است.

3) امكان الزام به انعقاد نكاح وجوددارد.

4) امكان مطالبه خسارت وجود ندارد.

17- در مواردي كه شخصي به عنوان سبب و ديگري به عنوان مباشر در وقوع خسارت بدني نقش دارند، كدام مورد صحيح است؟

1) مباشر مسئول است نه سبب

2) مباشر مسئول است نه سبب، مگر در موارد استثنايي.

3) عاملي كه خسارت مستند به او است، مسئول است.

4) صرف نظر از درجه تأثير، به نسبت مساوي مسئول هستند.

18- اگر بعد از تقسيم تركه معلوم شود كه متوفا مديون بوده است، كدام مورد صحيح است؟

1) تقسيم صحيح است و طلبكار مي تواند به هر يك از وراث، براي دريافت تمام طلب خود مراجعه كند.

2) تقسيم صحيح است و طلبكار مي تواند به نسبت مالكيت هر وارث بر اموال تركه، به او رجوع كند.

3) تقسيم صحيح است و طلبكار مي تواند نسبت به تصرف هر وارث بر اموال تركه، به او مراجعه كند.

4) تقسيم باطل است

19- كدام مورد در خصوص اداره مال مشاع، صحيح است؟

1) همواره تابع ارادة اكثريت است.

2) همواره تابع ارادة اجتماعي شركا است.

3) اصولا تابع ارادة اكثريت شركا است ولي در موارد استثنايي، تابع ارادة اجماعي آنان است.

4) اصولا تابع ارادة اجماعي شركا است ولي در موارد استثنايي تابع ارادة اكثريت است.

20- كدام مورد در خصوص اتلاف منفعت و عدم النفع صحيح است؟

1) اتلاف منفعت و عدم النفع مفاهيم واحدي هستند، و هيچ يك ضمان آور نيستند.

2) اتلاف منفعت و عدم النفع مفاهيم واحدي هستند و هر دو ضمان آورند.

3) اتلاف منفعت در هر حال ضمان آور است.

4) عدم النفع در هر حال ضمان آور است.

آیین دادرسی مدنی

21- چنانچه تمامي مراجعي كه در قوانين پيش بيني شده تشكيل شده باشند، رسيدگي به دعواي حجر، در صلاحيت كدام مرجع است؟

1) دادسراي عمومي و انقلاب

2) شوراي حل اختلاف

3) دادگاه عمومي حقوقي

4) دادگاه خانواده

22-استرداد دادخواست در شعب بدوي ديوان عدالت اداري .................

1) درصورتي پذيرفته مي شود كه طرف شكايت پاسخ نداده و به استرداد راضي باشد.

2) در صورتي پذيرفته مي شود كه پاسخ طرف شكايت واصل نشده باشد.

3) در هيچ صورتي پذيرفته نمي شود.

4) در هر حال پذيرفته مي شود.

23- خواهان در دعوايي كه خواسته آن استرداد يك دستگاه جرثقيل است، خواسته را چگونه بايد تقويم كند؟

1) مبلغي كه كارشناس، قبل از شروع به رسيدگي معين مي نمايد.

2) هر مبلغي كه بخواهد، مي تواند معين نمايد.

3) مبلغ مذكور در مستند دعوا

4) مبلغ واقعي جرثقيل

24- كدام مورد، در خصوص اقرار وكيل عليه موكل خود در جريان دادرسي، صحيح است؟

1) اگر قاطع دعوي و در دادگاه باشد، پذيرفته مي شود.

2) نسبت به اموري كه قاطع دعوي است، پذيرفته مي شود.

3) نسبت به اموري كه قاطع دعوي است، پذيرفته نمي شود.

4) چنانچه وكيل وكالت در اقرار داشته باشد، اقرار قاطع دعوي پذيرفته مي شود.

25- در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد، دادگاه چه اقدامي انجام مي دهد؟
1) حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد

2) حداكثر به مدت ده روز مهلت مي دهد.

3) جلسه رسيدگي را تجديد مي كند.

4) مهلت متناسب خواهد داد.

26- چنانچه نسبت به سند مورد استناد خواهان، با ذكر دليل ادعاي جعل شود، اقدام دادگاه كدام است؟

1) چنانچه سند عادي باشد، خواهان بايد در همان جلسه، اصل سند را ابراز نمايد.

2) تنها چنانچه سند رسمي باشد، دادگاه به خواهان اخطار مي كندكه چنانچه به استفاده از سند باقي است، ظرف 10 روز اصل سند را به دفتر
دادگاه تسليم نمايد.

3) تنها چنانچه سند عادي باشد، دادگاه به خواهان اخطار مي كندكه چنانچه به استفاده از سند باقي است، ظرف 10 روز اصل سند را به دفتر
دادگاه تسليم نمايد.

4) دادگاه به خواهان اخطار مي كند كه چنانچه به استفاده از سند باقي است، ظرف 10 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايد.

27- آيا در دعواي ممانعت از حق ورود شخص ثالث مجاز است؟

1) مجاز نيست.

2) تنها در مرحله نخستين ، مجاز است.

3) تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته، چه در مرحله بدوي باشد يا تجديدنظر، مجاز است.

4) تنها در مرحله نخستين و تا اولين جلسه دادرسي مرحله تجديدنظر، مجاز است.

28- چنانچه هر يك از طرفين دعوا، دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايد، دادگاه تجديدنظر چه قراري صادر مي نمايد؟

1) قرار عدم استماع دعواي تجديدنظر

2) قرار ابطال دادخواست تجديدنظر

3) قرار سقوط دعواي تجديدنظر

4) قرار رد دعوي تجديدنظر

29- ديوان عالي كشور در فرجام خواهي، دركدام صورت مبادرت به نقض بلاارجاع رأي مي كند؟

1) رأي، خلاف شرع و موازين قانوني باشد.

2) اصول دادرسي و قواعد آمره رعايت نشده باشد.

3) مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت نداشته باشد.

4) رأي دادگاه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد.

30 - ئهرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، كدام دادگاه آن دستور را لغو مي كند؟

1) دادگاه صادركننده دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كننده

2) دادگاه صادر كننده دستور موقت، هرچند اصل دعوا در آن مطرح نباشد.

3) در هر حال، دادگاه رسيدگي كننده به اصل دعوا

4) در هر حال، دادگاه صادر كننده دستور موقت

31- اگر در جريان دادرسي خوانده ورشكسته شود، دادگاه چه اقدامي انجام مي دهد؟

1) رسيدگي را متوقف و مراتب را به اداره تصفيه امور ورشكستگي اعلام مي كند.

2) رسيدگي را به طور موقت، متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي كند.

3) قرار عدم استماع دعوارا صادر نموده و به طرف ديگر اعلام مي كند.

4) قرار رد دعوا صادر نموده و به اداره امور ورشكستگي ابلاغ مي كند.

32- در درخواست سازش، در صورتي كه علي رغم ابلاغ صحيح، خوانده از حضور استنكاف نمايد، دادگاه چه اقدامي انجام مي دهد؟
1) مراتب را صورت مجلس كرده و به درخواست كننده سازش، براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد.

2) درخواست را براي رسيدگي به اصل دعوا، در نوبت رسيدگي قرار مي دهد.

3) به رسيدگي خود ادامه داده و راي صادر مي نمايد.

4) جلسه رسيدگي را تجديد مي نمايد.

33 - چنانچه دعواي اقامه شده بين همان اشخاص در دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد، دادگاه چه رأيي صادر
مينمايد؟

1) قرار امتناع از رسيدگي صادر و اگر خواسته دعوي بيش از 3000000 ريال باشد، قرار قابل تجديدنظر است.

2) قرار رد دعوي صادر مي نمايد و اگر خواسته بيش از 3000000 ريال باشد، قرار قابل تجديدنظر است.

3) قرار امتناع از رسيدگي صادر و اين قرار قطعي است.

4) قرار رد دعوي صادر و اين قرار قطعي است.

34- اثر تعليقي دادخواست واخواهي كه خارج از مهلت تقديم شده، نسبت به رأي غيابي كه ابلاغ واقعي شده باشد، از چه تاريخي است؟
1) قطعيت قرار قبول دادخواست واخواهي

2) ثبت دادخواست واخواهي

3) ثبت دادخواست واخواهي، فقط در دعاوي مالي

3) صدرو قرار قبولي دادخواست واخواهي

35- در مقام رسيدگي به دعوي تجديدنظر، چنانچه هزينه دادرسي مرحله نخستين و همچنين هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر، كامل
پرداخت نشده باشد، اقدام دادگاه تجديدنظر به ترتيب كدام است؟

1) صدور اخطار رفع نقص صدور اخطار رفع نقص

2) صدور اخطار رفع نقص ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين

3) ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين صدور اخطار رفع نقص

4) ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين

36- پس از تسليم نظريه كارشناس به دادگاه، تكليف دادگاه چيست؟

1) در موارد فني و تخصصي، دادگاه مكلف است از آن پيروي نمايد.

2) چنانچه هيئت كارشناسان به اتفاق نظر داده باشد، دادگاه مكلف است از آن پيروي نمايد.

3) چنانچه قراركارشناسي راسا از سوي دادگاه صادرشده باشد و نظريه كارشناسي با اوضاع واحوال محقق و معلوم پرونده مطابقت داشته باشد
دادگاه مكلف است ازآن پيروي نمايد.

4) چنانچه نظريه كارشناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه مكلف به پيروي از آن نمي باشد.

37- اگر دادخواست تجديدنظرخواهي به علت تغيير نشاني تجديدنظر خوانده ابلاغ نشود، كدام مورد صحيح است؟

1) قرار رد دادخواست تجديدنظرخواهي صادر مي شود.

2) در صورت سابقه ابلاغ، نيازي به اعلام نشاني جديد نيست.

3) نياز به اعلام نشاني جديد از طرف تجديدنظرخواه مي باشد.

4) در صورت ابلاغ واقعي دادنامه بدوي و تجديدنظر خوانده، نيازي به اعلام نشاني جديد نيست.

38- در صورت پذيرش اعادهدادرسي به دليل تضاد دو حكم و در صورت فرجامخواهي به دليل مغايرت دو حكم، تكليف احكام صادره چيست؟

1) در هر دو شكايت، حكم دوم نقض مي شود و حكم اول در اعاده دادرسي در هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند و در فرجام خواهي در
صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

2) در هر دو شكايت، حكم اول نقض مي شود و حكم دوم در اعاده دادرسي در هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند و در فرجام خواهي در
صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

3) در هر دو شكايت، حكم دوم نقض مي شود و حكم اول در اعاده دادرسي در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد و در فرجام خواهي
در هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند.

4) در هر دو شكايت، حكم اول نقض مي شودو حكم دوم در اعاده دادرسي در صورت مخالف با قانون نقض خواهد شد و در فرجام خواهي در
هر حال به قوت خود باقي خواهد ماند.

39- چنانچه طرفين اختلاف ، سه نفر داور تعيين نمايند، و داوران قبولي خود را اعلام نمايند، كدام مورد صحيح است؟

1) طرفين حق عزل آنهار ا ندارند مگر با تراضي

2) طرفين حق عزل آنها را ندارند، حتي با تراضي

3) هر يك از طرفين مي تواند داور مشترك را عزل نمايد.

4) هر يك از طرفين مي تواند داور اختصاصي خود را عزل نمايد.

40- كدام مورد عبارت زير را به نحو صحيح كامل مي كند؟
«چنانچه مال منقولي در تصرف شخصي غير از محكومعليه باشد، تنها در صورتي به عنوان مال محكوم عليه بازداشت نمي شود كه متصرف 
نسبت به آن ادعاي مالكيت نمايد و .....»

1) دليل مالكيت خود را ارائه نمايد.

2) سند رسمي مالكيت خود را ارائه نمايد.

3) يا شخصي غير از محكوم عليه را مالك آن معرفي نمايد

4) سند رسمي يا عادي مالكيت خود را ارائه نمايد.

حقوق تجارت

41- كدام مورد صحيح است؟

1) اگر ضمانت تضامني باشد، مضمون له موظف به رعايت ترتيب رجوع به مسئولين (بدواً به مديون اصلي و سپس ضامنين) است.

2) اگر ضمانت تضامني باشد، مضمون له براساس توافق خود با ضامن، حق رجوع به مسئولين پرداخت را دارد.

3) مضمون له بايد بدواً به مديون اصلي رجوع و در صورت عدم دريافت طلب خود، به ضامن مراجعه كند.

4) مضمون له حق دارد به هر يك از ضامنين و مضمون عنه و بدون رعايت ترتيب رجوع نمايد.

42- كدام مورد در خصوص معاملات مديرعامل شركت سهامي با شركت با اجازه هيئت مديره صحيح است؟

1) بدون تصويب مجمع عادي باطل است.

2) معتبر است و نيازي به تصويب مجمع عمومي عادي ندارد.

3) بدون تصويب مجمع عمومي، در مقابل شركا و اشخاص ثالث معتبر است.

4) بدون تصويب مجمع عمومي عادي، فقط در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.

43- چنانچه مديران شركت سهامي، معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند، كدام مورد
صحيح است؟

1) معاملات مزبور باطل است.

2) معاملات مزبور صحيح است ولي مديران، مسئول خسارات وارده به شركت مي باشند.

3) معاملات مزبور غيرنافذ است و مديران، مسئول جبران خسارت وارده به شركت مي باشند.

4) معاملات مزبور قابل ابطال است ولي مديران در هر حال، مسئول خسارات وارده به شركت مي باشند.

44- در حقوق فعلي ايران، بازرسان شركت سهامي عام از ميان كدام يك از موارد زير انتخاب مي شوند؟

1) بازرساني كه براساس آيين نامه اجرايي تبصره ماده 144 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت 1347 ، پروانه دريافت داشته اند.

2) حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كه شرايط فردي و اجتماعي مقرر را دارا باشند.

3) موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي

4) حسابداران خبره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار

45- هرگاه رئيس هيئت مديره شركت سهامي موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را چه فردي انجام مي دهد؟

1) مديرعامل شركت

2) نايب رئيس هيئت مديره

3) نايب رئيس هيئت مديره يا موافقت هيئت مديره

4) يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره

46- تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره شركت سهامي، به عهده كدام مرجع است؟

1) مجمع عمومي عادي

2) فقط مجمع عمومي عادي ساليانه

3) مجمع عمومي فوق العاده

4) فقط مجموع عمومي عادي به طور فوق العاده

47- اگر بر اثر زيانهاي وارده به شركت سهامي، .......... سرمايه شركت از ميان برود، هيئت مديره مكلف به دعوت مجمع عمومي ......... است.

1) بيش از نصف- عادي

2) حداقل نصف- عادي

3) بيش از نصف- فوق العاده

4) حداقل نصف- فوق العاده

48- در شركت يا مسئوليت محدود، تصويب صورتهاي مالي، با تصميم مجمع شركا و كسب حد نصاب صورت ميگيرد، حد نصاب كدام
است؟

1) دارندگان سه چهارم سرمايه + اكثريت عددي بدون نياز به حضور در جلسه

2) دارندگان سه چهارم سرمايه + اكثريت عددي حاضر در جلسه

3) دارندگان حداقل نصف سرمايه حاضر در مجمع

4) دارندگان بيش از نصف سرمايه حاضر در مجمع

49- بستانكاران شركت تضامني، در كدام صورت، حق مراجعه به شركا را دارند؟

1) پس از انحلال شركت و عدم دريافت طلب خود

2) به محض عدم دريافت طلب خود از شركت

3) پس از انحلال شركت و مشروط به ارسال اظهارنامه رسمي به كليه شركا

4) به محض عدم دريافت طلب خود از شركت و ارسال اظهارنامه رسمي براي شركت

50- در شركت تضامني، اگر در نتيجة ضررهاي وارده، سرمايه شركت نصف شود، شركت .........

1) بايد به نوع ديگري از شركت هاي تجاري تبديل شود.

2) مي تواند شركا را به تكميل سرمايه ملزم كند.

3) مكلف به تكميل سرمايه است.

4) منحل شده محسوب است.

51- چنانچه سفته به منظور پرداخت درداخل كشور صادر و با عدم پرداخت مواجه شود، دارنده ظرف چه مدت مي تواند عليه صادركننده اقامه دعوي نمايد؟

1) يك سال از تاريخ سر رسيد سفته

2) شش ماه از تاريخ سررسيد سفته

3) يك سال از تاريخ واخواست سفته

4) شش ماه از تاريخ واخواست ستفه

52- «الف» بابت معامله اي چك صادر و در اختيار «ب» قرار مي دهد و وي نيز آن را ظهرنويسي نموده، در اختيار «ج» قرار می دهد، سپس معامله اول فسخ گرديده و چك با عدم پرداخت مواجه مي گردد و دارنده عليه هر دو نفر اقامه دعوي مي كند. كدام يك از اشخاص زير مي تواند به فسخ معامله استناد كند؟

1) هیچ کدام از دو شخص «الف» و «ب»

2) هر دو شخص «الف» و «ب»

3) فقط شخص «الف»

4) فقط شخص «ب»

53- شخصي از صادر كننده چك ضمانت نموده است. چنانچه بعدا معلوم شود صادر كننده به هنگام صدور، فاقد اهليت بوده و يا امضاي
ايشان جعل شده است، ضامن به كدام يك از موارد زير مي تواند استناد كند؟

1) فقط به مجعول بودن امضاي مضمون عنه

2) به هيچ كدام از عدم اهليت و جعل

3) هم به عدم اهليت و هم جعل

4) فقط به عدم اهليت مضمون عنه

54- مرور زمان 5 ساله در سفته در صورتي كه نسبت به سند اعتراض نشده باشد، از كدام تاريخ شروع مي شود؟

1) تاريخي كه به زيان دارنده، از سند استفاده بلاجهت شده باشد.

2) تاريخ پايان مهلت اعتراض

3) تاريخ سررسيد

4) تاريخ صدور

55- دارنده چك براي اقامه دعوي عليه صادر كننده، كدام يك از موارد زير را مي تواند به عنوان اقامتگاه خوانده قرار دهد؟

1) فقط اقامتگاه صادر كننده

2) فقط محل بانك صادر كننده دسته چك

3) فقط محل بانكي كه گواهي عدم پرداخت را صادر نموده ، ولو آنكه شعبه بانك صادر كننده دسته چك نباشد.

4) هر يك از محل هاي اقامتگاه صادر كننده، شعبه بانك صادر كننده دسته چك و يا شعبه اي كه گواهي عدم پرداخت را صادر نموده ولو
آنكه شعبه صادر كننده دسته چك نباشد.

56- به ورشكستگي شركت تضامني منحله .................. رأي داد.

1) قبل از تقسيم دارايي شركت مي توان

2) بعد از تقسم دارايي شركت نيز مي توان

3) بعد از ختم تصفيه امور شركت مي توان

4) نمي توان

57- از تاريخ حكم ورشكستگي، هر فردي نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي داشته باشد، بايد بر ............. اقامه كند.

1) مدير تصفيه فقط راجع به اموال غيرمنقول

2) مدير تصفيه فقط راجع به اموال منقول

3) مدير تصفيه

4) مدير تصفيه و تاجر ورشكسته

58- شخص «الف» شريك ضامن شركت ورشكسته «ب» است. در اين صورت شخص «الف» ......... .

1) كه حكم ورشكستگي اش صادر شده، در صورتي حق اعاده اعتبار دارد كه ثابت نمايد تمام ديون شركت را پرداخته است.

2) در صورتي حق اعاده اعتبار دارد كه ثابت نمايد تمام ديون شركت را پرداخته است.

3) حق اعاده اعتبار ندارد، حتي اگر تمام ديون شركت پرداخت شده باشد.

4) به هيچ وجه نيازي به اعاده اعتبار ندارد.

59- در صورتيكه تاجر قبل از تاريخ توقف خود، براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله اي انجام دهد، وضع چنين معامله اي
چگونه است؟

1) باطل است

2) غيرنافذ است

3) قابل ابطال است.

4) قابل فسخ است، مشروط بر اينكه دعواي فسخ ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله طرح شود.

60- كدام مورد در خصوص ورشكستگي شركت تضامني، مختلط يا نسبي، صحيح نيست؟
1) شريكي كه با او قرارداد مخصوصي منعقد شده، از مسئوليت تضامني مبراست.

2) دارايي شخصي شركايي كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده، به غرما تقسيم خواهد شد.

3) طلبكاراها مي توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از شركاي ضامن منعقد كنند.

4) شريك يا شركاي ضامني كه با او قرارداد مخصوصي منعقد شده، نمي توانند تعهد حصه اي نمايند، مگر از اموال شخصي خودشان


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

سوالات آزمون وکالت سال 1394 (قسمت دوم)+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز