سوالات آزمون وکالت سال 1392 ( قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1392 ( قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1392

اصول فقه

۶۱- طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدني: «نفقة ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است.» حکم مصداق کدام گزينه مي باشد؟

الف) واجب کفايي

ب) واجب عيني

ج) واجب تعييني

د) واجب غيري

۶۲- مطابق ماده ۶۵ قانون مدني: «صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف شده باشد منوط به اجازه ديان است» اناطه صحت چنين وقفي به اجازه ديان مصداق کدام گزينه است؟

الف) حکم وضعي

ب) حکم تکليفي

ج) واجب اصلي

د) واجب تخييري

۶۳- مطابق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعة، ايرانيان غير شيعه اي که مذهب آنان به رسميّت شناخته شده در احوال شخصيه تابع مقررات مذهب خود مي باشند. مادة ۵ قانون مدني نيز مقرّر داشته: «کلية سکنة ايران اعمّ از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي که، قانون استثنا کرده باشد.» اگر دادرس در اينکه مسائل جهيزيه، جزء احوال شخصيّه است يا نه شک کند، در رسيدگي به دعواي جهيزية زن غير شيعه ايراني ساکن کشور چه مقرّراتي را بايد اعمال کند؟

الف) چون قدر متيّقن اين است که، زوجه از اقلّيت هاي مذهبي است پس دادرس بايد مطابق مقرّرات مذهب زوجه به دعوايش رسيدگي کند.

ب) دادرس بايد جهيزيه را خارج از قدر متيّقن «احوال شخصيّه» قرار داده و به دستور مادّة ۵ قانون مدني، قوانين ايران را دربارة او نيز اجرا کند.

ج) چون قدر متّيقن اين است که زوجه از اقلّيت هاي مذهبي است و از طرفي در قانون به صراحت جهيزيه از مصاديق احوال شخصية اعلام نشده، پس دادرس هم مجاز به اعمال قوانين ايران است و هم مقرّرات مذهب زوجه

د) چون در رابطه با اقليّت هاي مذهبي، اصل، لزوم رعايت مقّررات مذهب آنان است، از آنجا که قانوني به صراحت احکام راجع به جهيزيه را از اين قاعدة مستثني نکرده، دادرس بايد مقررات مذهبي آنان را در خصوص جهيزيه اعمال کند.

۶۴- در مادّة ۵۶۱ قانون مدني که مي گويد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعمّ از اينکه طرف، معيّن باشد يا غير معيّن.» دلالت کلمة «جعاله» بر «التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عمل ........» مصداق کدام نوع دلالت است؟

الف) التزام

ب) تضمّن

ج) اقتضاء

د) مطابقه

۶۵- برابر مادّة ۲۶۷ قانون مدني: « ... کسي که دين ديگري را ادا مي کند اگر با اذن باشد حقّ مراجعه به او دارد و الاّ حقّ رجوع ندارد.» و برابر مادّة ۳۰۶ همان قانون: «اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک يا کسي که حق اجازه دارد، اداره کند ... اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است.» در رابطه با اين دو حکم، کدام گزينه، نادرست است؟

الف) مادّة ۳۰۶ ناسخ، حکم مادّة ۲۶۷ در رابطه با غايب و محجور نمي باشد.

ب) مادّة ۳۰۶ مي تواند مخصّص قاعدة عامّ مندرج در ماده ۲۶۷ قرار گيرد.

ج) حکم خاص ماده ۲۶۷ منافاتي با حکم عام ماده ۳۰۶ ندارد.

د) به مصداق قاعده «الجمع مهما امکن اولي من الطرح» مي توان بين حکم دو ماده قائل به جمع شد.

۶۶- از مادة ۸۸۹ ق.م که مقرّر داشته: «در بين ورّاث طبقة اولي اگر براي ميّت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائين بروند قایم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يک از ابوين متوفّي که زنده باشد ارث مي برند ....» مي فهميم که اگر براي ميّت اولادي باشد، اولاد اولاد او قایم مقام پدر يا مادر خود نمي شوند. اين حکم مصداق کدام گزينه است؟

الف) دلالت اقتضاء

ب) منطوق غير صريح

ج) مفهوم مخالف حصر

د) مفهوم مخالف شرط

۶۷- در رابطة مادة ۸۷۴ قانون مدني که مقرّر داشته: «اگر اشخاصي که بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يکي از آنها معلوم و ديگري از حق تقدّم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد.» کدام گزينه صادق است؟

الف) حکم ظاهري و اصل احتياط

ب) حکم واقعي اوّلي و اصل استصحاب

ج) حکم ظاهري و اصل تأخّر حادث

د) حکم نفس الامري و اصل استصحاب

۶۸- مادّة ۶۲ قانون مدني که مقرّر داشته: «... اگر موقوف عليهم، غير محصور يا وقف بر مصالح عامّه باشد متولّي وقف والاّ حاکم، قبض مي کند.» و در آن معلوم نشده منظور از حاکم چه کسي است، مصداق کدام گزينه است؟

الف) مجمل

ب) مبيّن

ج) ظاهر

د) موول

۶۹- طبق مادّة ۶۹۴ قانون مدني: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني که ضمانت آن ر ا مي نمايد شرط نيست بنابراين اگر کسي ضامن دين شخص بشود بدون اينکه بداند آن دين چه مقدار است ضمان، صحيح است ...» جواز انعقاد چنين عقدي مستند به کدام گزينه است؟

الف) اصالة الجواز

ب) اصالة الاباحه

ج) اصالة السّلامه

د) اصاله الصّحه

۷۰- برابر مادة ۱۱۸۰ ق.م: «طفل صغير، تحت ولايت قهري پدر و جدّ پدري خود مي باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي که عدم رشد يا جنون او متّصل به صغر باشد.» قایل شدن به ولايت قهري پدر و جدّ پدري براي سفيه يا مجنوني که به سنّ بلوغ رسيده به حکم کدام اصل است؟

الف) احتياط

ب) اشتغال

ج) استصحاب

د) تخيير

۷۱- با توجه به ماده ۳۳ قانون مدني که مقرر داشته است: «نما و محصولي که از زمين حاصل مي شود مال مالک زمين است ... مگر اينکه نما يا حاصل از اصله يا حبّة غير، حاصل شده باشد ...»، کدام گزينه نادرست است؟

الف) قسمت ذيل مادّه، مخصّص متٌصل حکم عامّ موجود در صدر ماده است.

ب) لفظ عام در جمله «مگر اينکه نما يا حاصل از اصله يا حبّة غير، حاصل شده باشد.» در ابتدا ظهوري در عام پيدا نمي کند.

ج) اين دليل عام است و از آنجا که دليل خاص به آن متصل شده است عام با دليل خاص تخصيص خورده است.

د) در چنين جملاتي، که خاص مجمل است، اجمال به دليل عام سرايت مي کند و فرقي بين مخصص و منفصل از اين حيث وجود ندارد.

۷۲- مطابق مادّة قانون مدني: «هيچ يک از شرکاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد مگر اينکه دفع ضرر به نحو ديگري ممکن نباشد.» حکم صدر و ذيل ماده در خصوص عدم جواز و جواز اجبار شريک بر بنا و تعمير ديوار مشترک به ترتيب مصداق کدام گزينه است؟

الف) حکم اولي که مبتني بر اصل تسليط است- حکم ثانوي

ب) حکم ثانوي که مبتني بر اصل تسليط است- حکم اولي

ج) حکم اولي- حکم ثانوي که مبتني بر اصل تسليط است.

د) حکم ثانوي- حکم اولي که مبتني بر اصل تسليط است.

۷۳- مطابق اصول ۱۵۶ و ۳۵ قانون اساسي قوّه قضایيّه مسئول تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع است و اگر متداعيين توانایي انتخاب وکيل نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل، فراهم گردد. تعيين وکيل تسخيري در موارد لزوم، مصداق کدام گزينه است؟

الف) مقدّمة وجوب

ب) مقدّمة واجب

ج) واجب مطلق

د) واجب عيني

۷۴- مطابق مادّة قانون مدني: «هيچ مالي را از تصرّف صاحب آن نمي توان بيرون کرد مگر به حکم قانون» استنباط همين حکم در مورد «عدم جواز سلب مالکيت بدون حکم قانوني»، مصداق کدام گزينه است؟

الف) مفهوم حصر

ب) مفهوم مخالف

ج) مفهوم استثنا

د) قياس اولويّت

۷۵- با توجه به ماده ۱۰۹ قانون مدني مي گويد: «ديواري که مابين دو ملک واقع است مشترک مابين صاحب آن دو ملک محسوب مي شود مگر اينکه، قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.» کدام گزينه درست است؟

الف) مخصص منفصل لبّي است.

ب) مخصص متصل لفظي است.

ج) مخصص منفصل عقلي است.

د) مخصص متصل معنوي است.

۷۶- برابر ماده ۳۰ قانون مدني: «هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که، قانون استثنا کرده باشد.» واژه «قانون» در اين ماده مصداق کدام گزينه است؟

الف) مطلق

ب) مخصص (به فتحصاد)

ج) عام

د) مقيد (به فتح ياء)

۷۷- طبق ماده ۴۳۵ قانون مدني: «خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.» در مورد اين ماده کدام گزينه صحيح است؟

الف) واجب مضيق

ب) واجب موسع

ج) واجب غير موقت

د) واجب مشروط

۷۸- ماده ۱۴۷ قانون مدني مي گويد: «هر کس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت کند مالک آن مي شود.» از اين عبارت فهميده مي شود که علت مالک شدن حيازت مال مباح است. اين امر مصداق کدام گزينه است؟

الف) مدلول مطابقي

ب) مدلول تضمني

ج) منطوق صريح

د) دلالت تنبيه و ايماء

۷۹- برابر ماده ۶۶ ق آ.د.م در صورتي که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي کند جهات نقص را قيد نمود پرونده را به دفتر اعاده مي دهد، موارد نقص طي اخطاريه ابلاغ مي شوداين مصداق کدام گزينه هستند؟

الف) امر با ماده و مفيد معناي وجوبند.

ب) خبر در مقام انشاء بوده و دلالت بر وجوب مي کنند.

ج) جملات انشائي و نص در جواز هستند.

د) خبر و معناي امر از آنها فهميده نمي شود.

۸۰- با توجه به ۴۹۰ همان مستاجر بايد در صورت عدم تعيين موعد مال الاجاره را نقداً بپردازد. کدام گزينه درست است؟

الف) امر وضعاً بر فور مي کند

ب) امر اطلاقاً دلالت بر تراخي مي کند.

ج) امر وضعاً دلالت بر فور مي کند مگر قرینه بر خلاف آن باشد.

د) امر وضعاً دلالتي بر فور يا تراخي نمي کند مگر با وجود قرينه.

حقوق جزا

۸۱- کدام یک از قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا نمی شود؟

الف) قوانین مربوط به مرور زمان

ب) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ج) قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده باشد.

د) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا قبل از اجرای حکم

۸۲- در مورد تأثیر عفو بر مجازات های تبعی ناشی از حکم محکومیت، کدام گزینه صحیح است؟

الف) عفو تأثیری بر مجازات های تبعی ندارد.

ب) عفو سبب زوال مجازات های تبعی نیز می شود.

ج) عفو عمومی سبب زوال مجازات های تبعی می شود ولی عفو خصوصی تأثیری بر آنها ندارد.

د) عفو خصوصی موجب زوال مجازات های تبعی می شود ولی عفو عمومی تأثیری بر آنها ندارد.

۸۳- در کدام یک از جرایم زیر، توبه مرتکب موجب سقوط مجازات است؟

الف) قذف

ب) محاربه بعد از دستگیری مرتکب

ج) سرقت تعزیری درجه چهار

د) توهین تعزیری درجه شش

۸۴- اگر کسی سند خانه اش را به دیگری داده و به او وکالت دهد که آن را اجاره دهد ولی وکیل، خانه را بفروشد:

الف) عمل او خیانت در امانت است.

ب) عمل او انتقال مال غیر است.

ج) عمل او کلاهبرداری نسبت به خریدار است.

د) عمل او فاقد وصف مجرمانه و فقط موجب مسئولیت مدنی است.

۸۵- چنانچه اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و وی مرتکب تقصیری هم نشده باشد لکن بیمار فوت نماید:

الف) پزشک ضامن نیست.

ب) پزشک ضامن است.

ج) پزشک در صورتی ضامن نیست که پیش از معالجه برائت اخذ کرده باشد.

د) پزشک ضامن نیست ولی دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۸۶- اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود، در دادگاه های کیفری ایران:

الف) در هر صورت قابل محاکمه مجدد نیست.

ب) در هر صورت قابل محاکمه مجدد است.

ج) به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکمه مجدد نیست.

د) به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات غیر منصوص شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست.

۸۷- تصدیق نامه های خلاف واقع که توسط اشخاصی غیر از پزشک صادر می شوند، اصولاً:

الف) در صورتی که موجب ورود خسارت به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد جرم است.

ب) در صورتی که موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد جرم است.

ج) در صورتی که موجب ورود خسارت به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد و به دادگاه نیز ارائه شود جرم است.

د) در صورتی که موبج ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد و به دادگاه نیز ارائه شود جرم است.

۸۸- اگر چک مربوط به حساب جاری شرکت به دلیل کسر موجودی برگشت بخورد ولی در زمان طرح شکایت کیفری، امضاء کنندة آن دیگر سمتی در شرکت نداشته باشد:

الف) چنین چکی فاقد جنبه کیفری است.

ب) امضاء کننده دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

ج) فقط امضاء کننده قابل تعقیب کیفری است.

د) امضاء کننده قابل تعقیب کیفری است، مگر در صورت استناد عدم پرداخت به اقدام فرد مسئول جدید امضاء چک های شرکت.

۸۹- در صورت ضعیف بودن مداخلة شریک در ارتکاب یک جرم تعزیری درجة شش:

الف) دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است.

ب) دادگاه مخیر به تخفیف مجازات است.

ج) دادگاه مخیر به تخفیف مجازات نیست.

د) دادگاه مخیر به تخفیف یا معافیت مرتکب از مجازات است.

۹۰- شخصی مرتکب یک جرم تعزیری درجه دو و یک جرم تعزیری درجه هفت شده است. در چارچوب مقررات تعدد جرم:

الف) جمع مجازات ها اعمال می شود.

ب) حداکثر شدیدترین مجازات اعمال می شود.

ج) جمع مجازات ها به علاوه نصف آنها اعمال می شود.

د) حداکثر شدیدترین مجازات به علاوه نصف آنها عمال می شود.

۹۱- مجازات کدام یک از جرایم ذیل قابل تعلیق است؟

الف) معاونت در محاربه

ب) سرقت مقرون به آزار

ج) معاونت در سرقت مستوجب حد

د) خرابکاری در تاسیسات آب و برق

۹۲- در موارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت عدم وجود لوث و تقاضای صاحب حق برای ادای سوگند:

الف) در صورت ادای سوگند توسط متهمین، دیه از آنها اخذ می شود.

ب) در صورت ادای سوگند توسط متهمین، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ج) در صورت امتناع متهمین از ادای سوگند، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

د) در صورت امتناع متهمین از ادای سوگند، دیه به قید قرعه از یک نفر اخذ می شود.

۹۳- در مواردی که رفتار مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و اثری هم بر جای نگذارد:

الف) در هر صورت ضمان منتفی و مرتکب تعزیر می شود.

ب) ضمان منتفی است ولی در صورت عمدی بودن و عدم مصالحه، مرتکب تعزیر می شود.

ج) در صورت عمدی بودن، عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می گردد.

د) در هر صورت عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می گردد.

۹۴- کارمندی پیش از وصول وجه یک برگ چک در وجه حامل که به عنوان رشوه اخذ کرده، دستگیر می شود. عمل او:

الف) در حکم رشاء است.

ب) معاونت در رشاء است.

ج) شروع به ارتشاء است.

د) در حکم ارتشاء است.

۹۵- در صورتی که همگی اولیای دم صغیر یا مجنون باشند:

الف) تا زمان بلوغ یا افاقه، امر قصاص به تأثیر می افتد.

ب) ولی امر در خصوص قصاص یا اخذ دیه تصمیم می گیرد که می تواند این امر را به رییس قوه قضائیه تفویض نماید.

ج) ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص یا صلح به دیه دراد.

د) ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و یا می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند.

۹۶- در دفاع مشروع، چنانچه نفس دفاع صدق کند، لکن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع، مرتکب قتل مهاجم شود:

الف) قصاص منتفی و مرتکب مستوجب دیه و تعزیر است.

ب) مرتکب مستوجب قصاص است.

ج) مرتکب ضامن دیه بوده ولی مستوجب تعزیر نیست.

د) مرتکب مستوجب تعزیر بوده ولی ضمان دیه نیست.

۹۷- مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری است:

الف) در قانون پیش بینی نشده است.

ب) مجازات آن از نوع تعزیر درجه پنج است.

ج) مجازات آن از نوع تعزیر درجه شش است.

د) مجازات آن از نوع شلاق تعزیری درجه پنج است.

۹۸- در کدام یک از موارد زیر دادگاه می تواند متهم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید؟

الف) محکومیت به دیه

ب) محکومیت به حد

ج) محکومیت به تعزیر درجه ۷ و ۸

د) همه مجازات ها

۹۹- اعمال مجازات جایگزین حبس در قبال مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است:

الف) الزامی است.

ب) اختیاری است.

ج) در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال اختیاری است.

د) در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال الزامی است.

۱۰۰- کدام یک از مجازات های ذیل فاقد مجازات تبعی است؟

الف) نفی بلد

ب) قصاص عضو

ج) شلاق تعزیری

د) حبس تعزیری درجه چهار

آیین دادرسی کیفری

۱۰۱- چنانچه رأی توسط دادگاهی که فاقد صلاحیت محلی بوده، صادر شده باشد، مرجع تجدید نظر:

الف) رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید

ب) به لحاظ عدم ارتباط با نظم عمومی رسیدگی و حکم صادر می کند

ج) در صورت طرح ایراد از سوی هر یک از طرفین، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید

د) در صورت طرح ایراد از سوی محکوم علیه، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید

۱۰۲- کدام یک از موارد زیر از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؟

الف) عفو عمومی

ب) فوت متهم یا محکوم علیه

ج) نسخ مجازات قانونی پس از ارتکاب جرم

د) گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت

۱۰۳- گذشت مشروط و معلق شاکی خصوصی:

الف) مطلقاً بی تأثیر است

ب) در صورتی که شرط یا معلق علیه تحقق یابد موثر است

ج) در صورتی که شرط یا معلق علیه، قبل از صدور حکم تحقق یابد موثر است

د) در صورتی که شرط یا معلق علیه قبل از اجرای حکم تحقق یابد موثر است

۱۰۴- در کدام یک از موارد زیر امکان تحقق اختلاف بیت دادستان و بازپرس وجود نداشته و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است؟

الف) تشخیص نوع جرم

ب) صلاحیت محلی

ج) نقض تحقیقات بازپرس

د) صلاحیت ذاتی

۱۰۵- فرماندار شهرستان لاهیجان در اثر تخلف در امر رانندگی در آن شهرستان، عابر پیاده را مصدوم می کند. مرجع صالح برای تحقیقات و رسیدگی کدام است؟

الف) دادسرای تهران دادگاه کیفری استان تهران

ب) دادسرا و دادگاه عمومی جزایی لاهیجان

ج) دادسرای لاهیجان و دادگاه کیفری استان تهران

د) دادسرای لاهیجان و دادگاه مرکز استان گیلان

۱۰۶- تشدید مجازات تعزیری مقرر در حکم بدون توسط مرجع تجدید نظر:

الف) با توجه به اوضاع و احوال، به نظر مرجع تجدید نظر بستگی دارد

ب) ممنوع است مگر اینکه مجازات کمتر از حداقل قانونی تعیین شده باشد

ج) در صورتی که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تشدید مجازات کرده باشد، بلامانع است

د) در صورتی که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدید نظر کرده باشد، بلامانع است

۱۰۷- در صورتی که شخص متهم به قتل عمدی، قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود:

الف) تعقیب کیفری موقوف خواهد شد

ب) تعقیب کیفری تا زمان افاقه متوقف خواهد شد

ج) تعقیب کیفری ادامه خواهد یافت

د) با درخواست دادستان و موافقت دادگاه فقط برای یکبار تعقیب متوقف خواهد شد

۱۰۸- کدامیک از مجموعه جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری استان است؟

الف) جرایم مستوجب قصاص نفس، رجم، اعدام، حبس تعزیری درجه ۵ توسط نماینده مجلس

ب) جرایم مستوجب حد، قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، حبس ابد

ج) جرایم مستوجب قصاص نفس، قطع عضو، قصاص عضو، رجم، اعدام

د) جرایم مستوجب حد، قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، حبس ابد

۱۰۹- در تعرض بین ادله کیفری، در تشخیص ادله اولی و برتر، کدام گزینه صحیح است؟

الف) اول اقرار، دوم علم قاضی، سوم شهادت، چهارم قسامه و سوگند

ب) اول علم قاضی، دوم اقرار، سوم شهادت، چهارم قسامه و سوگند

ج) اول شهادت، دوم اقرار، سوم قسامه و سوگند، چهارم علم قاضی

د) اول اقرار، دوم شهادت، سوم علم قاضی، چهارم قسامه و سوگند

۱۱۰- شهادت شرعی عبارتست از:

الف) شهادتی که در شرع مقدس تعداد آن معین شده و موجد علم باشد

ب) شهادتی که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، قطع نظر از تعداد آن

ج) شهادتی که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته و مفید علم باشد

د) شهادتی که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته، خواه مفید علم باشد یا نباشد

۱۱۱- پس از صدور حکم محکومیت قطعی، قانون جدیدی وضع میشود که مجازات مقرر در قانون سابق را تخفیف میدهد. در این صورت:

الف) محکوم علیه میتواند تقاضای اعاده دادرسی نماید

ب) محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم بدوی درخواست تخفیف نماید

ج) محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم بدوی درخواست عفو نماید

د) با توجه به قطعیت حکم، راهی برای نقض و تتغییر آن باقی نمانده است

۱۱۲- اعلام جرم در صورتی موجبی برای تعقیب دعوای عمومی است که:

الف) جرم غیر قابل گذشت بوده و اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد

ب) جرم غیر قابل گذشت بوده و در عین حال مشهود باشد

ج) اعلام کننده ناظر وقوع جرم بوده و دلایل دیگری هم برای انجام تحقیقات موجود باشد

د) اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد، جرم خواه قابل گذشت و خواه غیر قابل گذشت باشد

۱۱۳- اگر پس از اجرای قسامه و صدور حکم قطعی بر اساس آن، معلوم شود که برخی از اداءکنندگان سوگند، به دروغ سوگند خورده اند:

الف) با توجه به قطعیت حکم، چارهای جز قبول و اجرای آن وجود ندارد

ب) مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب میشود

ج) قاضی دادگاه میتواند از طریق رییس قوه قضائیه درخواست عفو او را از مقام رهبری بنماید

د) رییس قوه قضائیه میتواند با اختیارات خود، موضوع را جهت رسیدگی مجدد به شعبة همعرض ارجاع نماید

۱۱۴- در مورد کدامیک از اتهامات زیر، تحقیقات مقدماتی باید منحصراً توسط بازپرس انجام شود؟

الف) سرقت مستوجب حد شرعی

ب) زنای به عنف توسط فرد بالغ زیر ۱۸ سال

ج) افتراء از طریق هفتهنامة اقتصادی

د) کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال

۱۱۵- یک نفر نظامی با درجه سرتیپی یا بالاتر، در ارتباط با وظیفه خدمتی خود در شهرستان کاشان در استان اصفهان مرتکب جرم میشود. مرجع صالح به رسیدگی به جرم مذبور کدام است؟

الف) دادسرا و دادگاه نظامی تهران

ب) دادسرای نظامی اصفهان و دادگاه کیفری استان تهران

‍ج) دادسرای عمومی و انقلاب کاشان و دادگاه نظامی تهران

د) دادسرای عمومی و انقلاب کاشان و دادگاه کیفری استان اصفهان

۱۱۶- شخصی متهم به ارتکاب سرقت تعزیری و زنای به عنف تواماً میباشد، مرجع بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اتهامات مزبور کدام است؟

الف) مرجع رسیدگی بدوی هر دو اتهام، دادگاه عمومی جزایی و مرجع تجدید نظر نیز دادگاه تجدید نظر استان

ب) مرجع بدوی و تجدید نظر هر دو اتهام به ترتیب دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور است

ج) مرجع رسیدگی هر دو اتهام، دادگاه کیفری استان و مرجع تجدید نظر هر دو اتهام دادگاه تجدید نظر استان

د) مرجع رسیدگی بدوی و تجدید نظر در مورد اتهام سرقت تعزیری به ترتیب دادگاه عمومی جزایی و دادگاه تجدید نظر استان و در مورد اتهام زنای به عنف به ترتیب دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور

۱۱۷- اگر بازپرس رأساً در مورد متهم قرار بازداشت موقت صادر و دادستان با قرار مذبور موافقت نکند:

الف) متهم بازداشت و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال میشود

ب) بازپرس مکلف به تبعیت است و قرار تأمین مورد نظر دادستان را صادر میکند

ج) بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است و در مورد متهم قرار تأمین دیگری صادر میشود

د) در مورد متهم قرار تأمین دیگری صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال میشود

۱۱۸- در امور کیفری منظور از رأی غیابی چیست؟

الف) متهم یا شاکی یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد

ب) متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد

ج) وقت رسیدگی به متهم ابلاغ واقعی نشده و متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد

د) وقت رسیدگی به متهم ابلاغ واقعی نشده و متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

۱۱۹- انواع مرور زمان کیفری کدام یک از موارد زیر است؟

الف) مرور زمان تعقیب، مرور زمان دادرسی، مرور زمان اجرای مجازات، مرور زمان شکایت

ب) مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات

ج) مرور زمان دادرسی، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات، مرور زمان شکایت

د) مرور زمان دادرسی، مرور زمان تعقیب، مرور زمان مجازات، مرور زمان شکایت

۱۲۰- کدامیک از موارد زیر از موجبات اعاده دادرسی نیست؟

الف) خلاف واقع بودن شهادت شهود

ب) عدم تناسب کیفر تعیین شده با جرم

ج) گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی

د) حدوث واقعه جدیدی بعد صدور حکم که دلالت بر بی گناهی محکوم علیه کند


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز