سوالات آزمون وکالت سال 1393 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1393 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1393

حقوق مدنی

۱- در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط قیم، عمل حقوقی انجام گرفته توسط قیم، چه وضعیتی پیدا می کند؟

الف) اصولاً قیم بر خلاف ولی قهری، ملزم به رعایت غبطه محجور نیست.

ب) اگر بدون عمد و تقصیر غبطه را رعایت نکند و موجب زیان محجور شود، عمل ولی نافذ است.

ج) اگر بدون عمد و تقصیر باشد،عمل وی نافذ ولی در برابر محجور، مسئول جبران ضرر است.

د) اگر در حدود اختیارات قانونی عمل کند، نافذ است حتی اگر غبطه رعایت نشده باشد.

۲- مالک با غاصب ملک خود توافق می کند که مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل پرداخت شود. در صورت امتناع غاصب از پرداخت اجرت مورد توافق و طرح دعوی از سوی مالک، دعوی مزبور تابع کدام اموال است؟

الف) منقول ذاتی

ب) در حکم غیر منقول

ج) غیر منقول تبعی

د) در حکم منقول

۳- در مورد ارتفاق، کدام مورد صحیح است؟

الف) حق ارتفاع به صورت مستقل از ملک واجد حق ارتفاق، قابلیت معامله را دارد.

ب) اذن ارتفاق، حق عینی ایجاد می نماید.

ج) با وقف ملک مورد حق ارتفاق، حق ارتفاق زایل می شود.

د) در حق عبور، بین مالک و صاحب حق ارتفاق، احکام مالکیت مشاعی جاری میشود.

۴- در خصوص تبدیل تعهد، کدام عبارت صحیح است؟

الف) افزودن یا کاستن وثیقه های شخصی و عینی یک دین، موجب تحقق تبدیل می شود.

ب) اگر مقصود از تعهد جدید، افزودن بر تعهد سابق باشد، تبدیل تعهد محسوب می شود.

ج) در مورد کلیه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی، علی الاصول تبدیل تعهد قابل تحقق است.

د) همه موارد

۵- هر گاه مدیون از مال غیر اقدام با تأدیه دین خود کند، مالک با اثبات کدام مورد، می تواند مال مورد تأدیه را از طلبکار مسترد دارد؟

الف) متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده و مدیون اختیار تأدیه از آن مال را نداشته است.

ب) متعلق به اوست.

ج) متعلق به او بوده و با اذن او در اختیار مدیون بوده است.

د) متعلق به اوست، منوط بر این که مدیون اذن در تأدیه نداشته باشد.

۶- کدام مورد، صحیح نیست؟

الف) تعهد به نفع ثالث، استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها است.

ب) در تعهد به نفع ثالث، قبول ثالث شرط است.

ج) در تملیک به نفع ثالث، قبول ثالث ضرورت دارد.

د) در بعضی از موارد، تعهد به ضرر ثالث ممکن است.

۷- چنانچه پسری که قانوناً ملزم به انفاق پدر خویش است، با پدر نسبت به میزان نفقه توافق کند، افزایش هزینه زندگی پدر، چه اثری بر این قرارداد خواهد داشت؟

الف) دادگاه به پدر حق فسخ می دهد.

ب) قرارداد الزام آور است و دادگاه حق تجدید نظر ندارد.

ج) دادگاه می تواند در مبلغ نفقه تجدید نظر کند.

د) قرارداد توسط پدر قابل ابطال است.

۸- در صورتی که زوجه عقد نکاح را قبل از نزدیکی و به جهت خصاء فسخ کند، مستحق کدام مهریه است؟

الف) مهرالمسمی

ب) مهرالمثل

ج) مستحق مهریه نیست.

د) نصف مهرالمسمی

۹- در خصوص نفقه فرزند، کدام مورد صحیح است؟

الف) نفقه طفل متولد از زنا،به عهده پدر طبیعی است.

ب) نفقه طفل پس از وقوع طلاق، با شخصی است که حضانت وی را به عهده می گیرد.

ج) نفقه طفل متولد از نکاح منقطع، هیچ گاه به عهده اجداد پدری نخواهد بود.

د) نفقه فرزند بالغ و رشید، به عهده پدر نخواهد بود.

۱۰- با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص موجبات ضمان، کدام مورد صحیح است؟

الف) اثبات قاعده احسان، مانع مسئولیت متلف نیست.

ب) در کلیه موارد موجب ضمان، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تفصیر مرتکب را احراز نماید.

ج) در اجتماع سبب و مباشر، فقط مباشر مسئول است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.

د) در اجتماع سبب و مباشر، میزان مسئولیت آنان بر اساس حدود تأثیر رفتار آنها می باشد.

۱۱- چنانچه تجاوز به ملک غیر در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد بوده و رفع تجاوز، مستلزم ورود ضرر بیشتر به متجاوز در مقایسه ضرر به مالک بوده و ضرر مالک نسبتاً جزیی باشد، حکم قضیه به کدام نحو خواهد بود؟

الف) پرداخت بالاترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تصرف تا صدور حکم و همچنین بالاترین قیمت منافع

ب) در هر صورت، خلع ید و قلع و قمع

ج) پرداخت قیمت زمین در زمان صدور حکم

د) پرداخت بالاترین قیمت زمین مورد تجاوز از زمان شروع تجاوز تا تاریخ صدور حکم

۱۲- یک شرکت تجاری، یک آپارتمان مسکونی واقع در شهر تهران را در سال ۱۳۷۵ برای فروش محصولات شرکت به مدت یک سال اجاره نموده و سپس مورد اجاره را به مدیر عامل این شرکت اجاره می دهد. کدام مورد، صحیح است؟

الف) اساساً انتقال به غیر واقع نشده است.

ب) موجر با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه ملک را دارد.

ج) به جهت مسکونی بودن مورد اجاره، موضوع تابع قانون مدنی است.

د) بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت، حق تخلیه آن را دارد.

۱۳- چنانچه پس از ایجاب و قبول عقد هبه حیوان معین، متهب بدون اذن واهب، آن را قبض نماید و در ید متهب تلف شده باشد، در این صورت، حکم قضیه چیست؟

الف) متهب غاصب و ضامن تلف است.

ب) متهب ضامن نیست مگر این که واهب قبض را رد نموده باشد.

ج) متهب ضامن است مشروط بر این که مرتکب تقصیر نشده باشد.

د) تصرف متهب مالکانه است و مسئول تلف نیست.

۱۴- اگر در بیع، شرط شود که خریدار شخص معینی را به عنوان ضامن خود نسبت به پرداخت ثمن معرفی کند و این شخص معین قبل از انعقاد ضمان بمیرد، وضعیت بیع مزبور چگونه خواهد بود؟

الف) قابل فسخ است، اگر ورثه متوفی حاضر به ضمانت خریدار نشوند.

ب) باطل است.

ج) قابل فسخ است.

د) غیر قابل فسخ است.

۱۵- چند نفر برای فروش ملک مشاعی خود، به یک نفر وکالت می دهند. یکی از موکلین، قبل از انجام مورد وکالت توسط وکیل، فوت می کند. وکالت چه وضعیتی پیدا می کند؟

الف) در خصوص متوفی منفسخ می شود.

ب) باطل میشود.

ج) منفسخ می شود.

د) در خصوص متوفی باطل میشود.

۱۶- چنانچه در وکالت تصریح گردد وکیل کلیه اختیارات فروش و تسلیم مبیع را دارد، حال اگر وکیل مبیع را با داشتن اختیارات، به غیر انتقال دهد، کدام شخص در برابر خریدار، مسئول تسلیم مبیع است؟

الف) علاوه بر اصیل، وکیل هم به جهت تصریح شده به اختیار تسلیم مبیع در وکالتنامه، مسئول است.

ب) صرفاً اصیل

ج) صرفاً وکیل

د) علاوه بر اصیل، وکیل هم به جهت لازم الاتباع بودن آثار عقد جایز، مسئول است.

۱۷- شوهری در حال مرض، زن خود را طلاق می دهد و ده ماه پس از طلاق، به همان مرض می میرد. زن ازدواج نکرده و وارث منحصر به فرد آن متوفی می باشد. کدام مورد در خصوص زوجه، صحیح است.

الف) ارث نمی برد.

ب) تمام ماترک متوفی را پس از کسر دیون و واجبات مالی ارث می برد.

ج) نصیب خود را از باب فرض و بقیه ماترک را به عنوان رد ارث می برد.

د) فقط نصیب خود را ارث می برد.

۱۸- ورثه متوفی، زوجه و دو فرزند پسر هستند و تنها ماترک متوفی، یک باب خانه مسکونی است. در این صورت، کدام مورد صحیح است؟

الف) زوجه حق دارد به نسبت سهم الارث، اجرت المثل خانه را از فرزندان متصرف مطالبه کند.

ب) زوجه حق دارد خلع ید مشاعی فرزندان متصرف را بخواهد.

ج) هر یک از فرزندان حق دارند خلع ید زوجه متصرف را بخواهند.

د) هر یک از ورثه می تواند خلع ید مشاعی سایر وراث متصرف را بخواهند.

۱۹- هرگاه یکی از دو شریک مال غیر منقول قابل تقسیم، سهم مشاع خود را بدون اذن شریک و به قصد بیع به شخص ثالث منتقل نماید، وضعیت این انتقال چیست؟

الف) صحیح

ب) باطل

ج) غیر نافذ

د) قابل فسخ

۲۰- در مورد تأثیر قتل موصی توسط موصی له در وصیت، قانوناً کدام عبارت صحیح است؟

الف) در هر صورت، مانع تملیک موصی به می شود.

ب) اگر قتل عمدی و به مباشرت و انفرادی باشد، مانع تملیک موصی به می شود.

ج) اگر قتل عمدی باشد، مانع تملیک موصی به می شود.

د) در هر صورت، تأثیری در وصیت و تملیک موصی به ندارد.

آیین دادرسی مدنی

۲۱- چنانچه در مرحله تجدیدنظر، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شود، پرداخت هزینه کارشناسی به عهده کیست و ضمانت اجرای عدم پرداخت چیست؟

الف) طرفین دعوی- متوقف شدن تجدیدنظرخواهی

ب) تجدیدنظرخوانده- تأیید دادنامه بدوی

ج) دادگاه- متوقف شدن تجدیدنظرخواهی

د) تجدیدنظرخواه- متوقف شدن تجدیدنظرخواهی

۲۲- حکم راجع به فسخ نکاح، چنانچه مستند به نظریه یک یا چند کارشناس باشد که طرفین، رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند، از حیث قابلیت فرجام چگونه است؟

الف) مطلقاً قابل فرجام نیست.

ب) فقط به درخواست زوجه، قابل فرجام است.

ج) فقط به درخواست زوج، قابل فرجام است.

د) مطلقاً قابل فرجام است.

۲۳- حکم دادگاه نخستین، در دعوایی صادر شده است که علی القاعده قابل تجدیدنظر می باشد، اما مستند به اقرار در دادگاه است. در این صورت، کدام مورد صحیح است؟

الف) قابل تجدیدنظر نیست.

ب) قابل تجدیدنظر نیست، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.

ج) قابل تجدیدنظر نیست، مگر فقط در خصوص صلاحیت قاضی صادر کننده رأی.

د) قابل تجدیدنظر نیست، مگر فقط در خصوص صلاحیت دادگاه.

۲۴- چنانچه دادخواست تجدیدنظر از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) دفتر دادگاه نخستین،قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

ب) دفتر دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند و چنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود، دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

ج) دفتر دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند و چنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود،دادگاه نخستین قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

د) دفتر دادگاه نخستین به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می کند و چنانچه ظرف ده روز نقص برطرف نشود، دادگاه نخستین قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

۲۵- در کدام صورت، داوری از بین می رود؟

الف) فوت یا حجر یکی از طرفین داوری

ب) عدم حصول اکثریت در صدور رأی

ج) عزل یا استعفای داور مشترک

د) پرداخت نشدن به موقع دستمزد داور

۲۶- چنانچه خوانده، در اولین جلسه دادرسی به واسطه کمی وقت نتواند اسناد خود را حاضر کند، کدام مورد، صحیح است؟

الف) خوانده می تواند درخواست یک هفته مهلت نماید و دادگاه در هر حال، مکلف به قبول درخواست است.

ب) خوانده می تواند درخواست تعیین وقت احتیاطی نماید و دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت دانست، وقت احتیاطی تعیین می نماید.

ج) خوانده می تواند درخواست تأخیر جلسه را نماید و چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، جلسه خارج از نوبت تعیین می نماید.

د) خوانده می تواند درخواست تجدید جلسه را نماید و چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، جلسه دادرسی تعیین می نماید.

۲۷- چنانچه محکوم علیه غائب، خارج از مهلت مقرر قانونی واخواهی نماید، کدام مورد صحیح است؟

الف) اگر حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطلاع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، با گرفتن تأمین از واخواه، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

ب) اگر حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطلاع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

ج) اگر حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطلاع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

د) اگر حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطلاع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، با گرفتن تأمین از واخواه قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند.

۲۸- شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی، در صلاحیت کدام مرجع است؟

الف) هیأت نظارت منطقه اجرای سند

ب) دادگاه عمومی محل اجرای سند

ج) دادگاه عمومی محل اقامت خوانده

د) دادگاه عمومی محل تنظیم سند

۲۹- اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری ...................

الف) پذیرفتنی است و در صورت تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

ب) پذیرفتنی نیست.

ج) پذیرفتنی است و رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

د) پذیرفتنی است و رسیدگی طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انجام می شود.

۳۰- چنانچه در شورای حل اختلاف، دعوای متقابلی اقامه شود که از صلاحیت این شورا خارج باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل، در صلاحیت مرجع قضایی صالح است.

ب) شورای حل اختلاف به دعوای اصلی رسیدگی می نماید و دعوای متقابل را به مرجع قضایی صالح می فرستد.

ج) شورای حل اختلاف هر دو دعوی را به دادگاه تجدیدنظر استان می فرستد تا مرجع صالح را تعیین نماید.

د) رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

۳۱- کدام مورد، در خصوص رسیدگی در دادگاه خانواده، صحیح است؟

الف) با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

ب) با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، جز تشریفات مربوط به دادرسی غیابی.

ج) با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

د) بدون تقدیم دادخواست و سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

۳۲- چکی به مبلغ یکصد میلیون ریال توسط شخصی که مقیم شیراز است، در تهران، عهده بانکی در تبریز و در وجه شخصی صادر می شود. در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک برای دریافت وجه آن، به کدام دادگاه می تواند مراجعه نماید؟

الف) فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز یا تهران

ب) دادگاه عمومی حقوقی شیراز، تهران یا تبریز

ج) فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز

د) فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران یا تبریز

۳۳- خوانده در پاسخ به دعوای خواهان، ضمن دفاع ماهوی، ایراد می نماید. کدام مورد صحیح است؟

الف) چنانچه ایراد تا پایان اولین جلسه مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می نماید.

ب) چنانچه ایراد تا اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می کند و این قرار قابل تجدیدنظر است.

ج) چنانچه ایراد تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگاه مکلف نیست بدون ورود در ماهیت، راجع به آن تصمیم گیری نماید.

د) چنانچه ایراد تا اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می کند.

۳۴- چنانچه دعوی در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را نمایند، دیوان عالی کشور کدام اقدام را انجام می دهد؟

الف) پرونده را برای ارجاع به داوری، به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می نمایند.

ب) به تقاضا ترتیب اثر نمی دهد.

ج) پرونده را به داوری ارجاع می نماید.

د) پرونده را پس از صدور قرار توقیف دادرسی، به داوری ارجاع می نماید.

۳۵- در خصوص تاجر ورشکسته، اگر مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد، مشروط بر آنکه مال توقیف شده جزو مستثنیات دین نباشد.

ب) درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

ج) حق تقدمی وجود ندارد و درخواست کننده تأمین نیز داخل در سایر غرما قرار میگیرد.

د) درخواست کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد، مشروط بر آنکه ورشکستگی به تقلب یا تقصیر باشد.

۳۶- در کدام یک از دعاوی زیر، قرار تأمین اتباع بیگانه قابل صدور است؟

الف) دعوای مستند به سند عادی علیه غیر تاجر

ب) دعوای متقابل

ج) دعوای راجع به برات، سفته و چک

د) دعوای مستند به سند رسمی علیه تاجر

۳۷- کدام مورد، در خصوص گزارش اصلاحی دادگاه صحیح است؟

الف) رأی تلقی می شود و پس از صدور و قطعیت، اعتبار امر مختومه پیدا میکند.

ب) رأی تلقی می شود و مانند احکام دادگاه ها، به مراجع اجرا گذاشته می شود.

ج) رأی تلقی می شود و مانند آرای دادگاه ها، قابل تجدیدنظر و فرجام است.

د) رأی تلقی نمی شود، ولی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.

۳۸- در ارتباط با اعتراض شخص ثالث طاری، کدام مورد صحیح است؟

الف) باید در دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، مطرح شده و در همین دادگاه نیز رسیدگی می شود.

ب) باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض به آن رسیدگی شود.

ج) باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی شود، مگر درجه دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، پایین تر باشد.

د) باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی شود، مگر درجه دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض، بالاتر باشد.

۳۹- کدام مورد، در خصوص امکان استرداد سند در دادگاه، صحیح است؟

الف) مطلقاً امکان پذیر است.

ب) در صورتی که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید، امکان پذیر نیست.

ج) در صورتی که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید، امکانپذیر است.

د) مطلقاً امکان پذیر نیست.

۴۰- در دعاوی راجع به اموال غیر منقول ودر ارتباط با بهای خواسته این دعاوی کدام مورد صحیح است؟

الف) ازحیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی قیمت منطقهای ملک

ب) ازحیث هزینه دادرسی قیمت منطقهای ملک واز حیث مراحل بعدی رسیدگی تقویم خواهان مگر آن که مورد اعتراض خوانده قرار گیرد

ج) ازحیث هزینه دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی تقویم خواهان مگر انکه مورداعتراض خوانده قرارگیرد

د) ازحیث هزینه دادرسی تقویم خواهان و از حیث مراحل بعدی رسیدگی قیمت منطقهای ملک

حقوق تجارت

۴۱- کدام مورد صحیح است؟

الف) ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر این که وزارت دادگستری آن را الزامی کند و پس از ثبت اسم تجاری قابل انتقال میباشد.

ب) ثبت اسم تجارتی اختیاری است و اسم تجارتی قابل انتقال است.

ج) ثبت اسم تجارتی اجباری میباشد و اسم تجارتی قابل انتقال است.

د) ثبت اسم تجارتی اجباری است و اسم تجارتی قابل انتقال نیست.

۴۲- کدام عبارت صحیح است؟

الف) دفتر تجارتی تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت دارد.

ب) دفتر تجارتی در دعوی صاحب دفتر علیه تاجر دیگر مطلقا دلیل محسوب میشود.

ج) دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر فقط ممکن است جزو قراین و امارات قبول شود.

د) دفتر تجارتی غیرتاجر در مقابل تاجر سندیت دارد.

۴۳- در شرکتهای سهامی اگر قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد کدام مورد صحیح است؟

الف) عین آن در نزد یکی از بانکها تودیع و گواهی بانکی را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به هیات موسس تسلیم نماید.

ب) باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به هیات موسس تسلیم نماید.

ج) باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

د) مدارک مالکیت را در نزد همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک رابه ثبت شرکتها تسلیم نمایید.

۴۴- سود قابل تقسیم کدام است؟

الف) سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده

ب) درمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینهها و استهلاکات و ذخیرهها

ج) از سود خالص یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی کسر بقیه بین سهامداران تقسیم شود

د) ازدرامد حاصل همان سال کلیه هزینهها و استهلاکات و اندوخته قانونی کسر بقیه بین سهامداران تقسیم خواهد شد

۴۵- کدام مورد صحیح است؟

الف) در شرکتهای سهامی انتقال سهام با موافقت فقط مجمع عمومی عادی امکان پذیر خواهد شد

ب) درشرکتهای سهامی عام انتقال سهام نباید مشروط به موافقت مدیران شرکت و همچنین نباید با موافقت مجمع عمومی باشد

ج) درشرکتهای سهامی عام انتقال سهام نباید مشروط به موافقت مدیران ولی با موافقت مجمع عمومی فوق العاده باشد

د) در شرکتهای سهامی انتقال سهام میتواند با موافقت یکی از مجامع عمومی و یا هیات مدیره باشد

۴۶- کدام مورد در خصوص فوت یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود صحیح است؟

الف) ازموارد انحلال شرکت است مگر خلاف آن در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد

ب) به هر حال از موارد انحلال شرکت است

ج) نمی تواند از موارد انحلال شرکت محسوب شود

د) از موارد انحلال شرکت نیست مگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد

۴۷- درصورتی که یکی از شرکای شرکت نسبی ورشکسته شوند امکان اخراج آن شریک از شرکت مشروط برکدام مورد است؟

الف) همه شرکای دیگر وجوهی معادل سهم شرکه آن شریک در شرکت نقدا پرداخت کنند

ب) دادگاه در این خصوص حکم دهد

ج) طلبکاران شریک ورشکسته تقاضا کنند

د) تقاضای طلبکاران مبنی بر اخراج مورد موافقت دیکر شرکا قرار گیرد

۴۸- هرکاه شرکت سهامی مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند وظرف مهلت مقرر این پرداخت صورت نگیرد شرکت میتواند کدام اقدام را در خصوص این سهام انجام دهد؟

الف) به هرکس که خریدار باشد بفروشد

ب) باطل کند

ج) ازطریق بورس یا مزایده بفروشد

د) فقط از طریق بورس به فروش رساند

۴۹- تعهد پرداختی به مبلغ یکصد یورو به زبان انگلیسی وبا رعایت سایر شرایط شکلی سفته تنظیم می شود محل صدور ومحل پرداخت تهران است در این صورت سند مزبور کدام وضعیت زیر قرار دارد؟

الف) به دلیل استفاده از پول وزبان خارجی سفته محسوب نمی شود

ب) سفته محسوب می شود

ج) فقط به دلیل استفاده از زبان خارجی سفته محسوب نمی شود

د) فقط به دلیل استفاده از پول خارجی سفته محسوب نمی شود

۵۰- دارنده چک علیه صادر کننده و ظهر نویس چک اقامه دعوا نموده و صدور قرار تامین خواسته علیه هر دو را درخواست می نماید در این صورت دادگاه در موردچه کسانی قرار تامین صادر می نماید؟

الف) علیه هر مسئول به اندازه نصف مبلغ چک

ب) فقط علیه یک مسئول به انتخاب خواهان

ج) فقط علیه صادرکننده

د) علیه صادر کننده و ظهر نویس به اندازه مبلغ چک

۵۱- احمد سفته ای دروجه بهرام صادر نموده وبهرام نیز آن را در وجه جواد ظهر نویسی می کند در این صورت از نظر اثباتی جواد دربرابراحمد دارنده با حسن نیت محسوب .................

الف) می شود مگر این که تحصیل مجرمانه سند توسط بهرام ثابت شود

ب) می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود

ج) نمی شود مگراین که خلاف آن ثابت شود

د) می شود مگر این که وجود ایراد در رابطه احمد و بهرام ثابت شود

۵۲- اکبر براتی در وجه بهروز وعهده جمشید صادر می کند و جمشید نیز آن را قبولی می نو یسد در این صورت اصولا ایراد اکبر مبنی بر بدهکار نبودن به بهروز در برابر بهروز قابل استناد .................... ایراد جمشید مبنی بر بدهکار نبودن به اکبر در برابر بهروزقابل استناد ..............

الف) نیست و همچنین – نیست

ب) نیست اما- است

ج) است اما – نیست

د) است و همچنین – است

۵۳- در چار چوب حقوق اسناد تجاری محال علیه برات در مقابل دارنده در کدام صورت مسئول است؟

الف) برات را قبولی نویسی کرده باشد

ب) به صادر کننده بدهکار بوده وبرات را قبولی نویسی کرده باشد

ج) به صادر کننده بدهکار باشد ولو این که قبولی ننوشته باشد

د) برات را قبولی نویسی کرده واز آن رجوع ننموده باشد

۵۴- بهنام بابت خرید کالا از جمال چک در وجه حامل صادره از سوی اسماعیل را در وجه جمال ظهر نوسی بدون قید وشرط نموده و تسلیم می کند در این صورت انتقال سند ............

الف) محقق نشده وقهرا مسئولیت بهنام نیز منتفی است

ب) مححق شده وبهنام نیز در صورت برگشت به عنوان ظهرنویس مسئول است

ج) مححق شده وبهنام نیز در صورت بر گشت به عنوان ضامن مسئول است

د) مححق شده اما درصورت برگشت بهنام مسئول نیست

۵۵- پس از اقامه دعوی وبه مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است دادگاه چه تکلیفی دارد؟

الف) تکلیفی به قبول تقاضای خواهان ندارد

ب) معادل وجه برات را از وجوه نقد خوانده به عنوان تامین توقیف کند

ج) معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تامین توقیف کند

د) دعوت از خوانده دعوا وابلاغ فوری تقاضای خواهان

۵۶- کدام مورد در خصوص برواتی که وجه آن در ایران باید به رویت یابی وعده از رویت پرداخت شود در صورتی که دارنده برات ظرف مهلت یک سال از تاریخ برات قبولی یا پرداخت آن را مطالبه نکند صحیح است؟

الف) حق رجوع به ضامنان سند را از دست می دهد

ب) حق رجوع به ظهر نویسان و برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده نخواهد داشت

ج) حق رجوع به کلیه امضا کنندگان برات رااز دست می دهد

د) فقط حق رجوع به ظهر نویسان را از دست می دهد

۵۷- تاجری که حکم ور شکستگی او صادر شده دردوره توقف خانه خود را وقف امور خیریه کرده است طبق قانون تجارت کدام مورد در خصوص عقد وقف صحیح است؟

الف) صحیح است

ب) غیر نافذاست

ج) قابل فسخ است

د) باطل است

۵۸- کدام مورد ازموارد ورشکستگی به تقصیر نیست؟

الف) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خرید ی بالاتر از مظنه روز کرده باشد

ب) اگر محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی نسبت به درامد او فوق العاده بوده است

ج) اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب اورا پرداخته باشد

د) اگر دفاتر خودرامفقود نموده ویا به طریق مواظعه و معاملات صوری از بین برده باشد

۵۹- کدام مورد از موارد بطلان قرارداد ارفاقی نیست؟

الف) پس از تصدیق قرارداد ارفاقی مشخص شود که در اعلام مقدار قروض حیله به کار رفته و مقدار حقیقی اعلام نشده است

ب) محکومیت تاجر به ور شکستگی به تقلب

ج) عدم اجرای شرایط قراردادارفاقی توسط تاجر ور شکسته

د) پس از تصدیق قرارداد ارفاقی مشخص شود که در اعلام میزان دارایی حیله به کار رفته و مقدار حقیقی اعلام نشده

۶۰- تاجری ورشکسته مدعی اعاده اعتبار است دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟

الف) دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی

ب) رئیس دادگستری

ج) اداره تصفیه امور ورشکستگی

د) دادگاه تجدیدنظر استان


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

سوالات آزمون وکالت سال 1393 (قسمت دوم)+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز