سوالات آزمون وکالت سال 1392 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1392 (قسمت اول)

سوالات آزمون وکالت سال 1392

حقوق مدنی

۱- قیّم دعوای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی، صلح نامه ای تنظیم نمود. این صلح از لحاظ حقوقی چه وضعیت دارد؟

الف) با تصویب دادستان صحیح است.

ب) با اطلاع قبلی دادستان، صلح صحیح است.

ج) چون با رعایت مصلحت محجور بوده، صلح صحیح است و نیازی به تصویب دادستان دارد.

د) چون دعوا در دادگاه مطرح بوده، صلح صحیح نیست و فقط با رأی دادگاه می توان حل و فصل نمود.

۲- اگر در ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد است، حتی اگر قوة قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حیث حقوقی چه وضعیت دارد؟

الف) شرط به لحاظ غیر ممکن بودن موضوع آن باطل است.

ب) شرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع آن باطل است.

ج) شرط صحیح است و متعهد باید خسارت وارده را بپردازد.

د) شرط باطل است اگر متعهد ثابت کند که حادثه غیر قابل پیش بینی بوده است.

۳- اگر محجور در مقام وفای به عهد، دین خود را بپردازد، وجه پرداخت شده ...................

الف) قابل استرداد است.

ب) قابل استرداد نیست.

ج) فقط در صورتی قابل استرداد نیست که گیرنده وجه به محجور بودن پرداخت کننده جاهل باشد.

د) فقط در صورتی قابل استرداد نیست که قیّم یا ولی محجور آن را تنفیذ کند.

۴- شخصی دو کیلو شمش طلا به دیگری فروخت و در عقد بیع مقرر نمودند فروشنده ظرف مدت یک ماه آن را تسلیم نماید. در زمان تسلیم مشخص می گردد جنس یک کیلو از مبیع تسلیم شده، طلا نیست. در این صورت:

الف) عقد بیع صحیح بوده و خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ب) مشتری می تواند بایع را به تحویل مبیع مطابق با اوصاف توافق شده الزام و یا قرارداد را فسخ نماید.

ج) عقد بیع نسبت به آن قسمت از مبیع که از جنس طلا نیست، باطل و نسبت به قسمت دیگر به استناد خیار تبعیض صفقه قابل فسخ است.

د) عقد بیع صحیح است و مشتری می تواند فروشنده را الزام نماید که تمام مبیع را از جنس طلا و مطابق با قرارداد تسلیم نماید.

۵- شخصی مال غیر را بدون اذن مالک آن تصرف نموده و به دیگری فروخت. اگر مال قبل از تسلیم به خریدار و بر اثر قوه قاهر تلف گردد، مالک ..............

الف) می تواند برای قیمت عین و منافع فقط به فضول رجوع نماید.

ب) می تواند برای قیمت عین و منافع به هر یک از فضول و اصیل متضامناً رجوع نماید.

ج) می تواند برای قیمت عین و منافع به اصیل نیز رجوع نماید مگر اینکه اصیل به فضولی بودن معامله جاهل باشد.

د) زمانی می تواند برای منافع ایام تصرف به اصیل رجوع نماید که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل بوده باشد.

۶- در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان یا مسئولیت مدنی است، دادگاه موظف است:

الف) بین اضرار عمدی و غیر عمدی قایل به تفکیک شود.

ب) استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ج) بین فرض های آگاهی و عدم آگاهی قایل به تفکیک شود.

د) هر سه گزینه صحیح است.

۷- شخص مالی را غصب نموده و آن را به قیمت ده میلیون ریال به ثالث فروخته است. مالک بموجب حکم دادگاه مبلغ پنجاه میلیون ریال بهای واقعی مال را از خریدار دریافت نموده است. در صورتی که مشتری از غصب آگاه بوده مراجعه او به بایع چگونه است؟

الف) حق مراجعه به بایع را ندارد.

ب) حق دارد ۱۰ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.

ج) حق دارد ۴۰ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.

د) حق دارد ۵۰ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.

۸- کدام گزینه نادرست است؟

الف) تلف مال، مانع از اعمال خیار غبن نمی گردد.

ب) اگر قبل از اعمال خیار غبن، طرف مقابل مال را به دیگری منتقل کرده باشد، با اعمال خیار معامله دوم منحل نمی گردد.

ج) اگر مشتری مبیع را رهن گذاشته و با بایع بیع را با خیار غبن فسخ کند، رهن منحل شده و مشتری باید بدل آن را در رهن مرتهن بگذارد.

د) اگر بر خریدار شرط شده باشد که در مبیع تصرفات ناقله نکند و او بر خلاف شرط مبیع را اجاره داده یا فروخته باشد، در صورت فسخ عقد اصلی، اجاره یا بیع او باطل خواهد بود.

۹- در خصوص نکاح موقت، کدام گزینه صحیح است؟

الف) در صورتی که قبل از نزدیکی، شوهر تمام مدت را بذل نماید،زن مستحق مهریه نخواهد بود.

ب) در صورتی ثبت آن الزامی است که مواقعه صورت گرفته و یا زوجه باردار شده باشد و یا طرفین توافق کرده باشند.

ج) در صورتی ثبت آن الزامی است که زوجه باردار شده باشد و یا شرط ضمن عقد شده باشد و یا طرفین توافق نموده باشند.

د) هر سه گزینه صحیح است.

۱۰- در صورتی که زوجه غایب مفقود الاثر، به حکم دادگاه مطلقه شود، ........

الف) طلاق باین است و زن عده ندارد.

ب) زن باید عده طلاق نگهدارد و طلاق باین است.

ج) زن باید عده وفات نگهدارد و زوج حق رجوع ندارد.

د) زن باید عده وفات نگهدارد و زوج در صورت حضور در ایام عده، حق رجوع دارد.

۱۱- کدام گزینه درباره ارث پدر و مادر متوفی درست نیست؟

الف) اگر وارث متوفی پدر و مادر و یک دختر باشند، ثلث ترکه به پدر و مادر می رسد.

ب) اگر تنها وارث متوفی پدر و مادر او باشند، سهم مادر سدس ترکه بوده و بقیه به پدر می رسد.

ج) اگر پدر و مادر تنها وارث متوفی باشند، پدر دو برابر مادر ارث می برد.

د) اگر وارث متوفی پدر و مادر و دو دختر باشند، پدر و مادر به اندازه هم ارث می برند.

۱۲- اگر مبیع و ثمن حال باشد و قبل از تسلیم مبیع عین معین، مشتری قسمتی از ثمن را پرداخته و بقیه آن را حواله داده باشد که بایع از شخص دیگری بگیرد و محال علیه آن را قبول نکند، در صورت عدم پرداخت بقیه ثمن توسط مشتری، عقد بیع چه وضعی خواهد داشت؟

الف) فروشنده فقط حق فسخ معامله را دارد.

ب) فروشنده فقط حق مطالبه باقیمانده ثمن را دارد.

ج) چون حواله باطل است، عقد بیع هم به تبع آن باطل است.

د) فروشنده مخیر است، بقیه ثمن را مطالبه کند یا بیع را فسخ نماید.

۱۳- در سال ۱۳۷۵، یک باب مغازه در شهر تهران، با اجاره نامه عادی و با امضای دو شاهد و به مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در صورت انقضای مدت کدام گزینه درباره تخلیه عین مستأجره صحیح است؟

الف) موجر به صرف انقضای مدت، حق درخواست تخلیه ندارد.

ب) موجر فقط در صورتی حق درخواست تخلیه را داردکه، این حق در اجاره نامه تصریح شده باشد.

ج) موجر حق دارد با پرداخت وجه سرقفلی به نرخ روز، درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید.

د) موجر می تواند با درخواست از مرجع قضایی ظرف مدت یک هفته، عین مستأجره را تخلیه نماید مشروط بر آنکه سرقفلی مستأجر را بپردازد.

۱۴- وکیلی با داشتن حق توکیل، وکالت را به وکیل دوم تفویض نمود و در این راستا، قرارداد حق الوکاله با وکیل دوم منعقد نمود. پرداخت حق الوکاله وکیل دوم به عهده:

الف) وکیل اول است.

ب) موکل اصلی است.

ج) موکل اصلی و وکیل اول است.

د) وکیل اول نیز می باشد مشروط بر آنکه با انعقاد وکالت دوم، وکالت وکیل اول باقی بماند.

۱۵- اگر شخصی بابت یک دین، دو اتومبیل با قیمت یکسان به رهن مرتهن بگذارد و سپس نصف دین را ادا نماید:

الف) رهن به طور کامل باقل می ماند.

ب) یکی از اتومبیل ها از رهن خارج می شود.

ج) نصف مشاع هر دو اتومبیل از رهن خارج می شود.

د) به انتخاب راهن یکی از اتومبیل ها از رهن خارج می شود.

۱۶- حسب قانون مدنی، تعیین کدام یک از موارد زیر در عقد مضاربه الزامی است؟

الف) تعیین مدت

ب) تعیین نوع تجارت

ج) سهم هر کدام از طرفین در منافع

د) سهم طرفین در زیان های وارده

۱۷- چنانچه متولی برای امور موقوفه وکیل انتخاب کند و به تشخیص سازمان اوقاف، وکیل قادر وظایف محوله نباشد، کدام گزینه صحیح است؟

الف) تغییر یا عزل وکیل منحصراً در اختیار متولی است و هیچ مرجع دیگری حق ممنوع کردن یا عزل وکیل را ندارد.

ب) اگر پس از ابلاغ کتبی سازمان اوقاف، متولی وکیل را عزل نکند، دادگاه به درخواست سازمان حکم عزل او را صادر می کند.

ج) با درخواست کتبی سازمان اوقاف، متولی باید وکیل را ظرف دو ماه تغییر دهد، در غیر این صورت، وکیل منعزل می شود.

د) چنانچه پس از ابلاغ کتبی سازمان اوقاف، متولی وکیل را تغییر ندهد پس از ثبوت عدم توانایی در دادگاه، وکیل مزبور از دخالت در موقوفه ممنوع می گردد.

۱۸- در خصوص شرکت مدنی و اداره آن، کدام گزینه صحیح است؟

الف) شرکت با تلف تمام یا بعض مال الشرکه مرتفع می شود.

ب) با فوت هر یک از شرکا، اذن در اداره شرکت و اشاعه زایل خواهد شد.

ج) مادامی که اموال موضوع شرکت تقسیم نشده باشد، شرکا با هیچ اکثریتی نمی توانند مال الشرکه را داره نمایند.

د) به محض انحلال عقد شرکت، هر شریکی می تواند بدون اذن سایر شرکا، نسبت به سهم خود تصرف مادی نماید.

۱۹- کدام گزینه در خصوص اخذ به شفعه صحیح نیست؟

الف) نماآت منفصل قبل از اخذ به شفعه، مال مشتری است.

ب) در مقابل شریکی که با حق شفعه تملک می کند، بایع ضامن درک است.

ج) مشتری نسبت به عیبی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد، ضامن نیست.

د) اخذ به شفعه، معاملاتی را که مشتری قبل از آن نسبت مورد شفعه نموده است باطل می نماید.

۲۰- در خصوص ارث، کدام گزینه صحیح است؟

الف) فرزندان فرزندی که قاتل متوفی است از مقتول، ارث نمی برد.

ب) فرزندان فرزند نامشروع متوفی از او، ارث نمی برند.

ج) فرزندان فرزند کافر متوفی که مسلمان هستند، از او ارث نمی برند.

د) فرزندان برادر و خواهر ابی هیچ گاه به همراه اجداد ارث نمی برند.

آیین دادرسی مدنی

۲۱- چنانچه خواستهی دعوا پول خارجی (ارز) باشد «بهای» خواسته ...................... محاسبه می گردد و در صورت ذی حق بودن خواهان، در مرحلهی اجرا، .............. ارز محاسبه می شود.

الف) بهای واقعی- بهای واقعی

ب) بهای واقعی- به نرخ بانک مرکزی

ج) به نرخ بانک مرکزی- بهای واقعی

د) به نرخ بانک مرکزی- به نرخ بانک مرکزی

۲۲- دعوای مالکیت راجع به مال غیر منقول علیه شرکت .................

الف) باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود، حتی اگر شرکت دولتی باشد.

ب) باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود، البته اگر شرکت دولتی باشد.

ج) خواهان می تواند دعوی را در محل انعقاد عقد یا مرکز اصلی شرکت اقامه نماید.

د) خواهان می تواند دعوی را در مرکز اصلی شرکت یا محل وقوع مال غیر منقول اقامه نماید.

۲۳- چنانچه دادگاه نخستین به استناد نظر کارشناس حکم صادر نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر ................... حکم را فسخ نماید و ................... بدون جلب نظر کارشناس رأی صادر نماید.

الف) می تواند- نمی تواند.

ب) می تواند- می تواند.

ج) نمی تواند- نمی تواند.

د) می تواند- جز با درخواست محکوم علیه، نمی تواند.

۲۴- نسبت به قرار رد دعوی که دادگاه تجدیدنظر صادر می نماید، اعتراض ثالث طاری ........... و اعاده دادرسی طاری ........... و اعتراض ثالث اصلی .............. است.

الف) ممنوع- ممنوع- مجاز

ب) مجاز- ممنوع- ممنوع

ج) مجاز- مجاز- مجاز

د) مجاز- ممنوع- مجاز

۲۵- در دعوای مطالبه مهریه، زوجه ........... دعوای خود را در .............. اقامه نماید.

الف) می تواند- دادگاه محل اقامت خود

ب) باید- دادگاه محل اقامت خوانده

ج) باید- دادگاه محل وقوع عقد نکاح

د) می تواند- دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد نکاح

۲۶- درخواست تأمین دلایل و امارات در صلاحیت ............

الف) دادگاه است، در هر حال.

ب) شورای حل اختلاف است حتی اگر در محل، دادگاه عمومی وجود داشته باشد.

ج) شورای حل اختلاف است اگر در محل، دادگاه عمومی وجود نداشته باشد.

د) دادگاه است، البته اگر ارزش موضوع بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.

۲۷- چنانچه نسبت به رأی راجع به اصل نکاح که از دادگاه خانواده صادر می شود در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود و دادخواست فرجام نیز خارج از مهلت مقرر داده شود، صدور قرار رد دادخواست فرجامی با .......... و شکایت از این قرار در صلاحیت ..............

الف) دادگاه نخستین- دیوان عالی کشور است.

ب) مدیر دفتر دادگاه نخستین- دیوان عالی کشور است.

ج) دادگاه نخستین- دیوان عالی کشور است البته اگر محکوم علیه زوج باشد.

د) دادگاه نخستین- دیوان عالی کشور است البته اگر محکوم علیه زوجه باشد.

۲۸- چنانچه دعوایی در دادگاه عمومی مطرح باشد و به موجب قانونی دادگاه صلاحیت خود را از دست بدهد علی القاعده ..........

الف) در هر صورت باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.

ب) در صورتی باید قرار عدم صلاحیت صادر کند که خوانده ایراد نماید.

ج) فقط چنانچه عدم صلاحیت ذاتی باشد باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.

د) در مورد عدم صلاحیت ذاتی باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و در مورد عدم صلاحیت محلی، بستگی به ایراد خوانده دارد.

۲۹- چنانچه نسبت به سندی که نزد داور مطرح شده، ادعای جعل شود رسیدگی به ادعای جعل در صلاحیت ........

الف) در هر حال داور است.

ب) در هر حال دادگاه است.

ج) داور است مگر جاعل تعیین شده باشد.

د) دادگاه است مگر تعیین جاعل شده باشد.

۳۰- چنانچه حکم حضوری بر رفع تصرف عدوانی صادر شود، این حکم قطعی ........... و .................

الف) نیست- تنها پس از قطعیت اجرا می شود.

ب) نیست- تنها پس از نهایی شدن اجرا می شود.

ج) است- پس از ابلاغ بلافاصله اجرا می شود.

د) نیست- پس از ابلاغ بلافاصله اجرا می شود.

۳۱- چنانچه شخصی که حق ادعایی متعلق به اوست، صغیر باشد در قسمت «خواهان» دادخواست باید نام ........... و در ستون «نماینده» باید نام ........... نوشته باشد.

الف) ولی یا قیم- صغیر

ب) صغیر- ولی یا قیم

ج) ولی یا قیم- ولی یا قیم

د) صغیر- ولی یا دادستان

۳۲- صدور قرار تأمین خواسته پیش از فرا رسیدن موعد ادای دین ................

الف) در هر حال ممکن است.

ب) در هیچ صورتی ممکن نیست.

ج) در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی و خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

د) در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی باشد و خواهان حاضر شود خسارات احتمالی را تودیع نماید.

۳۳- چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت ذاتی ................. و در مورد عدم صلاحیت محلی ..............

الف) رأی را نقض می نماید- اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید.

ب) رأی را نقض می نماید- رأی را نقض می نماید.

ج) اگر ایراد شده باشد رأی را نقض می نماید- اگر ایراد شده باشد رأی را نقض می نماید.

د) رأی را نقض می نماید- اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید مگر در مورد دعاوی مالکیت راجع به اموال غیر منقول.

۳۴- چنانچه نسبت به سند خواهان ادعای جعل شود و در اولین جلسه دادرسی اصل آن ارائه نگردد ...............

الف) دادخواست خواهان ابطال می شود.

ب) در هر حال سند از عداد دلایل خارج می شود و خواهان محکوم می شود.

ج) خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید البته اگر سند رسمی باشد.

د) خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ جعل، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید حتی اگر سند عادی باشد.

۳۵- چنانچه به موجب گزارش مأمور ابلاغ، خواهان در نشانی مندرج در دادخواست شناسایی نشود:

الف) دادگاه قرار رد دادخواست صادر می نماید.

ب) مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

ج) مدیر دفتر دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

د) دفتر دادگاه پس از ده روز انتظار قرار رد دادخواست صادر می نماید.

۳۶- توقیف دادخواست ................... و توقیف دادرسی .................

الف) نیازی به قرار ندارد- نیاز به قرار ندارد.

ب) با قرار دادگاه ممکن است- نیازی به قرار ندارد.

ج) نیازی به قرار ندارد- با قرار دادگاه ممکن است.

د) نیازی به قرار ندارد- با قرار دادگاه ممکن است مگر جهت توقیف، فوت باشد.

۳۷- در دعوای حقوقی درخواست سوگند ............ و سوگند یاد کردن ............

الف) قابل توکیل است- قابل توکیل نیست.

ب) قابل توکیل است- قابل توکیل است.

ج) قابل توکیل است- قابل توکیل نیست، البته اگر موکل خواهان دعوی باشد.

د) قابل توکیل است- قابل توکیل نیست، البته اگر موکل خوانده دعوی باشد.

۳۸- چنانچه اخطار وقت جلسه به علت عدم حضور خوانده در محل، به همسایه وی ابلاغ شود ..................

الف) ابلاغ صحیح است.

ب) ابلاغ صحیح نیست.

ج) ابلاغ صحیح است ولی قانونی است.

د) تنها اگر برای اولین جلسه دادرسی بوده، ابلاغ صحیح نیست.

۳۹- اقرار در دادخواست، اقرار در دادگاه محسوب ................. و اقرار در لایحه تقدیمی به دادگاه، اقرار در دادگاه محسوب ...........

الف) می شود- می شود.

ب) می شود- نمی شود.

ج) نمی شود- می شود.

د) نمی شود- نمی شود.

۴۰- چنانچه دو وکیل در پرونده دخالت داشته باشند و ابلاغ وقت حضوراً در دفتر دادگاه به یکی از آنها انجام شود و این وکیل تعهد ابلاغ به وکیل دیگر دهد، ابلاغ ..................

الف) نسبت به هر دو وکیل صحیح است.

ب) نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح و قانونی است.

ج) نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست مگر خواهان دعوی صغیر باشد.

د) نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست حتی اگر خواهان دعوی صغیر باشد.

حقوق تجارت

۴۱- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک به منزله واخواست است.

ب) واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده «۲۸۰ ق.ت» قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی کند.

ج) واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده «۲۸۰ ق.ت» قید شده، در مورد چک هم جاری است.

د) دارنده چک می تواند بدون توجه به محل استقرار بانک محال علیه، در دادگاه محل صدول چک دعوای مطالبه را طرح نماید.

۴۲- انتخاب نخستین گروه از مدیران و بازرسان در شرکت ................ انجام می گیرد.

الف) سهامی عام و خاص به اتفاق و در مجمع عمومی مؤسس

ب) سهامی عام و خاص در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آرا حاضر

ج) سهامی خاص با اکثریت آرا مطلق مؤسسین و سهامی عام با دو سوم آرا حاضر مجمع عمومی مؤسس

د) سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آرا حاضر و در شرکت سهامی خاص به اتفاق آرا مؤسسین

۴۳- عدم انعکاس واگذاری سهام شرکت های سهامی در دفتر ثبت سهام:

الف) موجب بطلان انتقال و عدم استناد به آن می باشد.

ب) در مقابل ثالث و شرکت بی اعتبار ولی، در رابطه طرفین معتبر می باشد.

ج) در هر حال بی اعتبار است مگر آنکه، اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

د) موجب غیر نافذ بودن عمل حقوقی بوده و اعتبار آن مشروط به تنفیذ هیات مدیره است.

۴۴- مطابق مقررات داوری تجاری بین المللی ایران:

الف) با وصف بطلان قرارداد اصلی، شرط داوری ضمن آن باطل خواهد بود.

ب) داور نمی تواند در خصوص بطلان یا نفوذ شرط داوری یا قرارداد اصلی اظهار نظر نماید.

ج) داور در مورد وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری یا قرارداد اصلی صلاحیت اظهارنظر دارد.

د) تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد اصلی، به منزله عدم اعتبار شرط داوری است.

۴۵- چنانچه معلوم گردد تاجر ورشکسته:

الف) پس از تاریخ توقف با ترجیح یکی از طلبکارها بر سایرین، طلب او را پرداخته باشد ورشکسته به تقصیر می گردد.

ب) پیش از توقف میان بستانکاران تبعیض قائل شده، ورشکسته به تقصیر می گردد.

ج) دفاتر خود را مطابق قانون تنظیم ننموده باشد، ورشکسته به تقلب می گردد.

د) پس از توقف، به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی پایین تر یا فروشی بالاتر از مظنه روز کرده باشد، ورشکسته به تقصیر می گردد.

۴۶- رد تصفیه اختیاری شرکت های تجاری، کدام یک از موارد زیر جزو وظایف و اختیارات متصدیان تصفیه محسوب نمی شود؟

الف) انجام معاملات جدید برای بازپرداخت کامل آورده شرکا

ب) انجام معاملات جدید برای اجرای تعهدات شرکت

ج) وصول مطالبات از طریق طرح دعوا یا غیر آن

د) تقسیم دارایی شرکت بین شرکاء

۴۷- تاریخ توقف شرکتی که حکم ورشکستگی آن پس از انحلال صادر شده ............

الف) همان تاریخ انحلال است.

ب) همان تاریخ صدور حکم است.

ج) حتماً در فاصله انحلال تا صدور حکم است.

د) ممکن است قبل از انحلال باشد.

۴۸- دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته باید به چه مرجعی داده شود؟

الف) عضو ناظر

ب) رییس دادگستری شهرستان محل صدور حکم توقف

ج) اداره تصفیه امور ورشکستگی

د) دادستان حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم توقف تاجر

۴۹- اگر معامله با موافقت آمر اقاله شود حق العمل کار .................

الف) مستحق تمام اجرت است.

ب) مستحق اجرت نمی باشد.

ج) نصف اجرت را دریافت می کند.

د) اجرتی را که عرف محل مقرر کند دریافت می کند.

۵۰- در مورد اثر طلبکار نبودن صادر کننده برات از محال علیه به هنگام صدور برات کدام گزینه است؟

الف) موجب سلب عنوان برات از سند می گردد مگر اینکه طلب بعداً به وجود آید.

ب) موجب سلب عنوان برات از سند نمی گردد.

ج) موجب سلب عنوان برات از سند می گردد.

د) فقط در صورت آگاهی دارنده، عنوان برات از سند سلب می گردد.

۵۱- ”الف“ سفته ای را در وجه ”ب” یا به حواله کرد صادر نموده و ”ب“ نیز آن را در وجه ”ج“ ظهرنویسی می نماید. در این صورت ایراد ”الف“ مبنی بر اینکه صدور سند در وجه ”ب“ مبتنی بر اشتباه در شخصیت طرف بوده است، در صورتی در برابر ”ج“ قابل استناد است که ”ج“:

الف) از وقوع اشتباه پس از دارنده شدن آگاه شود.

ب) از وقوع اشتباه مطلقا آگاه نباشد.

ج) از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.

د) تاجر بوده و از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.

۵۲- در مورد برائت ذمه شخصی حقیقی ورشکسته کدام گزینه صحیح است؟

الف) حکم اعاده اعتبار قانونی موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

ب) ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته، موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

ج) حکم اعاده اعتبار اعم از حقی یا قانونی، موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

د) ختم عملیات تصفیه یا حکم اعاده اعتبار، موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست.

۵۳- چنانچه پس از انحلال ارادی شرکت تجارتی حکم ورشکستگی آن صادر شود ................

الف) دیون و مطالبات ورشکسته حال می شود.

ب) دیون و مطالبات ورشکسته حال نمی شود.

ج) فقط دیون ورشکسته حال می شود.

د) فقط مطالبات ورشکسته حال می شود.

۵۴- در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته در تصفیه اختصاری، کدام گزینه صحیح است؟

الف) موثق ها، طلبکاران عادی، ممتازها

ب) ممتازها، موثق ها، طلبکاران عادی

ج) موثق ها، ممتازها، طلبکاران عادی

د) ممتازها، طلبکاران عادی، موثق ها

۵۵- اصولاً دلال در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات ثالث .............

الف) نیست اما، در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر است.

ب) نیست همچنانکه، در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر نیست.

ج) است اما، در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر نیست.

د) است همچنانکه در برابر ثالث، مسئول اجرای تعهدات آمر است.

۵۶- شرکت تجارتی در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی ..............

الف) اصولاً حق تصرف در اموال خویش را دارد.

ب) فقط حق تصرف مادی در اموال خویش را ندارد.

ج) اصولاً حق تصرف در اموال خویش را با اجازه مدیر تصفیه دارد.

د) فقط حق تصرف حقوقی در اموال خویش را ندارد.

۵۷- کدامیک از اسناد زیر از مزایای اجرای اسناد رسمی برخوردار هستند؟

الف) فقط چکهای ریالی عهده بانک های دولتی و خصوصی ایرانی

ب) چک های ریالی و ارزی صادره عهده بانک های دولتی و خصوصی ایرانی

ج) فقط چک های صادره عهده بانک های دولتی

د) چک های صادره توسط بانک های ایرانی و خارجی

۵۸- کدام گزینه صحیح است:

الف) لااقل یک شریک شرکت تضامنی باید تاجر باشد.

ب) همه شرکای شرکت تضامنی ممکن است شرکت تجارتی باشند.

ج) لااقل یک شریک شرکت تضامنی باید شخص حقیقی باشد.

د) همه شرکای شرکت تضامنی باید شخص حقیقی باشند.

۵۹- در مورد شمول مقررات ورشکستگی بر شرکت های بیمه کدام گزینه صحیح است؟

الف) فقط بیمه های خصوصی مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

ب) بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

ج) بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

د) فقط بیمه های دولتی که خصوصی سازی شده اند از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند.

۶۰- در مورد اوراق مشارکت که توسط شرکت های سهامی عام صادر می گردد کدام گزینه درست است:

الف) سود اوراق مشارکت و سود سهام مساوی است.

ب) سود اوراق مشارکت و سود سهام ممکن است مساوی باشد.

ج) سود اوراق مشارکت همواره از سود سهام بیشتر است.

د) سود اوراق مشارکت همواره از سود سهام کمتر است.


پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز